Studenci zainteresowani wyjazdem zagranicznym w celu realizacji semestru studiów na europejskich uczelniach partnerskich z dofinansowaniem z Projektu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe: Mobilność z krajami programu lub z projektu POWER Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3, proszeni są o zapoznanie się z Uczelnianymi zasadami rekrutacji, finansowania i realizacji wyjazdów obowiązującymi w roku akademickim 2019/2020.


 

WYJAZD NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ SZKOLNICTWO WYŻSZE UCZELNIANE ZASADY REALIZACJI

W ROKU AKADEMICKIM 2019/ 2020:

I. ZASADY OGÓLNE

1. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) oraz II stopnia (magisterskich) Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (dalej PSW) mogą ubiegać się o dofinansowanie na wyjazd zagraniczny w celu odbycia części studiów w ramach Programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z krajami Programu.

2. Studia można realizować tylko na uczelniach partnerskich, z którymi PSW ma podpisaną umowę o współpracy w ramach Programu Erasmus+ w zakresie wyjazdów na studia dla danej dziedziny akademickiej. Wykaz uczelni partnerskich wraz z obszarami współpracy znajduje się na stronie internetowej http://www.pswbp.pl/index.php/pl/wspopraca-main/erasmus-

3. Przyjmująca uczelnia partnerska musi posiadać ważną Kartę Uczelni Erasmus+(Erasmus Charter of Higher Education - ECHE) nadaną przez Komisję Europejską, uprawniającą do udziału w programie.

4. Studia w ramach Programu Erasmus+ trwają od 3 do 12 miesięcy w ramach jednego cyklu studiów. Minimalny okres pobytu w uczelni przyjmującej odnosi się tylko do okresu studiowania i nie zawiera czasu ewentualnego przygotowania językowego lub organizacyjnego.

5. Wyjazd na realizację części studiów na zagranicznej uczelni partnerskiej można realizować wielokrotnie w całkowitym okresie studiów, przy czym maksymalny okres pobytu na studiach oraz/lub na praktyce może trwać łącznie 12 miesięcy w ramach każdego poziomu studiów. Do całkowitej liczby miesięcy wliczane są wcześniejsze wyjazdy z Programu Erasmus LLP („Uczenie się przez całe życie") ramach każdego poziomu studiów.

6. Do przyznania dofinansowania w celu wyjazdu na studia w Programie Erasmus + uprawnione są osoby posiadające status studenta PSW, które pomyślnie przeszły proces rekrutacji i zostały zakwalifikowane do wyjazdu na studia w ramach Programu Erasmus+.

7. W momencie wyjazdu osoba zakwalifikowana na studia w ramach Programu Erasmus+ musi mieć ukończony co najmniej pierwszy rok studiów I stopnia.

8. Osoba zakwalifikowana na wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+ nie może przebywać w momencie wyjazdu na urlopie dziekańskim ani być w inny sposób urlopowana.

9. Osoba ubiegająca się o wyjazd musi mieć unormowaną sytuację względem dotychczasowego przebiegu swoich studiów tj. zaliczone różnice programowe wynikłe z realizacji poprzedniego wyjazdu Erasmus bądź powstałe w wyniku niezaliczonych egzaminów na uczelni macierzystej.

10. Osoba ubiegająca się o wyjazd musi mieć unormowaną sytuację względem poprzedniego wyjazdu Erasmus+, który realizowała.

11. Student zakwalifikowany na wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+ musi podjąć na uczelni przyjmującej studia stacjonarne (tzw. full time).

12. Każdy stypendysta Programu Erasmus+ zobowiązany jest ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ. Karta obowiązuje jednakże tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje część świadczeń związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach NFZ.

II. ZASADY FINANSOWANIA

1. Jeżeli student zakwalifikowany na wyjazd na studia opłaca czesne za naukę w PSW, kontynuuje opłacanie czesnego w PSW także w okresie studiów na zagranicznej uczelni przyjmującej.

2. Student wyjeżdżający na studia do uczelni partnerskiej otrzymuje dofinansowanie w postaci stypendium Komisji Europejskiej, którego stawka uzależniona jest od długości pobytu oraz kraju docelowego. Stypendium wypłacane jest przez PSW na rzecz osoby wyjeżdżającej.

3. W związku z wyjazdem na studia PSW wypłaca stypendium na wyjazdy zaplanowane na okres przypadający pomiędzy 01 października a 30 września danego roku akademickiego.

4. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej przedstawionymi w "Przewodniku po programie Erasmus+" Polska Narodowa Agencja w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustaliła i przyjęła na rok akademicki 2019/2020 następujące stawki stypendiów:

Miesięczna stawka stypendium w euro

Kraje należące do danej grupy

Grupa 1. –Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania - 500 EUR

Grupa 2. – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy - 450 EUR

Grupa 3. – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry - 400 EUR

5. Studentom wyjeżdżającym do tej samej grupy krajów będzie przyznawany taki sam poziom dofinansowania.

6. Stypendium nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą. Ze środków stypendium stypendyści Programu Erasmus + pokrywają koszty dojazdu, przejazdów lokalnych, wyżywienia, zakwaterowania, podręczników, ubezpieczenia i innych kosztów osobistych podczas studiów za granicą. Stypendyści nie podlegają obowiązkowi opłacania kosztów czesnego w uczelni przyjmującej.

