Logo_ministerstwo_poziom_PL

Minister Edukacji i Nauki dr hab. Przemysław Czarnek przekazał w formie wydanej decyzji administracyjnej informację o zakończeniu procesu oceny działalności naukowej Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II.

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki uczelni przyznano dwie kategorie naukowe B+ dla dyscypliny: ekonomia i finanse oraz nauki o zdrowiu.

To olbrzymia nobilitacja dla naszej uczelni oraz naszych działań naukowych, a tym samym rozwoju działalności badawczej Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, ukierunkowanej na transfer wiedzy i doświadczeń oraz wdrożenie wypracowanych i opatentowanych rozwiązań naukowych do obiegu krajowego i międzynarodowego.

Ewaluacja nauki w nowym modelu była dokonywana w oparciu o szczegółowe kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki. Rozporządzenie to stanowi, że organ pomocniczy Ministra – Komisja Ewaluacji Nauki (zwana dalej KEN) – dokonuje oceny osiągnięć naukowych i artystycznych zgłoszonych przez poszczególne podmioty. Ocena ta dokonywana była w oparciu o trzy kryteria.

  • Kryterium pierwsze to poziom naukowy i artystyczny prowadzonej działalności naukowej (mierzony według trzech parametrów szczegółowych: 1. artykuły naukowe, 2. monografie naukowe, 3. patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i wyłączne prawa hodowców do odmian roślin).
  • Kryterium drugie to efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych (mierzone według trzech parametrów: 1. projekty finansowane w trybie konkursowym, 2. komercjalizacja wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, 3. usługi badawcze świadczone na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki).
  • Kryterium trzecie to wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki (mierzony według jednego tylko parametru: opisu wpływu wykazującego związek między najważniejszymi przejawami działalności naukowej w danym podmiocie a gospodarką, ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, ochroną środowiska przyrodniczego, bezpieczeństwem i obronnością państwa lub innymi czynnikami, które wpływają na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa).

 

W wyniku ewaluacji jakości działalności naukowej podmiotowi przyznaje się kategorię A+, A, B+, B lub C w dyscyplinie, gdzie A+ jest kategorią najwyższą, a C kategorią najniższą. Przyznana podmiotowi kategoria warunkuje jego pozycję w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce i od tej kategorii uzależnione są prawa podmiotu. Do najważniejszych zaliczyć można:

  1. przynależność do grupy uczelni akademickich (min. B+ w jednej dyscyplinie, art. 14 ust.1 ustawy 2.0),
  2. prowadzenie w dyscyplinie lub dyscyplinie wiodącej studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu bez konieczności ubiegania się o zgodę ministra (min. B+ w dyscyplinie, art. 53 ust. 7 ustawy 2.0),
  3. uprawnienia do nadawania stopni naukowych: doktora i doktora habilitowanego (min. B+ w dyscyplinie, art. 185 ust.1 i art. 219 ustawy 2.0),
  4. prowadzenie szkoły doktorskiej (min. B+ w dwóch dyscyplinach, art. 198 ust. 3 ustawy),
  5. zgłaszanie kandydatów do Komisji Ewaluacji Nauki (min. B+ w dwóch dyscyplinach i nieposiadanie C w żadnej z dyscyplin, art. 271 ust. 4 ustawy 2.0),
  6. kategoria naukowa jest składową algorytmu ustalającego wysokość subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego (art. 368 ust 2 – 3 ustawy 2.0).


Do pobrania:

Decyzja MEiN - kategoria naukowa B+ w dyscyplinie ekonomia i finanse 
Decyzja MEiN - kategoria naukowa B+ w dyscyplinie nauki o zdrowiu

 

czwartek, 28 lipca 2022 12:14 Wpisany przez Marek Kowalczyk