Uprzejmie informujemy, że od dnia 20.05.2019r. wprowadza się elektroniczną rejestrację wniosków dla osób, ubiegających się o miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2019/2020.

1. Elektroniczna rejestracja wniosków odbywa się:

- dla studentów poprzez WU – Wirtualną Uczelnię,
- dla kandydatów na studia poprzez IRK – Internetową Rejestrację Kandydata.

Szczegółowa instrukcja składania elektronicznych wniosków zamieszczona jest na końcu komunikatu.

2. Po wypełnieniu wniosku w WU lub IRK, wniosek należy wydrukować, uzupełnić pisemnie zamieszczoną
w nim tabelę, na podstawie niżej wymienionych dokumentów (załączników), które należy dołączyć do wniosku:

- zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu NETTO osiągniętego w 2018r. przez wszystkie osoby pełnoletnie pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym,
- zaświadczenie z Urzędu Gminy w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego,
- zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub studiowaniu na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych rodzeństwa, które nie ukończyło 26 roku życia,
- orzeczenie o niepełnosprawności – w przypadku osoby niepełnosprawnej.

Uwaga!

Obcokrajowcy składają również zaświadczenie o zameldowaniu (składzie rodziny). Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku stwierdzenia pomyłki na elektronicznym wniosku, dotyczącej wyliczenia dochodu netto/miesiąc/osobę lub ilości kilometrów dzielącej miejsce zamieszkania od Uczelni, istnieje możliwość naniesienia korekty jedynie na wniosku w wersji papierowej.

3. Wydrukowany, uzupełniony i podpisany wniosek wraz z wyżej wymienionymi załącznikami, należy złożyć
w Dziekanatach PSW – p.266R, p.267R, p.268R przy ul. Sidorskiej 95/97 lub w administracji Domu Studenta – p.135 przy ul. Sidorskiej 105 w nieprzekraczalnych terminach:

- do 15 lipca 2019r. – studenci PSW,
- do 14 sierpnia 2019r. – kandydaci na studia.

Osoby ubiegające się o zakwaterowanie w DS zostaną wyłonione na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez komisję kwalifikacyjną powołaną przez Rektora. Wyniki ogłoszone będą na stronie internetowej Uczelni:

- 31.07.2019r. – studenci według numerów albumów,
- 30.08.2019r. – kandydaci według serii i numeru dowodu osobistego/paszportu.

Od 01.10.2019r. koszt jednego miejsca noclegowego wynosi:

- 430 zł/m-c w pokoju dwuosobowym,
- 480 zł/m-c w pokoju jednoosobowym,

plus kaucja zwrotna w wysokości 430zł, zgodnie z Zarządzeniem nr 65/2019 Rektora PSW.

 

 Instrukcja składania wniosku o Dom Studenta PSW – KANDYDACI NA STUDIA  

 Instrukcja składania wniosku o Dom Studenta PSW – STUDENCI  

wtorek, 16 kwietnia 2019 11:46 Poprawiony: środa, 13 listopada 2019 10:36 Wpisany przez Marek Kowalczyk