eko-k
Wydział Nauk Ekonomicznych
EKONOMIA
rodzaj: studia pierwszego stopnia
tryb: stacjonarny, niestacjonarny
profil kształcenia: praktyczny
czas trwania: 6 semestrów
uzyskany tytuł: licencjat

Specjalności*:

• transport, spedycja i przewozy międzynarodowe 
• gospodarka elektroniczna - NOWOŚĆ! Pod patronatem Izby Gospodarki Elektronicznej
* specjalność do wyboru; warunek realizacji: min 15 osób

 

„Dziś jedna prosta prawda nie starczy, by wytłumaczyć działanie gospodarki. Wracamy do starej prawdy, że ekonomia jest nauką społeczną”.

 Prof. Marek Belka

Współczesna ekonomia to połączenie klasycznych teorii i innowacyjnych metod, a jej naturalnym środowiskiem staje się Internet. Dynamika zmian na rynkach powoduje, że gospodarka nie może obyć się bez powiązań sieciowych i narzędzi teleinformatycznych. Aby zrozumieć procesy i zjawiska ekonomiczne zachodzące w gospodarce opartej na wiedzy i nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym, warto wybrać odpowiedni kierunek i specjalność studiów.

Studia na kierunku Ekonomia pierwszego stopnia w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej mają profil praktyczny i wyposażają absolwentów w kwalifikacje potrzebne w późniejszej aktywności zawodowej, w tym z zakresu ekonomii i finansów, zarządzania, prawa, komunikacji społecznej. Absolwenci nabywają praktyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające przeprowadzanie analiz dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego otoczenia, wykorzystywania metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej. Na Wydziale Nauk Ekonomicznych wykorzystywane są efektywne techniki dydaktyczne, m.in. metoda projektu edukacyjnego i komputerowe symulacje biznesowe.

Absolwenci kierunku mogą znaleźć pracę we wszystkich działach i sferach gospodarki, we wszystkich przedsiębiorstwach, począwszy od stanowisk związanych z podstawowym zarządem, np. służbach finansowo-księgowych, poprzez stanowiska związane z organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz marketingiem, aż po stanowiska kierownicze najwyższego szczebla – prezesów i dyrektorów przedsiębiorstw czy głównych księgowych. Absolwenci kierunku ekonomia mogą w szczególności podjąć pracę w instytucjach UE, urzędach administracji publicznej, korporacjach międzynarodowych oraz innych przedsiębiorstwach w sektorze prywatnym i publicznym. Studia realizowane są w systemie dwustopniowym:

 • pierwszy stopień licencjacki, trwające 3 lata (6 semestrów)
 • drugi stopień magisterski, trwające 2 lata (4 semestry), mogą je podjąć absolwenci studiów licencjackich takich kierunków jak: ekonomia studia pierwszego stopnia, a także finanse i rachunkowość oraz zarządzanie, po wyrównaniu różnic programowych. Absolwenci innych kierunków studiów mogą podjąć studia magisterskie po uzupełnieniu minimum programowego pierwszego stopnia wymienionych kierunków studiów.

 

Specjalności:

 1. NOWA SPECJALNOŚĆ pod patronatem Izby Gospodarki Elektronicznej - Gospodarka elektroniczna stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku, przygotowując specjalistów do pracy w przedsiębiorstwach, jak również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Specjalność przygotowuje studentów do podejmowania strategicznych, taktycznych i operacyjnych decyzji w biznesie elektronicznym, które są kluczem do osiągnięcia sukcesu zawodowego.
 2. Transport, spedycja i przewozy międzynarodowe – specjalność przygotowuje do pracy, w przedsiębiorstwach i centrach transportowych, spedycyjnych, a także logistycznych, jak również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Umożliwia zdobycie szerokiej wiedzy w zakresie obowiązującego w transporcie i spedycji prawa z uwzględnieniem procedur celnych oraz europejskich standardów.

Postaw na siebie i wybierz właściwie.
Ekonomia pierwszego stopnia w PSW Białej Podlaskiej

Studiując na kierunku ekonomia, studia pierwszego stopnia, zdobywasz wiedzę w zakresie:

 • podstaw mikroekonomii i makroekonomii,
 • matematyki i narzędzi matematycznych - statystyki, ekonometrii,
 • zarządzania projektami, zarzadzania procesowego, zarządzania zasobami ludzkimi
 • rachunkowości, analizy ekonomicznej,
 • audytu, kontroli zarządczej
 • ekonomii integracji europejskiej,
 • polityki gospodarczej, polityki społecznej, historii gospodarczej,
 • finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw,
 • psychologii biznesu, public relations
 • badań marketingowych, analizy rynku
 • technologii informacyjnej, informatycznego wsparcia biznesu, handlu elektronicznego
 • innowacyjności przedsiębiorstw
 • systemów transportowych, ekonomiki transportu
 • dziedzin potrzebnych w pracy zawodowej takich jak, prawo, prawo cywilne i prawo pracy, ochrona własności intelektualnej, zarządzanie, marketing, biznesplan- niezbędnych do sprawnego prowadzenia podmiotów gospodarczych,
 • dyscyplin pozwalających zrozumieć społeczny kontekst funkcjonowania gospodarki (geografia ekonomiczna, socjologia) oraz z zakresu komunikacji społecznej umożliwiających poznanie sposobów zachowania się zespołów ludzkich i komunikowania się jednostek, instytucji i podmiotów gospodarczych.

 

Absolwent kierunku ekonomia

 • potrafi przeprowadzić analizę dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych, ­
 • analizuje i ocenia sytuację ekonomiczno-finansową jednostek gospodarczych, ­
 • samodzielnie ocenia sytuację ekonomiczną organizacji, podejmuje działania z obszaru finansów zapewniających stały jej rozwój, zbiera i opracowuje materiały potrzebne do tworzenia szeroko rozumianych strategii rozwojowych organizacji, ­
 • analizuje i ocenia podstawowe zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze, ­
 • rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej, ­
 • formułuje i analizuje problemy ekonomiczne, zarówno na poziomie makro, jak i mikroekonomicznym, ­
 • znajduje materiały źródłowe z zakresu ekonomii, potrafi je analizować i interpretować,
 • posiada umiejętności warsztatowe takie, jak gromadzenie, przetwarzanie, prezentowanie i analizowanie danych, redagowanie tekstów o charakterze naukowym i analitycznym,
 • posiada umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w organizacjach i instytucjach publicznych i pozarządowych – głównie na stanowiskach operacyjnych – w kraju i za granicą, ­
 • jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Celem kształcenia jest także ukształtowanie sylwetki absolwenta cechującego się kulturą i otwartością na zmiany, posiadającego umiejętności dostosowania się do zmieniającego się otoczenia gospodarczego, w tym rynku pracy, cechującego się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową. Istotne jest przygotowanie absolwenta nie tylko do pracy zawodowej, ale także do ciągłego samorozwoju i elastycznego reagowania na zmieniające się wymagania rzeczywistości społecznej, lokalnej, krajowej i globalnej.

 

 

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ
 w przezroczystej „koszulce" do Sekcji Promocji i Rekrutacji - p. 108R (parter)

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
kwiecień - wrzesień
http://irk.akademiabialska.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.akademiabialska.pl/
tel. +48 83 3449930
e-mail: rekrutacja(at)akademiabialska.pl
piątek, 17 czerwca 2011 06:59 Poprawiony: środa, 30 marca 2022 10:38 Wpisany przez Marek Kowalczyk