Od początku istnienia Uczelnia dąży do zapewnienia swoim studentom komfortowych warunków nauki i wypoczynku. Dzięki inwestycjom i zaplanowanym działaniom Uczelnia stworzyła nowoczesny kampus studencki.

kampus

kampus1

 

Uczelnia ma w planie kolejne inwestycje - rozbudowę bazy sportowej oraz Parku Technologicznego. Przez ostatnich 5 lat uczelnia znacznie powiększyła swoją bazę materialną głównie dzięki konsekwentnej polityce innowacyjnej i skutecznemu pozyskiwaniu środków unijnych. Dzięki tym inwestycjom warunki studiowania oraz pracy w Naszej uczelni są na wysokim poziomie,  a sama uczelnia z jednostki dydaktycznej przekształca się w ośrodek dydaktyczno - badawczy.

 

Uczelnia jest przystosowana do potrzeb studentów niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą studiować na każdym kierunku studiów w zależności od ich stopnia niepełnosprawności. Budynki są wyposażone w windy, specjalne podjazdy, odpowiednio dostosowane toalety oraz miejsca parkingowe. Studenci uzyskują stypendia specjalne w zależności od stopnia niepełnosprawności.

Kompleks uczelniany obejmuje:

 1. Dwa budynki dydaktyczne
 2. Halę sportową z częścią dydaktyczną i boiskiem 
 3. Dom studenta
 4. Centra badawcze: Centrum Badań nad Innowacjami (CBNI), Regionalne Centrum Badań środowiska, rolnictwa i technologii innowacyjnych
 5. Bibliotekę
 6. Ośrodek wypoczynkowyKOMUNIKAT – dotyczy zakwaterowania w Hotelu DELFIN

na rok akademicki 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że w hotelu DELFIN można kwaterować się od dnia 29 września br. (przez całą dobę).

Więcej…

KOMUNIKAT – dotyczy zakwaterowania w Domu Studenta

na rok akademicki 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że zakwaterowanie w Domu Studenta odbędzie się w dniach:

29 września br. – w godzinach 10.00 – 18.00

30 września br. – w godzinach 7.30 – 15.30

Więcej…

DECYZJA O PRZYZNANIU MIEJSC W DOMU STUDENTA
PSW IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ
 

2/2019 z dnia 28.08.2019 r. 

Decyzja dotyczy wniosków składanych przez kandydatów na studia w PSW do dnia 14.08.2019r.

Więcej…

DECYZJA O PRZYZNANIU MIEJSC W DOMU STUDENTA
PSW IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ
 

1/2019 z dnia 26.07.2019 r. 

Decyzja dotyczy wniosków składanych przez studentów PSW do dnia 15.07.2019 r.

Więcej…

Uprzejmie informujemy, że od dnia 20.05.2019r. wprowadza się elektroniczną rejestrację wniosków dla osób, ubiegających się o miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2019/2020.

1. Elektroniczna rejestracja wniosków odbywa się:

- dla studentów poprzez WU – Wirtualną Uczelnię,
- dla kandydatów na studia poprzez IRK – Internetową Rejestrację Kandydata.

Szczegółowa instrukcja składania elektronicznych wniosków zamieszczona jest na końcu komunikatu.

2. Po wypełnieniu wniosku w WU lub IRK, wniosek należy wydrukować, uzupełnić pisemnie zamieszczoną
w nim tabelę, na podstawie niżej wymienionych dokumentów (załączników), które należy dołączyć do wniosku:

- zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu NETTO osiągniętego w 2018r. przez wszystkie osoby pełnoletnie pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym,
- zaświadczenie z Urzędu Gminy w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego,
- zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub studiowaniu na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych rodzeństwa, które nie ukończyło 26 roku życia,
- orzeczenie o niepełnosprawności – w przypadku osoby niepełnosprawnej.

Uwaga!

Obcokrajowcy składają również zaświadczenie o zameldowaniu (składzie rodziny). Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku stwierdzenia pomyłki na elektronicznym wniosku, dotyczącej wyliczenia dochodu netto/miesiąc/osobę lub ilości kilometrów dzielącej miejsce zamieszkania od Uczelni, istnieje możliwość naniesienia korekty jedynie na wniosku w wersji papierowej.

3. Wydrukowany, uzupełniony i podpisany wniosek wraz z wyżej wymienionymi załącznikami, należy złożyć
w Dziekanatach PSW – p.266R, p.267R, p.268R przy ul. Sidorskiej 95/97 lub w administracji Domu Studenta – p.135 przy ul. Sidorskiej 105 w nieprzekraczalnych terminach:

- do 15 lipca 2019r. – studenci PSW,
- do 14 sierpnia 2019r. – kandydaci na studia.

Osoby ubiegające się o zakwaterowanie w DS zostaną wyłonione na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez komisję kwalifikacyjną powołaną przez Rektora. Wyniki ogłoszone będą na stronie internetowej Uczelni:

- 31.07.2019r. – studenci według numerów albumów,
- 30.08.2019r. – kandydaci według serii i numeru dowodu osobistego/paszportu.

Od 01.10.2019r. koszt jednego miejsca noclegowego wynosi:

- 430 zł/m-c w pokoju dwuosobowym,
- 480 zł/m-c w pokoju jednoosobowym,

plus kaucja zwrotna w wysokości 430zł, zgodnie z Zarządzeniem nr 65/2019 Rektora PSW.

 

 Instrukcja składania wniosku o Dom Studenta PSW – KANDYDACI NA STUDIA  

 Instrukcja składania wniosku o Dom Studenta PSW – STUDENCI  

We kindly inform you that from 20 May 2019 persons who apply for the place in the student dorm in the 2019/2020 academic year will register electronically.

1. The applications are registered electronically:

The detailed instructions on how to apply electronically can be found at the end of this message.

2. After filling in the application in WU or IRK, the application should be printed. The table in the application should be completed in writing on the basis of the documents listed beneath (attachments) which should be attached to the application:

 • certificate from the tax office with regard to net income in 2018 earned by all adults remaining in the same household,
 • certificate from the Commune Office for applicant owning a farm,
 • certificate of school attendance or of studying in full-time or part-time studies by siblings under 26 years of age,
 • disability ruling – in the case of a disabled person.

Attention!

Foreigners also submit a certificate of permanent residence and family composition. All documents must be translated into Polish by a sworn translator.

If an error in the electronic application occurs, regarding the calculation of net income per month per person or the number of kilometres between the place of residence and the University, corrections can be made only on the paper version of the application.

3. A printed, completed and signed application, along with the aforementioned attachments, should be submitted in the Dean’s Offices of the University – rooms 266R, 267R, 268R at 95/97 Sidorska St. or in the administration office in the Student Dorm – room 135 at 105 Sidorska St. The deadlines are:

 • 15 July 2019 – students
 • 14 August 2019 – candidates for studies.

Persons who apply for accommodation in the Student Dorm will be selected on the basis of the qualification procedure carried out by a selection committee, appointed by the Rector. The results will be published on the University’s website:

 • 31 July 2019 – students according to index numbers,
 • 30 August 2019 – candidates according to ID / passport serial numbers.

From 1 October 2019 the price for accommodation is:

 • 430 PLN per month in a twin room,
 • 480 PLN per month in a single room,

plus refundable deposit of 430 PLN, in accordance with Rector’s Regulation no. 65/2019

 

 INSTRUCTIONS - Applications for Student Dorm - CANDIDATES FOR STUDIES.pdf 

 INSTRUCTIONS - Applications for Student Dorm - STUDENTS.pdf