228ORGANIZACJA PRAKTYK
W ROKU AKADEMICKIM  2022/2023

 

 

KROK 1. Pobierz i wydrukuj wymagane dokumenty

  1. Jeden egzemplarz Skierowania na praktyki
  2.  
  3. Dwa egzemplarze Porozumienia (przy odbywaniu praktyk w wybranym przez studenta zakładzie pracy) lub Deklarację, gdy praktyka realizowana jest w zakładzie pracy znajdującym się w wykazie firm, które podpisały porozumienie długoterminowe z uczelnią

  4. Karta potwierdzającą możliwość realizacji efektów uczenia się (załącznik nr 3 do Regulaminu praktyk, dostępne dla każdego kierunku studiów z wyjątkiem kierunków medycznych TUTAJ )

  5. Kryteria doboru placówki do realizacji praktyk oraz Kryteria wyboru opiekuna zakładowego w przypadku praktyk realizowanych w trybie indywidualnym - dotyczy kierunków medycznych (dostępne  TUTAJ)

  6. Program praktyk dla swojego kierunku studiów (dostępny TUTAJ)

  7. Ankietę dla pracodawcy


KROK 2.
Uzupełnij dokumenty i dostarcz je na uczelnię

Skierowanie na praktyki należy złożyć co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyki w Sekcji Praktyk Studenckich
i Biura Karier (SPSBK), aby uzyskać podpis osoby upoważnionej do reprezentowania uczelni.

Pamiętaj – nie podpisuj się sam na Skierowaniu.

 

KROK 3. Dostarcz dokumenty do zakładu pracy    

Podpisane Skierowanie i dwa oryginały Porozumienia lub Skierowanie i Deklarację (przy istniejącym porozumieniu długoterminowym) złóż do wypełnienia i podpisu w zakładzie pracy razem z Programem praktyk i Potwierdzeniem możliwości realizacji efektów uczenia się lub Kryteriami doboru placówki do realizacji praktyk oraz Kryteriami wyboru opiekuna zakładowego (dotyczy kierunków medycznych).


KROK 4.
Ustal termin realizacji praktyk

Pracodawca wyznaczy zakładowego opiekuna praktyk i ustali ze studentem termin realizacji praktyk.

 
 

KROK 5. Dostarcz dokumenty z zakładu pracy do opiekuna praktyk w uczelni.         

Zatwierdzone i podpisane przez opiekuna zakładowego Potwierdzenie możliwości realizacji efektów uczenia lub Kryteria doboru placówki do realizacji praktyk oraz Kryteria wyboru opiekuna zakładowego w przypadku kierunków medycznych dostarcz uczelnianemu opiekunowi praktyk w celu zweryfikowania zgodności miejsca realizacji praktyk z założeniami programowymi praktyki. Następnie, wraz z podpisanymi Porozumieniami (lub Deklaracją) złóż w SPSBK.
Pamiętaj o podaniu dokładnej daty rozpoczęcia i zakończenia praktyk w Porozumieniu i/lub Deklaracji.

Nie wpisuj daty zawarcia Porozumienia. Ostateczną datą zawarcia Porozumienia jest złożenie podpisu przez Prorektora
ds. kształcenia i studentów.


Pamietaj:
Dokumentacja warunkująca rozpoczęcie praktyk dostarczona po terminie rozpoczęcia praktyk, nie zostanie przyjęta.
Oznacza to, ze student, który rozpoczął praktykę przed uzyskaniem zgody Prorektora ds. kształcenia i studentów (podpis na Porozumieniu), będzie zobowiązany do ponownego rozpoczęcia praktyki w nowym terminie.
Jeśli termin realizacji praktyki ulegnie zmianie, niezwlocznie zgłoś ten fakt pracownikom SPSBK.
      

KROK 6. Przekaż opiekunowi zakładowemu ankietę

W trakcie trwania praktyk należy przekazać opiekunowi zakładowemu Kwestionariusz ankiety dla pracodawcy do wypełnienia.


KROK 7.
Wypełnij dziennik praktyk

Wypełnij Dziennik praktyk zgodnie z obowiązującym wzorem. Uzupełnij opisową samoocenę z własnoręcznym podpisem
w sekcji Karta samooceny studenta na końcu Dziennika praktyk. Pamiętaj o Karcie weryfikacji efektów uczenia się
i pozostałych dokumentach wskazanych w Programie praktyk, wymaganych do zaliczenia praktyk.

Wypełniony dziennik musi być podpisany przez kierownika/dyrektora zakładu pracy i zakładowego opiekuna praktyk.


KROK 8.
Zgłoś się na zaliczenie praktyk po ich zakończeniu w terminie wskazanym przez uczelnianego opiekuna praktyk.

KROK 9. Zabezpieczoną ankietę dla pracodawcy w sposób gwarantujący anonimowość przekaż do SPSBK po zakończonej praktyce.


KROK 10.
Uzupełnij ankietę oceniającą praktykę zawodową po zakończonej praktyce dostępną w Wirtualnej Uczelni lub bezpośrednio w mailu.

Wszystkie załączniki, o których mowa wyżej, dostępne są na stronie uczelni w zakładce Dokumenty do pobrania  

 


 

środa, 27 listopada 2019 11:47 Poprawiony: wtorek, 06 grudnia 2022 11:44 Wpisany przez Anna Bogusz