„Uzyskanie ochrony patentowej w Polsce i za granicą dla wyrobu medycznego i dermaceutyku, w zakresie wytwarzania oraz nowego zastosowania”

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.2. Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R.

Celem projektu jest poprawa efektywności funkcjonowania rynku innowacji i przepływu rozwiązań innowacyjnych w Polsce i w innych państwach Konwencji Monachijskiej. Na poprawę efektywności rzutować będzie nowy wyrób medyczny i dermaceutyk, których unikalne właściwości jeszcze nie zostały ujawnione w żadnym ze wskazanych powyżej państw.


Cele szczegółowe:

  • uzyskanie praw ochrony własności przemysłowej w kraju,
  • uzyskanie praw ochrony własności przemysłowej za granicą,
  • przygotowanie i publikowanie raportów zawierających wyniki realizacji projektu.


Wdrożenie projektu zapewni:

  • zwiększenie roli nauki w gospodarce przez upowszechnienie w kraju i za granicą wynalazku będącego wynikiem prac B+R
  • wzmocnienie innowacyjności firm produkujących wyroby medyczne i dermaceutyki
  • wzrost konkurencyjności polskiej nauki w zakresie badań związanych z charakterystyką unikalnego szczepu bakterii fermentacji mlekowej pod kątem selekcji ich wyróżniających właściwości sprzyjających zdrowiu - wygenerowanie w kraju i za granicą nowych miejsc pracy oraz znalezione nowych źródeł dochodu.Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 714 265 zł.

Czas trwania projektu 09.05.2013 r.-31.12.2015 r.

Numer umowy: UDA-POIG.01.03.02-06-054/12-00

 

IG_NSS DOTACJE NA INNOWACJE UE_EFRR
środa, 24 lipca 2013 09:12 Poprawiony: środa, 24 lipca 2013 09:40 Wpisany przez Marek Kowalczyk