DSC5887-1Szanowni Państwo, Pracownicy i Studenci!

            Podjąłem decyzję o kandydowaniu na funkcje Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ponieważ Uczelnia, z którą byłem związany przez wiele lat, znalazła się w trudnej sytuacji, a znajdujemy się w okresie kształtowania sposobu jej funkcjonowania, które określą jej pozycję w strukturach akademickich naszego kraju na wiele lat. Zmiany ustawowe, które wymuszają również zmiany organizacyjne na uczelniach, są z jednej strony zagrożeniem dla jej pozycji, jak również szansą. Najbliższe dwa lata zdecydują, czy uda się skorzystać z dobrodziejstw ustawy 2.0, czy też pozostać na marginesie przemian. Uczelnia nie upadnie, ale biorąc pod uwagę jej wysoką pozycję w rankingach uczelni zawodowych, warto podjąć wyzwanie i „otworzyć okna i drzwi” na akademickość.

              Chciałbym wspomnieć o znakomitym wieloletnim rektorze prof. dr hab. Józefie Bergierze, który był przez blisko 20 lat niekwestionowanym liderem prowadzącym Uczelnię do tak wielu sukcesów. Należy zadać pytanie o przyczyny tego sukcesu. Oprócz niewątpliwych cech przywódczych Rektora, jego wizje rozwoju uczelni były silnie związane z najnowocześniejszymi trendami przemian edukacyjno-kulturowych miast na świecie. Oto na terenach poprzemysłowych, których czasy świetności pozostały tylko we wspomnieniach starszych mieszkańców Białej Podlaskiej, została stworzona nowoczesna przestrzeń edukacyjna, z aspiracjami kreacji kultury i sportu. Profesor Józef Bergier potrafił dostrzec potencjał tam, gdzie już nikt inny nie rokował żadnych nadziei – to miała być upadła dzielnica przemysłowa. Sukces jest możliwy, ale tylko wtedy, gdy odważnie przekroczymy zastane, aby przekształcić je w coś nowego – innego, ale twórczego. I nie tylko o samą edukację tutaj chodzi.

            Jestem przekonany, że dalszy rozwój jest możliwy, a aktualny stan Uczelni jest potencjałem, który to ułatwi. Dlatego razem należy dążyć do akademickości, otworzyć się na nowe możliwości, wspólnie opracowując strategię rozwoju PSW i plan niezbędnych działań wdrożeniowych, aby wykorzystać aktualny dorobek Uczelni i podjąć nowe wyzwania. Nie bójmy się dyskusji na ten temat i śmiałych propozycji, ponieważ od tego zależy los zarówno pracowników, jak i studentów.

Cezary Kalita

Biała Podlaska, dn. 23 maja 2019 roku

 

Dr hab. Cezary Kalita (ur. 05.06.1967 r. w Piszu) – życiorys akademicki

            Droga naukowa Cezarego Kality jest związana z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z Wydziałem Filozofii i Socjologii, gdzie ukończył w studia z filozofii w 1991 roku. Następnie w 2003 roku uzyskał stopień naukowy doktora filozofii, a w 2019 stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.

            Aktualnie pracuje na Wydziale Humanistycznym w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (od 1998). W latach 2004–2014 pracował w Instytucie Pedagogiki Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej i pełnił funkcję zastępcy kierownika Zakładu Pedagogiki Społecznej. Ponadto w różnej formie zatrudnienia współpracował z uczelniami: Wydział Zamiejscowy AWF w Białej Podlaskiej (2002, 2003, 2004, 2005, 2006), Wszechnica Mazurska w Olecku (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013), Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego w Warszawie (2008), Akademia Humanistyczna w Pułtusku (2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018), Akademia Obrony Narodowej w Warszawie (2010), Szkoła Trenerów PZPN (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019), UMCS w Lublinie (staż asystencki).

