Pielęgniarstwo Pomostowe.
Informacje dotyczące praktyk.

 

Sekcja Praktyk Studenckich PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej informuje:

Studenci, którzy realizują praktyki w ZOZ są zobowiązani przed ich rozpoczęciem do złożenia
w Sekcji Praktyk Studenckich pokój 132R następujących dokumentów:

„ Deklaracji Praktyk" - jeden egzemplarz , „ Porozumienie w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych" - dwa egzemplarze / nie dotyczy praktyk odbywanych w WSZS w Białej Podlaskiej,z którym porozumienie podpisane obowiązuje i należy dostarczyć tylko „Deklarację Praktyk".

Wymienione wyżej dokumenty powinny być opatrzone stosownymi pieczęciami i podpisami osób reprezentujących Placówkę, przyjmującą studenta na praktykę. Po złożeniu wymaganych dokumentów studentowi zostanie wydane skierowanie na praktykę, „Porozumienie " uzupełnione
o podpisy osób reprezentujących Uczelnię.

Odbycie praktyk w dzienniczku potwierdza jej opiekun / zakres praktyk zgodnie z zapisem
w karcie osiągnięć studenta np. Interna i pielęgniarstwo internistyczne - zajęcia praktyczne, Interna
i pielęgniarstwo internistyczne - praktyka, wymiar godzin, daty, pieczątka oddziału, wskazanie oceny, podpis /.

W indeksie na stronie 82, do zaliczenia semestru należy wpisać odbyte praktyki obowiązujące
w danym semestrze tj. rok akademicki, rok studiów, zakres zajęć praktyk i zajęć praktycznych np. Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, miejsce odbycia praktyk np. WSzS w Białej Podlaskiej oraz wymiar godzin. W przypadku zaliczenia na podstawie Uchwały KRASZM - należy również podać wymiar zaliczonych godzin praktyk i zajęć praktycznych.

Kontakt : Sekcja Praktyk Studenckich tel.083 344 99 29;
                                                                083 344 99 54.

Dokumenty można przesyłać pocztą na adres:

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II
21-500 Biała Podlaska
ul. Sidorska 95/97

Załączniki:
 POROZUMIENIE_ZMIENIONE.pdf
 DEKLARACJA_PRAKTYK.pdf

/www.pswbp.pl/

czwartek, 21 października 2010 07:54 Poprawiony: wtorek, 25 stycznia 2011 12:23 Wpisany przez Anna Bogusz

Studenci - Praktyki programowe