Adresaci studiów 

Studia adresowane są zarówno do osób zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych, jak również do osób zainteresowanych podjęciem pracy w sektorze publicznym. Są to osoby chcące podnieść poziom wiedzy z zakresu finansów publicznych i funkcjonowania administracji publicznej oraz uzyskać umiejętności analizowania i rozumienia procesów zachodzących w gospodarce finansowej jednostek administracji publicznej z poziomu centralnego, regionalnego i lokalnego. Adresatami studiów są więc osoby, które po zakończeniu studiów wiążą swoją karierę zawodową z objęciem stanowisk w administracji publicznej.

Cel studiów

 • zapoznanie ze specyfiką administracji publicznej, prawa i postępowania administracyjnego
 • pogłębienie wiedzy z zakresu teorii finansów publicznych, a także praktyki tych finansów w Polsce i Unii Europejskiej
 • zapoznanie ze specyfiką samorządowych finansów publicznych, w tym zasad konstruowania budżetu (tradycyjnego i zadaniowego), instrumentami kształtowania, nadzorem i kontrolą gospodarki finansowej JST
 • pogłębienie wiedzy o zasadach prowadzenia rachunkowości budżetowej i nabycie umiejętności księgowania operacji związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek publicznych
 • pogłębienie wiedzy o sposobach i terminach sporządzania sprawozdań finansowych
 • rozumienie przyczyn funkcjonowania finansów ubezpieczeń społecznych, ich ewolucji, powiązań z innymi sektorami finansów publicznych
 • pogłębienie wiedzy dotyczącej podatków i opłat lokalnych oraz innych instrumentów polityki fiskalnej
 • rozumienie istoty poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania zadań publicznych (dofinansowanie z funduszy UE)
 • pogłębianie wiedzy z zakresu zamówień publicznych i umiejętność stosowania istniejących w tym obszarze uregulowań prawnych
 • umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu zarządzania i przywództwa publicznego dla sprawnego zarządzania zasobami ludzkimi
 • doskonalenie umiejętności wykorzystywania działań z zakresu PR do budowania wizerunku jednostki publicznej


Kwalifikacje po ukończeniu studiów

Absolwent po ukończeniu studiów dysponuje wiedzą teoretyczną, a także praktyczną z zakresu administracji i finansów publicznych  oraz posiada umiejętność rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z tego zakresu, co pozwala na podjęcie pracy na kierowniczym lub samodzielnym stanowisku w sektorze publicznym administracji państwowej, rządowej lub samorządowej na szczeblach centralnym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Absolwenci  mają szansę zdobycia interesującej pracy jako kierownicy jednostek administracji publicznej, skarbnicy, pracownicy działów finansowo – księgowych, sekretarze, kierownicy jednostek podległych lub audytorzy.

Program studiów

 • Elementy prawa i postępowania administracyjnego
 • Organy administracji publicznej w Polsce i UE
 • Finanse publiczne w Polsce i UE
 • Finanse samorządu terytorialnego
 • Przywództwo i zarządzanie w organizacji publicznej
 • Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach publicznych
 • Budżet zadaniowy - nowe publiczne zarządzanie
 • System finansowy ubezpieczeń - ubezpieczenia społeczne
 • Dyscyplina finansów publicznych
 • Rachunkowość budżetowa
 • Public Relations w administracji publicznej
 • Transparentność i jakość w funkcjonowaniu administracji publicznej
 • Sprawozdawczość finansowa samorządu terytorialnego
 • Zamówienia publiczne
 • Fundusze strukturalne i projekty UE w instytucjach administracji publicznej


Kadra dydaktyczna

 • prof. dr hab. Marian Podstawka - Kierownik Zakładu Prawa i Finansów SGGW w Warszawie
 • dr Agnieszka Cyburt - nauczyciel akademicki 
 • dr Piotr Kociubiński - nauczyciel akademicki 
 • dr Aneta Chrząszcz - nauczyciel akademicki 
 • dr Liliana Białach - praktyk, Ekspert Służby Celno - Skarbowej w Izbie Administracji Skarbowej w Lublinie, nauczyciel akademicki PSW w Białej Podlaskiej
 • dr Agnieszka Werenowska - praktyk
 • dr Olga Szołno - praktyk
 • dr Piotr Dragan - praktyk, Wójt Gminy Wisznice
 • mgr Maciej Buczyński - praktyk, pracownik samorządowy
 • mgr Michał Romanowski - praktyk, pracownik samorządowy 
 • mgr Jolanta Irobi - praktyk, Koordynator Zespołu Zamiejscowego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białej Podlaskiej
 • mgr Teresa Janicka - Michalak - praktyk, nauczyciel akademicki 
 • mgr Artur Nitek - praktyk 


Koordynator studiów podyplomowych - dr Agnieszka Cyburt Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wymiar godzin - 170 godzin wykładów i ćwiczeń

Czas trwania - 2 semestry

Ilość miejsc - 30

Czesne - 1750 zł./semestr

Rozpoczęcie zajęć - październik/listopad 2022 r.

Studia kończą się egzaminem (bez konieczności pisania pracy dyplomowej)!


Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:

 1. Internetowa Rejestracja Kandydatów
 2. Złożenie wymaganych dokumentów:
 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • kserokopia odpisu aktu małżeństwa, w przypadku gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne (oryginał do wglądu).