            Na dorobek naukowy Cezarego Kality składają się w sumie 72 pozycje w tym 4 monografie: Wspólnota versus Społeczeństwo. Spór na temat istoty oraz funkcji wspólnoty i społeczeństwa z perspektywy filozofii społecznej (2018), Nauki społeczne wobec problemu bezpieczeństwa (wybrane zagadnienia) (2016 – współautorstwo), Zasady pisania licencjackich i magisterskich prac badawczych. Poradnik dla studentów (2011), Idea wolności w myśli filozoficznej i politycznej siedemnastego wieku (2007) oraz 4 redakcje zbiorowych monografii tematycznych, 13 artykułów w pismach punktowanych, 2 artykuły w pismach zagranicznych, 27 rozdziałów w monografiach krajowych (prace zbiorowe), 13 rozdziałów w monografiach zagranicznych (Austria, Ukraina, Białoruś, Rosja, Słowacja, Bułgaria – głównie w języku angielskim i rosyjskim), 10 recenzji książek w pismach punktowanych.

            Zainteresowania badawcze dr. hab. Cezarego Kality koncentrują się głównie na filozofii i jej różnych dziedzinach, tj. filozofia polityczna i społeczna, historia filozofii, filozofia edukacji i wychowania, filozofia bezpieczeństwa, etyka oraz są uzupełnione w znacznym stopniu przez badania socjologiczne. Jest to wynikiem jego dążenia do rozstrzygania problematyki, która ma znaczenie praktyczne dla funkcjonowania rzeczywistości życia zbiorowego, a dotyczące charakteru relacji jednostki do bytu zbiorowego. Stąd główne tematy publikacji: wolność i jej różne aspekty, edukacja i jej uwarunkowania społeczno-kulturowe, etyczne aspekty regulacji życia zbiorowego oraz wspólnota i społeczeństwo jako formy organizacji zbiorowości. Badał również jako kategorie społeczne różne formy ich przejawu, tj. czas, tajemnica, stereotyp, bezpieczeństwo, turystyka, pokolenia i inne.

            W ramach badań statutowych realizował program badawczy jako kierownik tematu Badania nad kryzysem wspólnoty i społeczeństwa (2013–2015) oraz badania własne w temacie Rewolucje a nowe ruchu społeczne (2007–2011), finansowane przez MNiSW. Był też wykonawcą w badaniach statutowych nt. Polska i jej pozycja w świecie – aspekty polityczne, kulturowe, prawne i społeczne (2012). Uczestniczył w 67 konferencjach naukowych, w tym w dziewięciu zagranicznych.

            Odbył dwa zagraniczne staże w 2013 i 2017: zagraniczny staż naukowy w Katedrze Prawoznawstwa, Socjologii i Politologii na Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Iwana Franka w Drohobyczu na Ukrainie – badania nad wspólnotą i społeczeństwem; zagraniczny staż naukowo-dydaktyczny w Katedrze Dyscyplin Społeczno-Humanistycznych i Prawnych na Wydziale Humanistyczno-Ekonomicznym w Państwowym Uniwersytecie Technicznym im. P.O. Suchowa w Homlu na Białorusi – badania nad systemem szkolnictwa i procesami integralności wspólnoty (mniejszości narodowe).

         Promotor 33 prac magisterskich i 220 prac licencjackich na kierunkach: politologia, pedagogika, bezpieczeństwo narodowe  (UPH w Siedlcach, PSW w Białej Podlaskiej, WM w Olecku) oraz promotor pomocniczy w jednym postępowaniu doktorskim.

            Do doświadczeń zawodowych związanych z pracą organizacyjną na uczelniach można m.in. zaliczyć funkcje: pełnomocnik Dziekana Wydziału Humanistycznego ds. Komputeryzacji, członek Komisji ds. Innowacji i Współpracy, członek Komisji Rektorskiej ds. Informatyzacji, koordynator ds. ECTS Instytutu Nauk Społecznych, opiekun roku na kierunku politologia i bezpieczeństwo narodowe, przewodniczący Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej (IP PWSZ), sekretarz wydziałowej komisji rekrutacyjnej (WH AP), członek wydziałowej komisji wyborczej (WH AP) 2008–2012, członek Senatu PSW w Białej Podlaskiej (przedstawiciel Rektora UPH) 2008–2012, członek Senatu UPH w kadencji 2012–2016, członek Rady Wydziału Humanistycznego UPH w latach 2012–2016, członek Senatu PSW w Białej Podlaskiej (przedstawiciel uczelni współpracującej – UPH) 2013–2014, członek senackiej komisji finansów i budżetu UPH w latach 2012–2016, pełnomocnik dziekana WH ds. promocji 2017–2018. Wielokrotnie nagradzany nagrodami rektorów (osiem razy PSW i trzy razy w UPH) oraz odznaczony medalem im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej za Zasługi dla Siedleckiej Humanistyki w 2008 roku.

