UBEZPIECZENIE STUDENTÓW W ZAKRESIE
NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW)
w Państwowej Szkole Wyższej  im. Papieża Jana Pawła II  w Białej Podlaskiej
w roku akademickim 2010/2011

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla studentów studiów dziennych i zaocznych.

Po co się ubezpieczać?

Powód dla ubezpieczenia się jest prosty: w razie wypadku (złamanie, zwichnięcie) lub innego zdarzenia (zawał, krwotok, pogryzienie przez psa, odmrożenie, pobyt w szpitalu) - firma ubezpieczeniowa wypłaca odszkodowanie, które w dużej mierze rekompensuje poniesione dodatkowo koszty (materiałów rehabilitacyjnych, przejazdów, itp.).

Tego typu ubezpieczenie jest obowiązkowe m.in. w trakcie praktyki studenckiej, podczas obozów sportowych. Student rozpoczynający praktykę, wyjeżdżający na obóz zobowiązany jest przedłożyć stosownej instytucji dowód ubezpieczenia NNW.

Ile kosztuje ubezpieczenie, a ile odszkodowania można dostać

Składka (roczna) wynosi 34 zł.  Towarzystwo Ubezpieczeń WARTA S.A.
Natomiast maksymalne odszkodowanie (suma ubezpieczenia) wynosi  11 000 zł.

Jak długo i gdzie działa ubezpieczenie

Ubezpieczenie obejmuje okres  od 01.10.2010 do 30.09.2011. Obejmuje również okres wakacji, ferii zimowych, praktyk studenckich oraz prywatnie spędzanego czasu poza uczelnią.
Nie jest istotne, gdzie wydarzył się wypadek (w Polsce czy za granicą, w drodze na Uczelnię  czy w domu). Ubezpieczenie działa praktycznie wszędzie.


Do kiedy i jak zapłacić składkę  

Student wpłaca składkę z podaniem numeru PESEL do starosty grupy ćwiczeniowej, który zebrane wpłaty wraz z listą studentów do ubezpieczenia na rok akademicki 2010/2011 zobowiązany jest dostarczyć do KASY Uczelni p. 365 w terminie do dnia 29 października 2010 r.


Jak uzyskać odszkodowanie

Jeśli ulegniesz wypadkowi lub zajdzie inna sytuacja, w wyniku której należy Ci się odszkodowanie - musisz zacząć od zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji (medycznej). Generalna zasada: najpierw kończysz leczenie (np. złamania), a dopiero potem - zgłaszasz szkodę. Robisz to w Kwesturze PSW im. Papieża Jana Pawla II w Białej Podlaskiej  pok. 364 przy ul. Sidorskiej  95/97. Dalsze informacje uzyskasz od firmy WARTA S.A.

niedziela, 15 sierpnia 2010 15:28 Poprawiony: piątek, 01 października 2010 13:51 Wpisany przez Marek Kowalczyk