Informacje dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne oraz studentów Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej dotyczące rozwiązań w sprawie nauczania prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 

W związku z zawieszeniem realizacji stacjonarnych zajęć dydaktycznych w PSW w Białej Podlaskiej, wywołanym zagrożeniem epidemicznym zobowiązuje się nauczycieli prowadzących zajęcia oraz studentów do utrzymania ciągłości procesu dydaktycznego
w oparciu o poniższe zalecenia:

 1. Okresu zawieszenia zajęć stacjonarnych nie należy traktować jako czasu wolnego dla studentów i nauczycieli. Proces dydaktyczny jest kontynuowany, a zmianie ulegają jedynie rozwiązania organizacyjne.
 2. Studenci realizują swoje zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 3. Nauczyciele realizują zajęcia zdalnie (on-line) zgodnie z planem, wykorzystując formy komunikacji umożliwiające kontynuację procesu dydaktycznego. Zalecane jest użycie jednego z wdrożonych w PSW rozwiązań:
  - Microsoft Teams;
  - Google for Education - (Google Classroom, Google Hangouts Meet i inne).
 1. Studenci i nauczyciele kontaktują się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Realizując proces dydaktyczny w zakresie poszczególnych przedmiotów, nauczyciel ma obowiązek, w odniesieniu do każdego tematu zajęć (dotyczy to wszystkich form: wykładów, ćwiczeń, seminariów, projektów, laboratoriów), przekazać studentowi niezbędne materiały dydaktyczne (prezentacje, opracowania pisemne, wykaz piśmiennictwa, linki do stron Internetowych itp.), niezbędne  do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się i zaliczenia przez studentów danego tematu. Jednocześnie studenci powinni uzyskać jednoznacznie sformułowane zadania cząstkowe do realizacji w ramach pracy własnej.
 3. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczne wymagające bezpośredniego działania studenta pod kierunkiem prowadzącego (zajęcia praktyczne, zajęcia ruchowe itp.) powinien, w uzgodnieniu z kierownikiem zakładu/studium, dokonać reorganizacji sposobu realizacji poszczególnych zagadnień. Podjęte działania mają umożliwić (w miarę możliwości) przesunięcie realizacji treści teoretycznych na okres obowiązywania zawieszenia stacjonarnych zajęć dydaktycznych. Treści programowe o charakterze praktycznym, przyjmując powyższe rozwiązanie, byłyby realizowane terminach późniejszych.
 4. Student jest zobowiązany do regularnego uczestniczenia w prowadzonych zdalnie zajęciach dydaktycznych na zasadach określonych przez nauczyciela.
 5. Konsultacje dla studentów odbywają się w trybie zdalnym zgodnie z ustalonym harmonogramem dostępnym na stronie internetowej uczelni.
 6. W okresie zawieszenia realizacji stacjonarnych zajęć dydaktycznych, nauczyciel ma obowiązek raportowania (raz na dwa tygodnie – w formie korespondencji elektronicznej) kierownikowi zakładu/studium, postępów prac studentów. Kierownik zakładu/studium przekazuje zestawienie zbiorcze bezpośredniemu przełożonemu. Komplet dokumentacji dotyczącej realizacji zajęć, przesyłany jest na adres poczty elektronicznej prorektora ds. kształcenia i studentów.
 7. W okresie zawieszenia realizacji zajęć dydaktycznych wymagane jest zachowanie regularności opisanych powyżej działań, utrzymanie kontaktu elektronicznego pomiędzy prowadzącymi zajęcia dydaktyczne, studentami oraz osobami odpowiedzialnymi za jakość kształcenia.
 8. Praktyki zawodowe oraz inna działalność dydaktyczna mogą być realizowane w ww. okresie w formie zdalnej. Decyzję  dotyczącą formy prowadzenia zajęć podejmuje osoba odpowiedzialna za ich realizację.
 9. Egzaminy dyplomowe odbywają się w ramach synchronicznego kontaktu online.
 10. Komisja egzaminacyjna ma obowiązek zweryfikowania danych osobowych studenta przystępującego do obrony pracy dyplomowej i sporządzenia protokołu z przebiegu egzaminu.
 11. Wszyscy nauczyciele i studenci są zobowiązani do śledzenia na bieżąco informacji zamieszczanych na stronie internetowej uczelni.

 

Prorektor ds. kształcenia i studentów

dr Ewelina Niźnikowska

 

wtorek, 07 kwietnia 2020 09:39 Wpisany przez Marek Kowalczyk