            Od 2009 roku jest zastępcą redaktora naczelnego rocznika naukowego „DOCTRINA. Studia społeczno-polityczne” (pismo z listy B MNiSW – 9 punktów), z którego redakcją jest formalnie związany od jej początku, tj. od 2004 roku. Był również redaktorem tematycznym w pismach naukowych: „Rozprawy Społeczne/Social Dissertations” (2011–2012), „Secretum. Służby specjalne. Bezpieczeństwo. Informacja” (2014–2015).

            Cezary Kalita był założycielem (2007) i jest aktywnym członkiem oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w Siedlcach (skarbnik), w ramach którego działalności wygłosił kilka referatów. Ponadto jest członkiem Siedleckiego Towarzystwa Naukowego (kierownik sekcji filozoficznej), a od 2017 członkiem Białoruskiego Towarzystwa Filozoficznego – Oddział w Homlu.

            Od 2004 roku działa aktywnie w komitecie organizacyjnym Olimpiady Filozoficznej (był w latach 1985 i 1986 jej laureatem szczebla wojewódzkiego). Również był twórcą i opiekunem Koła Naukowego Filozofów na Akademii Podlaskiej w Siedlcach w latach 2004–2010. Wygłaszał wykłady na tematy związane z filozofią i socjologią wśród słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz wykłady okolicznościowe dla szkół, instytucji, stowarzyszeń oraz dla więźniów zakładu karnego (Filozofia zaczyna się w tym sezonie w więzieniu: ku wolności). Brał udział w wielu debatach i wywiadach radiowych, prasowych czy telewizyjnych, głównie jako filozof polityki. W ramach działalności popularyzatorskich nauki przez wiele lat (2013–2016) prowadziłem bloga „Solilokwia Kality” na tematy filozoficzne oraz na portalu „natemat.pl” (społeczeństwo i polityka).

            Prywatnie mąż Katarzyny i dwóch córek Pauliny i Natalii. Mieszka w Białej Podlaskiej w pobliżu uczeni. Opiekun dwóch psów: wyżła weimarskiego Bluśka i beagle’a Enkidu. Biegacz – maratończyk i ultramaratończyk od początku związany z Klubem Biegacza Biała Biega. Członek stowarzyszenia Biała Samorządowa. Twórca poezji haiku. Miłośnik muzyki The Smith, kwiatów kosaćca (irysów), malarstwa Vermeera, drzeworytów w stylu ukiyo-e Hokusai, norweskich lodowców oraz kartaczy (tych prawdziwych z Suwalszczyzny). 


Wstępne założenia do dyskusji i działań w Uczelni:

 • Ukończenie prac nad statutem – struktury zarządcze w Uczelni (rektor, prorektorzy, dziekani, koordynatorzy dyscyplin, koordynatorzy kierunków, kierownicy badań)
 • Reorganizacja wydziałów lub zachowanie ich struktury
 • Federacyjność lub samodzielność („samotność”) uczelni
 • Ewaluacja w dyscyplinach – priorytety i możliwości
 • Kreacja nowych kierunków dydaktycznych
 • Swoboda tworzenia jednostek badawczych
 • Wzmocnienie kadrowe a kreacja i stabilność miejscowej kadry
 • Kierunek Wschód – pozyskiwanie studentów i współpracy międzyuczelnianej
 • Pluralizacja i demokratyzacja procesu wyborczego w Uczelni
 • Oddziaływanie kulturotwórcze Uczelni na środowisko lokalne
 • Dostępność obiektów sportowych dla mieszkańców
 • Klub partnerów biznesowych Uczelni
 • Uczelnia dla Miasta – Miasto dla Uczelni
 • Uczelniany ogród botaniczny w stylu japońskim

 

poniedziałek, 27 maja 2019 14:15 Poprawiony: poniedziałek, 27 maja 2019 14:38 Wpisany przez Marek Kowalczyk