KONFERENCJA_PRASOWA_aLO_strona_690x300

W dniu 6 maja br. o godzinie 13:00 na terenie Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 95/97 odbyła się konferencja prasowa poświęcona oddziałom przygotowania wojskowego (OPW) - projektowi Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) realizowanemu przez wybrane szkoły średnie na terenie całej Polski oraz współpracy z placówkami oświatowymi, jaką w tym zakresie prowadzi 18. Dywizja Zmechanizowana (18. DZ).

 

W konferencji udział wzięli:

  • gen. dyw. dr Jarosław Gromadziński - Dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej,
  • Elżbieta Zaremba - Dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Białej Podlaskiej,
  • Agnieszka Kulicka - Dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Terespolu,
  • ppłk rez. Krzysztof Plażuk - Koordynator klas OPW w ALO Biała Podlaska i Terespolu,
  • prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk – Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

 

Decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej od 1 września 2020 r. w dwóch liceach prowadzonych przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, to jest Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Białej Podlaskiej i Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Terespolu rozpoczęły działalność klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW).  18. Dywizja Zmechanizowana ma status jednostki patronackiej i wspiera proces kształcenia poprzez realizację zajęć praktycznych.

To nowy typ oddziałów wprowadzony od tego roku szkolnego do systemu oświaty.

Oba licea realizowały już wcześniej bogaty program przygotowania wojskowego w klasach mundurowych i aby znaleźć się w elitarnej grupie 130 klas OPW w Polsce, musiały spełnić wiele wymagań określonych przepisami prawa, m.in. wykazać się dorobkiem w zakresie działalności proobronnej, zapewnić kadrę do edukacji wojskowej oraz uzyskać pozytywną opinię właściwego Kuratora Oświaty oraz szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. 

W tego typu oddziałach młodzież ma szansę zdobyć wstępne przygotowanie do kariery wojskowej i skorzystać z wielu przywilejów, jakie daje taki wybór, m.in. może liczyć na preferencje w przyjęciu do służby wojskowej oraz w rekrutacji na studia wojskowe.
W ramach programu edukacji wojskowej realizowanej równolegle z kształceniem ogólnym uczniowie mają minimum 230 godzin szkolenia teoretycznego i praktycznego, w tym w formie obozu wojskowego. Program obejmuje cztery bloki tematyczne: podstawy wychowania wojskowego (musztra, regulaminy wojskowe, wiedza o Siłach Zbrojnych RP), szkolenie z wybranych przepisów prawa (w tym zagadnienia z ochrony informacji niejawnych) szkolenie logistyczne (m.in. budowa i eksploatacja sprzętu, ochrona środowiska, profilaktyka pożarowa) oraz szkolenie bojowe (w tym m.in. taktyka, szkolenie strzeleckie, rozpoznanie, obrona przed bronią masowego rażenia, łączność, terenoznawstwo, szkolenie medyczne, inżynieryjno-saperskie oraz sprawnościowe).

Oba licea, na mocy podpisanych porozumień mają zagwarantowaną współpracę i realizację szkolenia praktycznego przez patronackie jednostki wojskowe, ALO Biała Podlaska przez 1.Warszawską Brygadę Pancerną im. gen. Tadeusza Kościuszki, zaś ALO Terespol przez 18. Siedlecki Batalion Dowodzenia.

Podobnie jak inne szkoły prowadzące OPW mogą liczyć na wsparcie wojska nie tylko w zakresie organizacji zajęć w jednostkach i korzystania z wojskowych obiektów. Ministerstwo Obrony Narodowej stworzyło bardzo korzystne warunki dla uczestników programu, mogą, bowiem otrzymać dotację celową na zakup wyposażenia specjalistycznego czy jednolitych ubiorów dla uczniów, pokrycie kosztów dojazdu na zajęcia w jednostce wojskowej (powyżej 60 km) lub obóz szkoleniowy, ale też na inwestycje służące do prowadzenia zajęć wynikających z programu szkolenia. Nasze licea właśnie już skorzystały z takiej szansy.

Dzięki dotacji celowej przyznanej na mocy umowy pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej a Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej reprezentowaną przez prof. dr hab. Jerzego Nitychoruka JM Rektora, oba licea prowadzone przez uczelnię zostały wyposażone pod koniec minionego roku w specjalistyczny sprzęt, m.in. maski przeciwgazowe, saperki, nosze, radiotelefony, lornetki, repliki różnorodnej broni, przybory do walki wręcz, a uczniowie otrzymali pakiety umundurowania składające się m.in. z bluzy, spodni, koszulki, plecaka, beretu i elementów ubioru zimowego - dla 25 uczniów ALO w Białej Podlaskiej
i 23 uczniów ALO w Terespolu. Zakup ten znacząco przyczyni się do realizacji celów programowych edukacji wojskowej. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 158 760 zł, a wysokość przyznanej dotacji to kwota 127 008 zł.

Funkcjonowanie oddziałów przygotowania wojskowego przybliża młodych ludzi do pełnienia zaszczytnej służby, zdobycia stabilizacji zawodowej i finansowej w dorosłym życiu, ale też ma przynieść korzyści wojsku, które potrzebuje sprawnych fizycznie i wykształconych kandydatów do swoich szeregów.  Szczególnie atrakcyjna wydaje się taka oferta dla absolwentów OPW w kontekście tworzonego w Białej Podlaskiej batalionu wojskowego.

piątek, 07 maja 2021 10:35 Wpisany przez Elwira Sołoduszkiewicz