Zarządzenie nr 31/2020
Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z dnia 25.03.2020 r.

w sprawie: kontynuacji zmiany formy organizacji zajęć dydaktycznych w terminie od 26 marca do 10 kwietnia 2020 roku w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Na podstawie art. 23 w związku z art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 t.j.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 511) oraz w związku z zarządzeniem rektora nr 23/2020 z dnia 11.03.2020 w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych i zmiany formy organizacji zajęć dydaktycznych, zarządzam co następuje:

§ 1

W związku z nieprzewidywalną sytuacją epidemiologiczną i podwyższonym ryzykiem zachorowania na COVID-19 informuję, że w terminie 26.03–10.04.2020r. uczelnia kontynuuje organizację zajęć dydaktycznych w formie on-line.

§ 2

 1. Wprowadza się obowiązek realizacji programów studiów i innych form kształcenia z zastosowaniem metod i technik kształcenia on-line. 
 2. Wprowadza się obowiązek wykorzystania narzędzi pozwalających zastąpić tradycyjne nauczanie zajęciami prowadzonymi z zastosowaniem metod i technik kształcenia on-line.
 3. W celu przeprowadzania kształcenia on-line zaleca się korzystanie ze wszystkich możliwych form komunikacji w szczególności:
  - platformy Microsoft Teams;
  - Google for Education - (Google Classroom + Google Hangouts Meet + inne).
 4. W celu maksymalizacji efektów uczenia się zobowiązuje się prowadzących zajęcia oraz studentów do regularnego sprawdzania wszystkich kanałów komunikacyjnych PSW w tym poczty elektronicznej. 
 5. Praktyki zawodowe, zajęcia realizowane w ramach projektów oraz inna działalność dydaktyczna mogą być realizowane w ww. okresie w formie on-line, w sytuacjach gdy jest to uzasadnione i racjonalne, jeśli taką decyzję podejmie osoba odpowiedzialna za ich realizację, w szczególności opiekun praktyk lub kierownik/koordynator projektu.

§ 3

 1. Szczegółowe zasady kształcenia zdalnego, w tym prowadzenia poszczególnych przedmiotów i ich form oraz ich rozliczenia określają:
  1) kierownicy zakładów w porozumieniu z dziekanem wydziału,
  2) prorektor ds. kształcenia i studentów,
  3) opiekunowie praktyk,
  4) kierownicy projektów w porozumieniu z właściwą instytucją, będąca stroną umowy o dofinansowanie projektu. 
 2. Zajęcia przeprowadzone w formie on-line zostaną uznane za zrealizowane. 
 3. Zajęcia niezrealizowane w formie on-line zostaną odrobione w terminie uzgodnionym ze studentami.


§ 4

O uznaniu za zrealizowane zajęć przeprowadzonych w formie on-line w okresie pomiędzy 12 marca 2020 r., a dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, decydują osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1-4.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk
Rektor PSW im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej

Do pobrania:

Zarządzenie Rektora nr 31/2020 z dnia 25.03.2020 r. czwartek, 26 marca 2020 12:50 Wpisany przez Marek Kowalczyk