WAŻNE INFORMACJE – STYPENDIA

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM:

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych wraz z kompletem dokumentów należy złożyć:

- do 15 października (następnie do 15 dnia każdego miesiąca – do czerwca) dla studiów rozpoczynających się semestrem zimowym,

- do końca lutego (następnie do 15 dnia każdego miesiąca)  dla studiów rozpoczynających się semestrem letnim.

Wnioski o przyznanie stypendium Rektora wraz z kompletem dokumentów należy złożyć:

- do 15 października dla studiów rozpoczynających się semestrem zimowym,

- do końca lutego  dla studiów rozpoczynających się semestrem letnim.

Wniosek  o zapomogę wraz z kompletem dokumentów można składać od 1 października 2022 r. Wnioski można składać w trakcie trwania roku akademickiego w przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających do otrzymania zapomogi.

UWAGA WAŻNE !!!

Wnioski o przyznanie świadczenia dla studentów należy składać drogą elektroniczną przez Wirtualną Uczelnię. Dokumenty oraz wydrukowany wniosek wraz z załącznikami należy niezwłocznie po wysłaniu drogą elektroniczną dostarczyć do skrzynki podawczej dziekanatu znajdującej się w holu przed dziekanatem pok. 265R.

 

Obydwie ścieżki (rejestracji elektronicznej i dostarczenia dokumentów) są OBOWIĄZKOWE!

 

W przypadku, kiedy student ubiega się o kilka stypendiów składa oddzielne podanie o każde z nich.

Podania wraz z załączonymi dokumentami muszą być zszyte (pierwsza strona – wniosek o stypendium, a następnie kolejne załączniki) i umieszczone w foliowej koszulce.

Niepodpisane wnioski nie będą rozpatrywane.

Korespondencję można przesyłać do pracowników zgodnie z poniższym wykazem.

Dorota Tymoszuk                                     Anna Maryniuk

ul. Sidorska 95/97 p. 265R                       ul. Sidorska 95/97 p. 265R.

21-500 Biała Podlaska                             21-500 Biała Podlaska

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.                             a.maryniuk@pswbp.p

+48 83 344 99 51                                     +48 83 344 99 27

GOSPODARSTWO ROLNE – DZIERŻAWA

W związku z ubieganiem się o stypendium socjalne przy wyliczaniu dochodu rodziny nie uwzględnia się  gruntów wydzierżawionych, na podstawie umowy pisemnej zawartej co najmniej na 10 lat, której zawarcie potwierdził wójt, właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy.  W powyższej sytuacji wydzierżawiającym może być jedynie emeryt lub rencista, który zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.

 

RODZINY POSIADAJĄCE GOSPODARSTWO ROLNE (ZIEMIĘ)

Rodziny posiadające gospodarstwo rolne powinny podać informację o sumie wielkości gospodarstwa rolnego (na podstawie zaświadczenia z Urzędu Gminy). Kwota za ha przeliczeniowy zostanie uaktualniona w momencie, gdy Prezes GUS poda przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w poprzednim roku podatkowym (zwykle odbywa się to 23 września aktualnego roku).

 

DOCHÓD NIEOPODATKOWANY TZW „DLA MŁODYCH” do 26 roku życia

Student lub członek rodziny studenta, który osiągał dochody z art. 21 ust. 1 pkt 148 jest zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego z zastrzeżeniem, czy dochód z powyższej podstawy prawnej był osiągany. W przypadku podjęcia takiej pracy w bieżącym roku kalendarzowym, student dostarcza Umowę
o pracę, zaświadczenie od pracodawcy.

 

OSOBY OPODATKOWANE ZRYCZAŁTOWANYM PODATKIEM DOCHODOWYM LUB W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

   W przypadku ustalenia dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym 2021 przyjmuje się dochód w wysokości dochodu ogłaszanego w drodze obwieszczenia, przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”
z dnia 29 lipca 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20220000726/O/M20220726.pdf


PRZELICZNIK DOCHODÓW W OBCEJ WALUCIE Przeliczenia wg kursu średniego NBP z 2021-12-31

HRYWNA UKRAIŃSKA                   100 UAH = 14,87 PLN

RUBEL BIAŁORUSKI                      100 BYN = 161,37 PLN

RUBEL ROSYJSKI                          100 RUB = 5,42 PLN

EURO                                            100 EUR = 459,94 PLN

Wyliczoną sumę dochodu należy pomnożyć przez podany kurs waluty, a następnie podzielić przez 100 oraz przez liczbę członków w rodzinie i liczbę miesięcy.

 

 

 

 

 

piątek, 30 września 2022 08:15 Poprawiony: czwartek, 13 października 2022 11:14 Wpisany przez Beata Zdolska