UKW_-_slider690x300

 

Rozpoczynamy wybory do Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024

Zapraszamy społeczność akademicką do aktywnego udziału w wyborach


Członkiem uczelnianej komisji wyborczej może być osoba, która:

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. korzysta w pełni z praw publicznych;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nie była karana karą dyscyplinarną określoną w ustawie;
 5. w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa, nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
 6. nie ukończyła 67 roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji;
 7. jest zatrudniona w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, nie krócej niż 4 lata.

Karty zgłoszenia zostaną wyłożone w Kancelarii uczelni w terminie: 13.01.2020 – 07.02.2020 r.


Kandydaci na członków Uczelnianej Komisji Wyborczej winni być zgłaszani w terminie do dnia 7 lutego 2020 do godz. 14:30 przez złożenie karty zgłoszenia oraz zgody na kandydowanie w Kancelarii uczelni.

 • Kandydata na członka Uczelnianej Komisji Wyborczej z grupy przedstawicieli nauczycieli akademickich może zgłosić każdy nauczyciel akademicki.
 • Kandydata na członka Uczelnianej Komisji Wyborczej z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi może zgłosić każdy pracownik uczelni niebędący nauczycielem akademickim.
 • Kandydata na członka Uczelnianej Komisji Wyborczej z grupy studentów zgłasza Samorząd Studencki.
 • Nie można zgłaszać kandydatów, którzy zajmują w uczelni stanowiska z wyboru.

 

Wybory odbywają się w siedzibie uczelni, w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu, zwanym dalej lokalem wyborczym, w ciągu dwóch kolejnych dni tj. 25 i 26 lutego 2020 r. w godzinach od 9:00 do 13:00 i w tym czasie każdy uprawniony będzie mógł oddać głos.

 

Wybory odbędą się dla poszczególnych grup pracowniczych w następujących terminach:

1. w grupie nauczycieli akademickich – w dniu 25 lutego 2020 r. w godz. 9:00 – 13:00 na Sali Senatu PSW,

2. w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – w dniu 26 lutego 2020 r. w godz. 9:00 – 13:00 na Sali Senatu PSW.

 

Regulamin wyborów: http://bip.pswbp.pl/?cid=27&bip_id=4401

 


poniedziałek, 13 stycznia 2020 09:56 Wpisany przez Ewelina Nowak