UKW_-_slider690x300

 

Wybory uzupełniające do Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024
Zapraszamy nauczycieli akademickich do aktywnego udziału w wyborach


DOTYCZY WYBORU CZŁONKA DO UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ
SPOŚRÓD GRUPY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Członkiem uczelnianej komisji wyborczej może być osoba, która:

  1. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. korzysta w pełni z praw publicznych;
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. nie była karana karą dyscyplinarną określoną w ustawie;
  5. w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa, nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
  6. nie ukończyła 67 roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji;
  7. jest zatrudniona w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, nie krócej niż 4 lata.

 

Karty zgłoszenia zostaną wyłożone w Kancelarii uczelni w terminie: 06.07.2020 – 13.07.2020 r. 

Kandydaci na członków Uczelnianej Komisji Wyborczej winni być zgłaszani w terminie do dnia 13 lipca 2020 do godz. 14:00 przez złożenie karty zgłoszenia oraz zgody na kandydowanie w Kancelarii uczelni.

  • Kandydata na członka Uczelnianej Komisji Wyborczej z grupy przedstawicieli nauczycieli akademickich może zgłosić każdy nauczyciel akademicki.
  • Nie można zgłaszać kandydatów, którzy zajmują w uczelni stanowiska z wyboru.


Wybory odbywają się w siedzibie uczelni, w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu, zwanym dalej lokalem wyborczym – aula 141 R w dniu  14 lipca 2020 r. w godzinach od 9:00 do 13:00 i w tym czasie każdy uprawniony będzie mógł oddać głos.

PRZYPOMINAMY: Osobami uprawnionymi w przedmiotowych wyborach są nauczyciele akademiccy.

 

wtorek, 30 czerwca 2020 12:56 Wpisany przez Izabela Adamowicz