Pracownicy ABNS im. Jana Pawła II zainteresowani realizacją wyjazdu dydaktycznego lub szkoleniowego z dofinansowaniem programu Erasmus+, lub z dofinansowaniem "zerowym" tj. bez grantu Erasmus, ale na zasadach programu Erasmus, w celu ubiegania sie o wyjazd, zobowiązani są do złożenia następujących 2 dokumentów:

 

1) Wniosku o zakwalifikowanie na wyjazd dydaktyczny/szkoleniowy;

2) Porozumienia o Programie Nauczania/Szkolenia (dokument Mobility Agreement for Training/Teaching).

Dokumenty należy opracować zgodnie z wymogami opisanymi w Regulaminach odnoszących się do poszczególnych wyjazdów.


DOKUMENTY APLIKACYJNE W PRZYPADKU NAUCZYCIELI AKADEMICKICH/ LEKTORÓW/ INSTRUKTORÓW:

1. Wnioski zgłoszeniowe:

a) Wniosek o zakwalifikowanie na wyjazd w celu realizacji zajęć dydaktycznych

 WNIOSEK_WYJAZD_DYDAKTYCZNY__22_23.docx

 WNIOSEK_WYJAZD_DYDAKTYCZNY__Nauczyciele_21_22.docx

 WNIOSEK_WYJAZD_DYDAKTYCZNY__Nauczyciele_20_21.docx

 

b) Wniosek o zakwalifikowanie na wyjazd szkoleniowy 

 WNIOSEK_SZKOLENIE_Nauczyciele_22_23.docx

 WNIOSEK_SZKOLENIE_Nauczyciele_21_221.docx

 WNIOSEK_SZKOLENIE_Nauczyciele_20_21.docx

 

2) Porozumienia o programie (Mobility Agreement)

a) Porozumienie o Programie Nauczania/ Mobility Agreement for Teaching (ustalone w porozumieniu z uczelnią przyjmującą i zatwierdzone przez tę uczelnię. Dokument określa zakładane cele, program zajęć oraz oczekiwane rezultaty mobilności).

 Mobility_Agreement_for_Teaching_22_23.docx

 Mobility_Agreement_NAUCZANIE_2021_2022.docx

 Mobility_Agreement_2020.docx

b) Porozumienie o Programie Szkolenia/ Mobility Agreement for Training (ustalone w porozumieniu z instytucją przyjmującą i zatwierdzone przez tę instytucję. Dokument określa zakładane cele, program szkolenia oraz oczekiwane rezultaty).

 Mobility_Agreement_for_Training_22_23.docx

 Mobility_Agreement_SZKOLENIE_2021_2022.docx

 MobilityAgreement_Training_2020.docx

 

DOKUMENTY APLIKACYJNE W PRZYPADKU PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH/ PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI/ LABORANTÓW:

1. Wniosek zgłoszeniowy:

Wniosek o zakwalifikowanie na wyjazd szkoleniowy

 WNIOSEK_SZKOLENIE_Administracja_22_23.docx

 WNIOSEK_SZKOLENIE_Administracja_21_22.docx

 WNIOSEK_SZKOLENIE_Administracja_20_21.docx

 

2. Porozumienie o programie szkolenia:

Porozumienie o Programie Szkolenia/ Mobility Agreement for Training (ustalone w porozumieniu z instytucją przyjmującą i zatwierdzone przez tę instytucję. Dokument określa zakładane cele, program szkolenia oraz oczekiwane rezultaty).

 Mobility_Agreement_for_Training_22_23.docx

 Mobility_Agreement_SZKOLENIE_2021_2022.docx

 MobilityAgreement_Training_2020.docx

 

ROZLICZENIE WYJAZDU:

Osoby, które uzyskały dofinansowanie z Programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z Krajami Programu (KA103), w trakcie realizacji wyjazdu dydaktycznego bądź szkoleniowego w  instytucji przyjmującej, zobowiązane są do uzyskania dokumentu potwierdzającego pobyt tzw. "Confirmation of Stay." Dokument ten, w przypadku pracowników dydaktycznych, określa liczbę dni pobytu oraz liczbę zrealizowanych godzin dydaktycznych. W przypadku pracowników administracyjnych, dokument określa liczbę dni pobytu w instytucji przyjmującej. Wskazane jest aby dokument był wydany na papierze firmowym uczelni/instytucji przyjmującej. Poniżej przykładowe wzory dokumentów do wykorzystania:

Confirmation_of_stay_DYDAKTYCZNY.doc

Confirmation_of_stay_SZKOLENIOWY.doc

 

 

 

 

 

 

 

wtorek, 04 listopada 2014 08:13 Poprawiony: środa, 19 października 2022 09:10 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk