I. Praca dyplomowa

1. PRACA DYPLOMOWA musi odpowiadać standardom obowiązującym w Uczelni
Zasady_pisania_pracy_dyplomowej_PSW_2014_WNZNS_copy.pdf
Zasady_pisania_pracy_dyplomowej_PSW_2014_WNET_copy.pdf


WZÓR STRONY 1,2,3 PRACY DYPLOMOWEJ jest ściśle określony i należy bezwzględnie go stosować!
str . 1 – Strona tytułowa
str . 2 – Oświadczenie Słuchacza i Promotora
str . 3 – Streszczenie i słowa kluczowe
uklad_pracy_dyplomowej_dla_kierunkow_oprocz_filologii-WNZNS.doc
uklad_pracy_dyplomowej_psw_dla_kierunkow_oprocz_filologii_WNET.pdf

2. PROCEDURA ANTYPLAGIATOWA
Praca dyplomowa podlega sprawdzeniu w systemie antyplagiatowym. Pozytywne przejście procedury antyplagiatowej jest warunkiem koniecznym dopuszczenia pracy do obrony. W tym celu należy dostarczyć najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego do Wydziałowego pełnomocnika ds. procedury antyplagiatowej na adres:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych)
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych)

Do Pełnomocnika należy wysłać:
- pracę w jednym pliku w formacie txt (bez oddzielnych załączników) zgodnie z wytycznymi jak zapisać pracę dyplomową.
jak_zapisac_prace_dyplomowa-office2007.pdf
jak_zapisac_prace_dyplomowa-office2003.pdf

Nazwa pliku zawierającego pracę dyplomową powinna zawierać następujące dane:
nazwisko, imię słuchacza, kierunek studiów oraz typ pracy np.:
Kwiatkowska_Monika_ZZL_podypl.
Kwiatkowska_Monika_KwalPedag_podypl.

- zeskanowane lub dostarczone osobiście „Oświadczenia Promotora w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej do procedury antyplagiatowej”. Dokument ten jest potwierdzeniem, że Promotor zaakceptował pracę dyplomową i wyraża zgodę na dopuszczenie jej do weryfikacji w systemie antyplagiatowym 
antyplagiat_kierunek_oswiadczenie_promotora_WNET.pdf
antyplagiat_kierunek_oswiadczenie_promotoraWNZNS.pdf

Pełnomocnik przeprowadza procedurę antyplagiatową (pełny opis PROCEDURY ANTYPLAGIATOWEJ dostępny jest w Wewnętrznym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia).

 • Jeżeli praca nie posiada nieuprawnionych zapożyczeń, Pełnomocnik odsyła drogą mailową do Słuchacza i Promotora pełny raport.
                Dopuszczalne wskaźniki to:
                a) 50% dla współczynnika podobieństwa 1;
                b) 10% dla współczynnika podobieństwa 2;
 • W sytuacji, gdy istnieje podejrzenie dokonania nieuprawnionych zapożyczeń w pracy Pełnomocnik przesyła pełny raport tylko do Promotora, do Słuchacza Pełnomocnik wysyła informację o wykryciu nieuprawnionych zapożyczeń, pełny raport Słuchacz otrzymuje po weryfikacji pracy i podjęciu decyzji przez Promotora.

  Promotor dokonuje weryfikacji raportu i przesyła emailem odpowiedź do Pełnomocnika. Promotor może podjąć następujące decyzje:

  a) dopuścić pracę do obrony, jeśli zapożyczenia wykryte w pracy są uprawnione (Promotor niezwłocznie dostarcza do Sekretariatu Katedry Protokół oceny oryginalności pracy, załącznik 2 w Wewnętrznym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia, Słuchacz dołącza nową płytę CD z nagranym pełnym raportem);

  b) nakazać Słuchaczowi poprawę fragmentów pracy (Słuchacz wysyła drugi raz pracę do weryfikacji antyplagiatowej);

  c) skierować wniosek do Dziekana, jeżeli Słuchacz negatywnie przeszedł drugą z kolei procedurę antyplagiatową. Dziekan podejmuje decyzję w sprawie dalszego procesu dyplomowania,
  w tym wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec Słuchacza (zgodnie z art. 214 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).

Po zakończeniu procedury Pełnomocnik odsyła emailem do Słuchacza  pełny raport z systemu wraz z informacją o wyniku weryfikacji.

3. ZŁOŻENIE PRACY DYPLOMOWEJ 
Słuchacz zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego – TERMIN NIEPRZEKRACZALNY!!!

Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej to: do końca lutego – studia kończące się semestrem zimowym, do końca czerwca – studia kończące się semestrem letnim. Jeśli w ostatecznym terminie Słuchacz nie złoży pracy dyplomowej, bądź nie uzyska zgody Dziekana na przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej, wówczas Dziekan skreśla Słuchacza z listy słuchaczy studiów podyplomowych.

a) Dokumenty, które Słuchacz składa w wyżej wyznaczonym terminie:

- 3 oprawione egzemplarze pracy dyplomowej (formatowanie zgodnie ze standardami pracy dyplomowej obowiązującymi na Uczelni) wraz z płytami CD: do Akademickiego Centrum Edukacji Ustawicznej Egzemplarz do archiwum (do akt Słuchacza). Pracę należy oprawić w miękką oprawę, tak aby strona tytułowa znajdowała się pod przezroczystą folią, druk dwustronny.
- Do Sekretariatu Katedry: Egzemplarze przeznaczone dla Promotora i Recenzenta. Prace te należy oprawić zgodnie z wytycznymi przekazanymi na seminarium (zalecana oprawa twarda- kolor granat, grawer na okładce, druk jednostronny). Do każdego egzemplarza pracy należy dołączyć płytę CD opisaną imieniem i nazwiskiem, nr albumu + kierunek studiów, przymocowaną na stałe do wewnętrznej, ostatniej strony okładki. Na płycie należy umieścić następujące pliki: numer albumu w pliku txt; praca dyplomowa w pliku txt; praca dyplomowa w pliku pdf. Szczegóły zapisu plików dostępne są na stronie internetowej.

b) Dokumenty, które należy złożyć w Dziekanacie najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego:

- Kartę obiegową ( Karta_obiegowa_2016.pdf )
-  należy zdać wszystkie książki do Biblioteki PSW
- w celu rozliczenia się z kasą PSW należy okazać dowód wpłaty za druk świadectwa. Opłata ta wynosi 30,00 zł. /na indywidualne konto bankowe Słuchacza/ - podstawa Rozporządzenie Ministra Nauki
i Szkolnictwa  Wyższego z dnia 14.09.2011r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §21 p. 5
- Słuchacz ma obowiązek sprawdzić w „WIRTUALNYM DZIEKANACIE” swoje dane osobowe oraz oceny z całego toku studiów.
W przypadku błędów lub niezgodności należy złożyć podanie
w Dziekanacie z prośbą o dokonanie korekty danych lub w przypadku rozbieżności dot. ocen prośbę
o wyjaśnienie zaistniałych różnic. Ostateczny termin złożenia w/w podania upływa 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. Podania złożone po tym terminie, w przypadku różnic dot. ocen, nie będą uwzględniane.
- Dodatkowo Słuchacz  zobowiązany jest do złożenia w Bibliotece Uczelni druk – „PRACA DYPLOMOWA ‐ dane bibliograficzne” (biblioteka-praca_dyplomowa-dane_bibliograficzne.doc )

II. EGZAMIN DYPLOMOWY
Egzamin dyplomowy odbywa się zgodnie z terminarzem zatwierdzonym przez Dziekana. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. Po prezentacji pracy dyplomowej Słuchacz odpowiada na trzy pytania, w tym jedno dotyczące pracy i dwa kierunkowe. Ocena z egzaminu dyplomowego stanowi średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z odpowiedzi na pytania. Średnią liczy się z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

III. ŚWIADECTWOAbsolwent studiów podyplomowych otrzymuje z Uczelni dokumenty: Świadectwo (oryginał i 2 odpisy)

IV. ZAŚWIADCZENIE
Po egzaminie dyplomowym absolwent może otrzymać „Zaświadczenie o stanie odbytych studiów wyższych„ Zaświadczenie zostanie wystawione po zgłoszeniu takiej potrzeby przez Absolwenta w Dziekanacie. Zaświadczenia będą wystawiane w ciągu 2 dni, po otrzymaniu od Komisji Egzaminacyjnej kompletnej dokumentacji z egzaminu dyplomowego.

V. ODBIÓR ŚWIADECTWA
Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

1. Świadectwo ukończenia studiów wraz z kompletem dokumentów tj. dwoma odpisami świadectwa, wydawane są po upływie 30 dni od daty obrony. W/w dokumenty należy odebrać osobiście (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia MNiSW z dnia 14.09.2011). Odbiór świadectwa potwierdza się wypełnieniem stosownego potwierdzenia odbioru. 

2. W szczególnych przypadkach , na podstawie pisemnego wniosku Absolwenta świadectwo może być:

a) wydany upoważnionej osobie do rąk własnych:

- na podstawie upoważnienia uczelnianego (upoważnienie na ustalonym druku uczelnianym, zatwierdzonym przez Senat PSW w Białej Podlaskiej ). Druk upoważnienia dostępny jest w Dziekanacie, Absolwent winien wypełnić druk i (ważne!!!!) podpisać w obecności pracownika uczelni – dlatego też nie jest on dostępny na stronie internetowej.
 - na podstawie upoważnienia udzielonego w formie notarialnej.

b)wysłany pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, po złożeniu przez Absolwenta stosownego podania. W podaniu należy wskazać adres, na który należy skierować przesyłkę.
podanie_o_przeslanie_dyplomu_za_posrednictwem_poczty_WNEiT.pdf
podanie_o_przeslanie_dyplomu_za_posrednictwem_poczty_WNoZiNS_p.pdf

UWAGA!!!
Rodzice, rodzeństwo, inne osoby trzecie nie mogą odebrać świadectwa bez dopełnienia przez absolwenta w/w formalności.

środa, 16 kwietnia 2014 14:09 Poprawiony: wtorek, 26 lipca 2016 14:07 Wpisany przez Edyta Arciszewska