Strona internetowa

http://ers.edu.pl/Zgłaszanie artykułów

 https://www.editorialsystem.com/ers


 

SEiR_4_14

Czasopismo „Economic and Regional Studies/ Studia Ekonomiczne i Regionalne” otrzymało 9 punktów w wykazie czasopism naukowych (lista B) zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 grudnia 2016 roku.
"Economic and Regional Studies" journal has received 9 points in scientific journal list, according to Ministry of Science and Higher Education communicate from December 09, 2016.

Punktacja MNiSW:
2016-2018: 9 pkt.
2015: 8 pkt.
2013-2014: 4 pkt. 
2011-2012: 2 pkt.


Czasopismo indeksowane w bazie Index Copernicus/ Journal indexed in Index Copernicus database: ICV 2018: 100,00; ICV 2017: 100,00; ICV 2016: 92,91; ICV 2015: 81,26; ICV 2014: 70,81; 2013: 6,48; 2012: 5,62  

Studia Ekonomiczne i Regionalne
ISSN 2083-3725; eISSN 2451-182X

Economic and Regional Studies 
ISSN 2083-3725;
eISSN 2451-182X
ECREG STUDIES

     Udostępniamy Państwu nową, zmodernizowaną wersję dwujęzycznego czasopisma „Economic and Regional Studies/Studia Ekonomiczne i Regionalne”, którego wydawcą jest Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Czasopismo wydawane było w latach 2007 – 2009 jako rocznik pod nazwą „Rozprawy Naukowe”. W 2011 roku pismo, jeszcze jako półrocznik, przybrało nazwę „Studia Ekonomiczne i Regionalne/ Economic and Regional Studies”, a w 2013 stało się kwartalnikiem. Wersja anglojęzyczna była drugą wersją w stosunku do podstawowej wersji w języku polskim. W 2012 roku czasopismo zostało objęte punktacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskując 2 punkty. W roku 2013 w ewaluacji za rok 2012 pismo znalazło się na liście MNiSW uzyskując 4 punkty. W tym samym roku czasopismo zostało indeksowane w bazie Index Copernicus i znalazło się na liście IC Journal Master List. Raport z Ewaluacji ICV 2012 przyniósł pismu 5,62 punkta, a ewaluacja na życzenie za 2013 rok podniosła tę ocenę do 6,48 punkta. Pismo wydawane jest w wersji papierowej i elektronicznej. Pierwotną wersją jest wersja elektroniczna. Uprzednio wersja elektroniczna była dostępna na stronie internetowej uczelni. Aktualnie tworzymy dla czasopisma odrębną stronę internetową www.ers.edu.pl i elektroniczny system obsługi autorów.

Od początku 2014 roku wprowadzamy istotne zmiany edytorskie czasopisma. Dalej wydajemy pismo w dwóch językach, w języku angielskim i w języku polskim, ale wyraźniejszy priorytet nadajemy wersji anglojęzycznej, co staje się zauważalne na okładce i stronach tytułowych poszczególnych artykułów. Przy okazji dokonaliśmy pewnej modyfikacji innych części czasopisma. Obydwie wersje językowe publikowane są w układzie równoległym na poszczególnych stronach. Nadsyłane artykuły będą bardzo szybko poddawane procesowi oceny i sukcesywnie publikowane on-line. Wersja papierowa będzie publikowana po skompletowaniu całego numeru pisma.

Zamierzamy publikować materiały o następującym charakterze:
- od redakcji,
- artykuły oryginalne,
- artykuły,
- artykuły przeglądowe,
- recenzje książek,
- raporty z badań, sprawozdania z konferencji i inne.                

Pismo ogranicza swój profil do dziedziny nauk ekonomicznych i społecznych oraz otwiera się na problemy zarządzania, marketingu, finansów publicznych oraz dziedzin pokrewnych. Ma charakter otwarty (Open Access) i nie pobiera opłat za publikowanie i udostępnianie publikacji zarówno dla autorów jak i czytelników krajowych i zagranicznych. Misją przewodnią czasopisma jest upowszechnianie wiedzy naukowej i wyników badań ze wskazanej wyżej problematyki dotyczących zwłaszcza regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Pismo jest jednak otwarte dla autorów z innych regionów świata. Szczególnie mile widziane są prace dotyczące problematyki rozwoju regionów słabiej rozwiniętych, peryferyjnych, położonych w strefach przygranicznych i na terenach problemowych. Problematyka, która może być prezentowana dotyczy szerokiego obszaru zagadnień ekonomicznych i ekonomiczno-społecznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wymiar ekonomiczny zarówno od strony teorii jak i praktyki gospodarczej.

Prace zgłaszane do publikacji powinny mieć charakter oryginalny, nigdzie dotychczas niepublikowane o wyraźnej wartości naukowej, poznawczej lub metodycznej. Prace zgłoszone do publikacji przechodzą wstępną weryfikację redakcyjną i poddawane są recenzji dwóch specjalistów zewnętrznych. Informacje dotyczące przygotowania, zgłaszania i opracowania artykułów oraz inne niezbędne informacje podane są w odpowiednich tytułach strony internetowej lub na łamach każdego drukowanego numeru czasopisma.

Cieszymy się, że pismo staje się przedmiotem zainteresowania coraz liczniejszego grona autorów i czytelników z Polski i z innych krajów. Stanowi to wyzwanie dla podwyższania poziomu merytorycznego publikacji i poprawy strony edytorskiej. Chcemy ustanowić trwały i sprawny system komunikowania się z autorami i czytelnikami. Prosimy zatem o zgłaszanie na adres Redakcji wszelkich uwag i sugestii. Jesteśmy również otwarci na współpracę z innymi czasopismami o zbliżonym charakterze. Mamy nadzieję, że „Economic and Regional Studies/Studia Ekonomiczne i Regionalne” zarówno w wersji on-line jak i drukowanej będą przydatne w działalności zawodowej pracowników naukowych. Liczymy też, że będą one także pomocą do studiowania na różnych kierunkach studiów ekonomicznych i społecznych.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do współpracy i nadsyłania materiałów do publikowania. 

 

Proszę przyjąć pozdrowienia i wyrazy szacunku
prof. zw. dr hab. Mieczysław Adamowicz
Redaktor Naczelny

We would like present to you the new, improved version of our bilingual scientific journal “Economic and Regional Studies/Studia Ekonomiczne i Regionalne”, which is published by Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska. Between the years 2007 and 2009 the journal was issued annually under the name “Scientific Dissertations”. In 2011, when the journal was being published bi-annually, its name was changed to  “Economic and Regional Studies”, and in 2013 it started to be issued quarterly. The papers were originally written in Polish and translated into English. In 2012 the journal was evaluated by the Polish Ministry of Science and Higher Education, obtaining 2 points. In 2013, when it was evaluated for the year 2012, our journal was included in the Ministry list once again, this time receiving 4 points. The same year the journal was indexed within the Index Copernicus database as well as in the IC Journal Master List. In the Report on the ICV 2012 Evaluation 5.62 points were assigned to the journal, while in an evaluation for 2013 the number of points was increased to 6.48. The journal is now issued both in hard copy and in electronic format, although originally the journal was published only in an electronic version. Formerly, the electronic version was available on the internet website of the school, but we are in the process of creating a special website devoted to the journal at www.ers.edu.pl, as well as an online submission system for authors.

Since the beginning of 2014 we have been implementing significant editorial changes to the journal. We continue to issue it in two languages, English and Polish, however, we put more emphasis and priority on the English version, which has been visible on the cover page and title pages of individual articles. We have also made a certain modification in other parts of the journal. It is  now published in a bilingual format, with the Polish and English versions side by side. All the materials we receive will be swiftly assessed and successively published online. The hardcopy version will be published after the entire issue of the journal has been compiled.

We are planning to publish the following types of materials:
- editorials,
- original research articles,
- position papers,
- review articles,
- book reviews,
- research and conference reports, and othermaterials.                                                          

The journal has narrowed its profile to the field of economic and social sciences and it is also open to publishing materials concerning issues in management, marketing, public finance and related fields. It is an open-access journal and remains free of charges related to publishing and making the publications available both to the authors and to Polish and international readers. The main mission of the journal is to disseminate scientific knowledge and the results of research in the above noted fields with particular emphasis on regions in Central and Eastern Europe. The journal is however open to authors from other regions of the world. We will especially welcome publications concerning issues related to the development of less advanced regions, peripheral regions, as well as those located in cross-border zones and on territories with development problems. We encourage researchers to submit materials on a broad range of economic and socio-economic issues, with particular attention paid to the economic aspect both from the perspective of theory and economic practice. 

We accept original papers which have not been published elsewhere and have explicit scholarly, cognitive or methodological value. The papers submitted for publication undergo initial editorial verification and are subject to review by two external experts. Information concerning the preparation and submission of articles as well as other necessary information is available in appropriate sections on the website and in each printed issue of the journal.

We are delighted that the journal has been the subject of interest of an increasing group of authors and readers from Poland and other countries. This has acted as an incentive for us to put even greater effort into increasing the quality of the publication and improving its editorial aspect. We wish to establish a stable and efficient system of communicating with the authors and readers. We therefore invite you to send any comments or suggestions to the Editors. We are also open to cooperating with other similar journals. We hope that Economic and Regional Studies/Studia Ekonomiczne i Regionalne, both in the online and hardcopy versions, will be useful for researchers. We also sincerely hope that the journal will be of help to students enrolled in different programmes in economic and social studies

We invite everyone interested to cooperate with us and submit materials for publication.

 

 

Please accept our best regards
Prof. Mieczysław Adamowicz
Editor in Chief


ARTYKUŁY ONLINE  2011-2014

 

Rada Redakcyjna/ Editioral Board

Redaktor Naczelny/ Editor-in-Chief: Mieczysław Adamowicz
Zastępca Redaktora/Deputy Editor-in-Chief: Agnieszka Siedlecka
Redaktor tematyczny/ Topic Editor: Danuta Guzal-Dec
Redaktor statystyczny/ Statistical Editor: Małgorzata Radziukiewicz
Redaktor językowy/ Language Editor:
Język angielski: Halina Chodkiewicz, Wojciech Florkowski (USA)
Język polski: Paulina Rynkiewicz
Sekretarz Redakcji/ Administrative Editor: Agnieszka Filipiuk-Nowakowska


Adres redakcji:

PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
czasopismo Economic and Regional Studies/ Studia Ekonomiczne i Regionalne
ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
tel: +48 83 344 99 63, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Rada Naukowa/Advisory Board

Prof. Dr. Adamowicz Mieczysław, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Poland, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Prof. Dr. Boato Vasco, University of Padova, Italy, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Prof. Dr. Bonzanini Osmar Antonio, Regional Integrated University of Upper Uruguai and Missions, Brazil, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Prof. Dr. Briz Julian, Technical University of Madrid, Spain, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Prof. Dr. Castañeda Vicente, University National Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Peru, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Prof. Dr. Charnavalau Aliaksandr, The Academy of Labor and Social Relations, Russia, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Prof. Dr. Czyżewski Andrzej, The University of Zielona Góra, Poland, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Prof. Dr. Dobrowolski Radosław, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Prof. Dr. Nábrádi András, University of Debrecen, Hungary, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Prof. Dr. Sc. Krtalić Sandra, University of Pula, Croatia, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Prof. Dr. Florkowski Wojciech, University of Georgia, USA, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Prof. Dr. Ing Ľubica Bartová, Slovak Agricultural University in Nitra, Slovakia, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Prof. Dr. Kliuna Wladzimir, Belarusian State University, Minsk, Belarus, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Prof. Dr. Kukuła Karol, University of Agriculture in Kraków, Poland, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Prof. Dr. Milenkovski Ace, PhD, University of Tourism and Management in Skopje, Republic of Macedonia, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Prof. Dr. Niedzielski Eugeniusz, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Prof. Dr. Niezgoda Dionizy, University of Life Sciences in Lublin, Poland, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Prof. Dr. Özdemir Güneren Ebru, Nevsehir Hacı Bektas Veli University, Turkey, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Prof. Dr. Pavlikha Natalia, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Ukraine, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Prof. Dr. Podstawka Marian, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Poland, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Prof. Dr. Sotte Franco, Universita’ Politecnica delle Marche, Italy, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Prof. Dr. Takácsné György Katalin, Óbuda University, Hangary, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Prof. Dr. Zhiquan Hu, Institute of Agricultural Economics and Development of Agricultural Sciences, China, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Prof., Ing. Smutka Luboš, Ph.D., Czech University of Life Sciences Prague, Czech Republic, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Assoc. Prof., Taranov Igor, Ph.D., Ternopil National Economic University, Ukraine, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Dr. habil. Nagy Henrietta, Szent Istvan University in Gödöllő, Hungary, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Dr. habil. Káposzta József, Szent Istvan University in Gödöllő, Hungary, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Dr hab. Ślusarz Grzegorz, prof. UR, University of Rzeszów, Poland, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Doc. Ing. Šťastná Milada, Ph.D., Mendel University in Brno, Czech Republic, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Doc. Ing. Cudlínová Eva, CSc., University of South Bohemia (USB) in České Budějovice, Czech Republic, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Doc., Ing. Tomšík Karel, Ph.D., Czech University of Life Sciences Prague, Czech Republic, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Dr Lemanowicz Marzena, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Poland, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Ing. Jiří Schneider, Ph.D., Mendel University in Brno, Czech Republic, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Lista recenzentów / List of reviewers
w roku 2014

 1. prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz
 2. prof. dr hab. Bolesław Borkowski
 3. prof. dr hab. Adam Czudec
 4. prof. dr hab. Włodzimierz Deluga
 5. prof. dr hab. Wojciech Florkowski
 6. prof. dr hab. Janusz S. Jankowiak
 7. prof. dr hab. Michał Jasiulewicz
 8. prof. dr hab. Stanisław Krasowicz
 9. prof. dr hab. Barbara Kutkowska
 10. prof. dr hab. Władysława Łuczka
 11. prof. dr hab. inż. Wiesław Musiał
 12. prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk
 13. prof. dr hab. Dionizy Niezgoda
 14. prof. dr hab. Marian Podstawka
 15. prof. dr hab. inż. Grzegorz Spychalski
 16. dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk
 17. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska
 18. dr hab. Jarosław Gołębiewski
 19. dr hab. Małgorzata Juchniewicz
 20. dr hab. Sławomir Juszczyk
 21. dr hab. Józef Kania
 22. dr hab. Iwona Kowalska
 23. dr hab. Joanna Kisielińska
 24. dr hab. Grzegorz Ślusarz
 25. dr Lilianna Białach
 26. dr Mirosław Drygas
 27. dr Piotr Gradziuk
 28. dr Danuta Guzal-Dec
 29. dr Paweł Janulewicz
 30. dr Marcin Kardas
 31. dr Elżbieta Kołodziej
 32. dr Halina Powęska
 33. dr Joanna Rakowska
 34. dr inż. Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska


Lista recenzentów / List of reviewers
w roku 2013

 1. prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz
 2. prof. dr hab. Wojciech Florkowski
 3. prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk
 4. prof. dr hab. Franciszek Kapusta
 5. prof. dr hab. Stanisław Krasowicz
 6. prof. dr hab. Dionizy Niezgoda
 7. prof. dr hab. Eugeniusz Sobczak
 8. prof. dr hab. Grzegorz Ślusarz
 9. prof. dr hab. Andrzej Wiatrak
 10. dr hab. Jakub Kraciuk
 11. dr hab. Jarosław Gołębiewski
 12. dr Arkadiusz Gralak
 13. dr Magdalena Florek
 14. dr Aleksandra Górecka
 15. dr Sylwester Kozak
 16. dr inż. Marzena Lemanowicz
 17. dr inż. arch. Natalia Przesmycka
 18. dr inż. Katarzyna Świerczewska-Piertas
 19. dr Dariusz Staszczak
 20. dr Maciej Stawicki
 21. dr Adam Włodaryczk
 22. dr Jarosław Żbikowski


Lista recenzentów / List of reviewers

w roku 2012

 1. prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz
 2. prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk
 3. prof. zw. dr hab. inż. Jan M. Olchowik
 4. prof. dr hab. Andrzej Richling
 5. prof. dr hab. Sławomir Sobczak
 6. dr hab., prof. SGGW Eugeniusz Pudełkiewicz
 7. prof. G. Ślusarz
 8. prof. W. Florkowski
 9. doc. dr J. Żbikowski
 10. dr Anna Rytko
 11. dr Magdalena Florek
 12. dr Aleksandra Górecka
 13. dr Danuta Guzal-Dec
 14. dr Ewelina Dresler
 15. dr inż. Katarzyna Świerczewska-Piertas
 16. dr inż. Marzena Lemanowicz
 17. dr Jacek Kamiński
 18. dr Mikołaj Jalinik
 19. dr Przemysław Litwiniuk
 20. dr inż. arch. Natalia Przesmycka
 21. dr Arkadiusz Gralak
 22. dr Sylwester Kozak


Lista recenzentów / List of reviewers
w roku 2011

 1. prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk
 2. dr hab., prof. SGGW Eugeniusz Pudełkiewicz
 3. dr inż. Marzena Lemanowicz
 4. dr inż. Katarzyna Świerczewska-Piertas
 5. dr Danuta Guzal-Dec
 6. dr Jacek Kamiński

 

ZAŁĄCZNIKI
 Formularz Recenzji-Studia Ekonomiczne i Regionalne

piątek, 19 listopada 2010 09:22 Poprawiony: poniedziałek, 30 grudnia 2019 13:27 Wpisany przez Agnieszka Filipiuk-Nowakowska