indeksStudia podyplomowe
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 


Adresaci studiów

Stu­dia ad­re­so­wa­ne są w szcze­gól­no­ści do:

 • absolwentów studiów wyższych, licencjackich, inżynierskich lub magisterskich zarówno uczelni humanistycznych jak pozostałych, którzy zamierzają wiązać swoją karierę zawodową z pracą na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej, w przedsiębiorstwach czy własnych firmach,
 • osób pełniących funkcje administratora danych osobowych,
 • osób, które przygotowują się do objęcia stanowisk Inspektora ochrony danych osobowych,
 • osób prowadzących własną działalność,
 • osób przygotowujących się do prowadzenia własnych firm, w tym również firm prowadzących działalność tylko przez Internet,
 • kierowników jednostek organizacyjnych oraz dyrektorów przedsiębiorstw,
 • zatrudnionych w sektorze publicznym zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o nowej ochronie danych osobowych w Unii Europejskiej.
 • osób zatrudnionych w administracji rządowej i samorządowej, w przedsiębiorstwach, gdzie wymagana jest ochrona danych osobowych,


Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie z usystematyzowaną, całościową problematyką funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych na gruncie prawa europejskiego i polskiego, a w szczególności zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych wg. przepisów RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej) które weszło w życie 25 maja 2018 r.

Program studiów

 • Prawo Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych
 • Krajowe unormowania prawne ochrony danych osobowych
 • Systemy zabezpieczenia danych osobowych
 • Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych na gruncie poszczególnych gałęzi prawa (prawo konstytucyjne, administracyjne, cywilne, pracy, karne)
 • Etyka zawodowa
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • Nadzór i kontrola przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych
 • Bezpieczeństwo informacji
 • Inspektor ochrony danych osobowych w systemie ochrony danych osobowych
 • Dokumentowanie systemu ochrony danych osobowych
 • Zarządzanie ryzykiem


Kwalifikacje po ukończeniu studiów

Po ukończeniu studiów absolwenci będą dysponowali widzą z zakresu:

 • zasad, norm i standardów ochrony danych osobowych wg. przepisów RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej);
 • obo­wią­zu­ją­cych ure­gu­lo­wań praw­nych z zakresu ochrony danych osobowych w kraju;
 • metod i narzędzi wykorzystywanych do rozwiązywania problemów bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • analizy ryzyka prowadzonej do osiągnięcia przez podmiot akceptowalnego poziomu ryzyka w zakresie przetwarzania m.in. danych osobowych;
 • najnowszych rozwiązań bezpieczeństwa informacji;
 • specyfiki tajemnicy przedsiębiorstwa i tajemnicy zawodowej.
 • znaczenia i zakresu nadzór i kontrola przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych;
 • zasad tworzenia dokumentowania systemu ochrony danych osobowych;


Kadra dydaktyczna

Dr  Dariusz Brążkiewicz
Dr Piotr Kociubiński
Dr Anna Jakubowicz - Jaszczuk
Mgr Alicja Sobota
Mgr Piotr Szostak 

Koordynator studiów podyplomowych - dr Dariusz Brążkiewicz

Wymiar godzinowy - 170 godzin wykładów i ćwiczeń

Czas trwania - 2 semestry

Ilość miejsc - 30

Opłaty za studia - opłata rekrutacyjna - 85 zł; czesne / semestr - 1600 zł

Rozpoczęcie zajęć - listopad 2020 r.


Warunki przyjęcia na studia podyplomowe

1. Internetowa Rejestracja Kandydatów
2. Złożenie wymaganych dokumentów:

 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz jego kserokopia,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • kserokopia odpisu aktu małżeństwa, w przypadku gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne (odpis do wglądu).