Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej realizuje projekt
„Uczelnia dostępna dla wszystkich”

Numer projektu: POWR.03.05.00-00-A050/20

Koszty kwalifikowalne projektu: 3 393 856,20 PLN

Wysokość wkładu UE: 2 860 342,00 PLN 

Cel projektu:

Projekt zapewni uczelni osiągnięcie znacznego wzrostu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w stosunku do poziomu wyjściowego, poprzez zwiększenie dostępności wewnętrznych procesów, w szczególności rekrutacji, kształcenia i prowadzenia działalności naukowej.

Działania służące realizacji celu projektu:

  • zniwelowanie barier dostępności dla osób z niepełnosprawnościami poprzez zaangażowanie przedstawicieli środowiska wewnętrznego w uczelni (studentów, doktorantów, pracowników, absolwentów z niepełnosprawnościami) oraz specjalistów w tej tematyce ze środowisk zewnętrznych w celu sprecyzowania potrzeb i racjonalnych rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami;
  • dostosowanie materiałów dydaktycznych oraz dostosowanie procesu rekrutacji, kształcenia czy działalności naukowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
  • zakup sprzętu specjalistycznego i oprogramowania;
  • wdrożenie metodyki nauczania języków obcych w formach zapewniających pełny dostęp dla osób z różnorodnymi niepełnosprawnościami;
  • wdrażanie dostosowanych form zajęć sportowych wraz ze szkoleniem osób odpowiedzialnych za prowadzenie takich zajęć;
  • wsparcie studentów i absolwentów z niepełnosprawnością w procesie aktywizacji zawodowej;
  • dostosowanie administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych oraz form kształcenia;
  • wdrożenie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia poprzez opracowanie procedur wsparcia edukacyjnego i ich upowszechnienie na uczelni, przygotowanie materiałów popularyzujących ideę edukacji włączającej, włączenia społecznego i różnorodności;
  • likwidacja barier architektonicznych; obejmująca nie tylko siedzibę jednostki zajmującej się dostępnością, ale inne miejsca w uczelni, ważne dla codziennego funkcjonowania studentów z niepełnosprawnościami;
  • podniesienie kompetencji kadr uczelni poprzez przeszkolenie pracowników odpowiedzialnych za infrastrukturę uczelni w zakresie świadomości związanej z barierami środowiska fizycznego.


Planowane efekty projektu:

W ramach projektu zostanie zwiększona dostępność Uczelni dla osób z różnymi rodzajaminiepełnosprawności. Działania na rzecz zniwelowania barier i wyrównania szans osób niepełnosprawnych będą dotyczyły wszystkich obszarów tj.: struktury organizacyjnej, procedur istniejących w uczelni, rozwiązań architektonicznych i infrastrukturalnych (m. in.: systemy nawigacji, oznaczenia poziome, pętle indukcyjne), wdrożenie technologii wspierających proces kształcenia oraz funkcjonowania studenta z niepełnosprawnościami w środowisku akademickim. W ramach projektu Uczelnia wdroży także szereg rozwiązań w obszarze wsparcia edukacyjnego uwzględniających studentów z różnymi rodzajami dysfunkcji. Powstaną dwie specjalności dedykowane osobom niepełnosprawnym oraz szereg w pełni dostosowanych materiałów dydaktycznych. Zwiększy się odsetek zajęć, również praktycznych, które będzie można zrealizować w formule zdalnej. Zostanie wdrożone rozwiązanie umożliwiające realizację zdalnych egzaminów i zaliczeń w formie dostosowania dla różnych rodzajów niepełnosprawności.

W projekcie założono stworzenie dostosowań w odniesieniu do wszystkich etapów funkcjonowania ON na uczelni, od procesu rekrutacji, przez studiowanie i funkcjonowanie jako student, aż po wsparcie studentów i absolwentów z niepełnosprawnością w procesie aktywizacji zawodowej. Projekt przyczyni się również do zwiększenia świadomości w zakresie tematyki dotyczącej niepełnosprawności dzięki szkoleniom z tego zakresu dedykowanym przedstawicielom wszystkich grup środowiska akademickiego oraz materiałom i publikacjom, które utworzą ogólnodostępną bazę wiedzy.

ink-inn-20-banner

środa, 17 lutego 2021 12:01 Wpisany przez Marek Kowalczyk