Adresaci studiów

Studia  skierowane są do nauczycieli z wykształceniem wyższym min. licencjat; zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane.

Cek studiów

Celem studiów jest umożliwienie słuchaczom zdobycia uprawnień, czyli kwalifikacji do nauczania informatyki i technologii informacyjnej  w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Program studiów realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.). Absolwenci studiów uzyskują wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające przedstawiać uczniom problemy informatyczne,  uczyć typowych metod rozwiązywania problemów algorytmicznych, a także wykształcić umiejętności korzystania z programów narzędziowych i edukacyjnych. Studia umożliwiają przygotowanie do uzyskania certyfikatów ECDL w ramach modułu  e-Nauczyciel. Certyfikat EPP e-Nauczyciel jest potwierdzeniem, że nauczyciel celowo  i efektywnie stosuje technologię informacyjną i komunikacyjną do unowocześnienia swojego warsztatu pracy edukacyjnej i zwiększenia osiągnięć uczniów.  
Dla potwierdzenia spełnienia tych wymagań, nauczyciel:
- zdaje test, zakończony Certyfikatem EPP e-Nauczyciel TEST
- realizuje część praktyczną egzaminu EPP e-Nauczyciel

Kwalifikacje po ukończeniu studiów

Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu informatyki i technologii informacyjnej na wszystkich etapach edukacyjnych (do poziomu szkoły ponadpodstawowej) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207 z późn. zm.).

Program studiów

 • Podstawy informatyki
 • Algorytmy i struktury danych
 • Systemy operacyjne
 • Pakiety biurowe
 • Moduł e-nauczyciel
 • Bazy danych
 • Projektowanie stron internetowych
 • Programowanie
 • Sieci komputerowe i Internet
 • Grafika komputerowa
 • Metodyka nauczania informatyki i technologii informacyjnej
 • Prawo oświatowe w praktyce

 

Kadra dydaktyczna

 • dr inż. Marta Chodyka
 • dr inż. Tomasz Grudniewski
 • dr Robert Tomaszewski
 • dr hab. inż. Artur Popko
 • mgr Elżbieta Popko
 • mgr inż. Zofia Lubańska
 • mgr inż. Maciej Hawryluk
 • mgr inż. Piotr Lichograj
 • mgr Anna Żytkowska


Koordynator studiów podyplomowych - mgr inż. Zofia Lubańska

Wymiar godzinowy - 350 godzin wykładów i ćwiczeń oraz 60 godzin praktyk

Czas trwania - 3 semestry

Ilość miejsc - 15

Opłaty za studia - opłata rekrutacyjna - 85 zł; czesne / semestr 1700 zł

Rozpoczęcie zajęć - listopad 2020 r.


Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:
1. Internetowa Rejestracja Kandydatów
2. Złożenie wymaganych dokumentów:

 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz jego kserokopia,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • kserokopia odpisu aktu małżeństwa, w przypadku gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne (odpis do wglądu).
 • dokument potwierdzający uzyskanie uprawnień nauczycielskich (tj. suplement do przedkładanego dyplomu ukończenia studiów, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie przygotowania nauczycielskiego, kurs kwalifikacyjny lub inne zaświadczenie świadczące o posiadaniu uprawnień do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć).
piątek, 20 kwietnia 2012 13:14 Poprawiony: środa, 13 maja 2020 12:46 Wpisany przez Andrzej Borodijuk