Szkoła Policealna Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, realizującą program MEN. Od  1 września 2016 r. rozpoczynamy kształcenie w zawodzie TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO (Kod zawodu – 311927).  W dwuletnim cyklu kształcenia słuchacz może uzyskać tytuł technika transportu drogowego po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w ramach zawodu:

 • K.1-A.69. EKSPLOATACJA ŚRODKÓW TRANSPORTU DROGOWEGO - egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się po trzecim semestrze,
 • K.2-A.70. ORGANIZACJA PRZEWOZU ŚRODKAMI TRANSPORU DROGOWEGO - egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się pod koniec czwartego semestru.

Dodatkowo szkoła przygotowuje do zdania egzaminu w formie testu kwalifikacyjnego dotyczącego KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ, celem uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej (dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu kierowcy)  oraz egzaminu na PRAWO JAZDY KAT. C LUB C+E. (przykładowy koszt szkolenia wynosi około 5000 zł).

Technik transportu drogowego zdobywa kwalifikacje do:

 • kierowania pojazdami transportu drogowego,
 • eksploatowania i konserwowania środków transportu drogowego,
 • planowania przewozu osób i rzeczy,
 • organizowania transportu drogowego,
 • obsługiwania pasażerów i ładunków w transporcie drogowym,
 • prowadzenia dokumentacji związanej z przewozem osób i rzeczy,
 • prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Absolwent kierunku może uzyskać zatrudnienie jako:

 • kierowca zawodowy w firmach specjalizujących się w zakresie przewozu osób i rzeczy,
 • pracownik w firmach spedycyjnych oraz logistycznych,
 • osoba nadzorująca pracę kierowców,
 • może się starać o przyjęcie m.in. do Inspekcji Transportu Drogowego, wojska lub policji, zakładów usługowo-naprawczych.

System zajęć - popołudniowe.

Czas trwania szkoły: 2 lata (4 semestry).

Zagadnienia teoretyczne realizowane w toku kształcenia:

 • podstawy maszynoznawstwa,
 • środki transportu wewnętrznego i drogowego,
 • przepisy ruchu drogowego,
 • organizacja procesów transportowych,
 • język zawodowy w transporcie zawodowym,
 • działalność gospodarcza w transporcie drogowym.

Zagadnienia praktyczne realizowane w toku kształcenia:

 • eksploatacja środków transportu w przewozach,
 • obsługa pasażerów i ładunków w transporcie drogowym.

Zajęcia praktyczne odbywają się w firmach transportowych i działach logistycznych.

Dodatkowo słuchacze zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej (w warsztatach samochodowych oraz przedsiębiorstwach transportowych) w wymiarze 160 godzin.

Zaliczenia i egzaminy:

 • po każdym semestrze odbywają się zaliczenia ze zrealizowanych przedmiotów, warunkujące przejście na następny poziom edukacyjny,
 • po 3. i 4. semestrze słuchacze przystępują do egzaminów, potwierdzając kwalifikację A.69 i A.70.

Uzyskane świadectwa i dyplomy przez słuchacza:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej,
 • dyplom potwierdzający kwalifikację A.69 – eksploatacja środków transportu drogowego oraz kwalifikację  A.70 – organizacja przewozu środkami transportu.

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

 • podanie i formularz informacyjny (druk do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej),
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły średniej,
 • kserokopia prawa jazdy kat. B,
 • aktualne badania stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki w zawodzie technik transportu drogowego, brak przeciwwskazań psychologicznych i zdrowotnych do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kat. C, C+E.

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność składanych dokumentów.

Czesne: dla pierwszych 20 osób - 125 zł/miesiąc (50% dofinansowanie przez firmę transportową), pozostałe osoby -250 zł/miesiąc.

Dodatkowe informacje:

 • wystawiamy zaświadczenia m.in. do ZUS,
 • wydajemy legitymacje szkolne.

Po zdaniu egzaminu maturalnego istnieje możliwość kontynuowania nauki m.in. na studiach wyższych na kierunkach: transport oraz logistyka.

 

Zapraszamy absolwentów szkół średnich (liceum lub technikum, egzamin maturalny nie jest wymagany), studentów, którzy równolegle chcą uzyskać nowy zawód i stać się konkurencyjni na rynku pracy, pracowników doskonalących swoje kwalifikacje lub zainteresowanych zmianą pracy.

poniedziałek, 25 lipca 2016 11:42 Poprawiony: wtorek, 23 kwietnia 2019 13:53 Wpisany przez Marek Kowalczyk