7. Wypłata stypendiów krajowych (np. stypendium socjalnego, stypendium Rektora dla najlepszych studentów), co do których student PSW nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta na zagranicznej uczelni przyjmującej.

8. Studenci uprawnieni do otrzymywania stypendium socjalnego w PSW otrzymują z budżetu Programu PO WER dodatkowo 200 euro miesięcznie. W takim przypadku całość obliczonej kwoty dofinansowania (podstawa Erasmus+ oraz dodatek POWER) wypłacana jest studentowi ze środków POWER. Walutą obowiązująca w Programie POWER jest Złoty a przelicznik stawek Erasmus+ na dany kraj z dodatkiem socjalnym 200 euro wygląda następująco:

Miesięczna stawka stypendium w PLN

Kraje należące do danej grupy

Grupa 1. –Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania - 3019 PLN

Grupa 2. – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy - 2803 PLN

Grupa 3. – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry - 2587 PLN

9. Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dodatkowe stypendium na zasadach ustalonych przez Polską Narodową Agencję Programu Erasmus+ określonych w dokumencie Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych.

10. W przypadku wyczerpania środków na wypłatę stypendiów dopuszcza się za zgodą osób zainteresowanych realizację wyjazdów na studia bez dofinansowania ze środków Programu Erasmus.

11. PSW zastrzega sobie prawo do wypłacenia studentowi części należnego stypendium odpowiadającej połowie miesięcznej stawki przysługującej za ostatni miesiąc pobytu, po powrocie studenta z wyjazdu i wywiązaniu się ze wszystkich zobowiązań określonych w niniejszym dokumencie, tj. przedłożeniu  dokumentów związanych z wyjazdem, złożeniu Raportu Beneficjenta w systemie Mobility Tool+ oraz drugiego testu biegłości językowej w systemie OLS.

III. REKRUTACJA

1. Rekrutacja studentów na studia w ramach Programu Erasmus+ odbywa się na poziomie uczelnianym i jest otwarta dla wszystkich wydziałów. Rekrutację ogłasza koordynator Programu Erasmus+.

2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

3. Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego  2019/2020 przeprowadzana jest w miesiącach: listopad/grudzień – na semestr letni. Informacja o terminach rekrutacji udostępniana jest na stronie internetowej Programu Erasmus+ (www.pswbp.pl/Współpraca/Erasmus/SMS wyjazdy studentów).

4. Kandydaci na wyjazdy na studia w ramach Programu Erasmus + składają w terminie wskazanym w ogłoszeniu o rekrutacji do uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ następujące dokumenty:

1) Formularz wniosku o zakwalifikowanie na wyjazd (w załączeniu),

2) Wydruk z systemu BAZUS o średniej ocen z całego okresu na aktualnym poziomie studiów. Studenci I roku II stopnia studiów przedkładają informację o średniej z ocen z poprzedniego poziomu studiów.

3) (jeśli dotyczy) zaświadczenie z odpowiedniego Dziekanatu o prawie do pobierania stypendium socjalnego.

4) (jeśli dotyczy) zaświadczenie o orzeczonym stopniu niepełnosprawności.

5. Podstawowymi kryteriami kwalifikowania na wyjazd są wyniki w nauce, znajomość języka obcego, w którym prowadzone są zajęcia na wybranej uczelni partnerskiej oraz dodatkowa działalność Studenta np. pełnienie funkcji opiekuna studentów z wymiany Erasmus+, działalność w samorządzie studenckim, kołach naukowych, promocja uczelni itp.

6. Znajomość języka obcego, w którym prowadzone są zajęcia na wybranej uczelni partnerskiej sprawdzana jest za pomocą poziomującego testu językowego.

7. W przypadku dużej liczby kandydatów, którzy w wyniku postępowania kwalifikacyjnego uzyskali taki sam wynik, Komisja Rekrutacyjna może wprowadzić uzupełniające kryteria kwalifikacji.

8. Decyzje o zakwalifikowaniu podejmuje Komisja Rekrutacyjna. Informacja o zakończeniu naboru udostępniana jest na uczelnianej stronie internetowej Programu Erasmus+. Studenci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnych zostaną poinformowani o wynikach naboru drogą mailową na adres podany w Formularzu o zakwalifikowanie na wyjazd.

9. Kandydatom przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania wyników kwalifikacji. Odwołanie wnosi się do Rektora. Postanowienie Rektora jest decyzją ostateczną.

10. Decyzja o rozpatrzeniu odwołania przesyłana jest osobom zainteresowanym w formie elektronicznej na adres wskazany we wniosku zgłoszeniowym.

11. W przypadku rezygnacji osoby z listy podstawowej, na wyjazd zakwalifikowana zostaje kolejna osoba z listy rezerwowej.

IV. STUDENCI ZAKWALIFIKOWANI / POSTĘPOWANIE PO ZAKWALIFIKOWANIU NA WYJAZD

1. Studenci zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną otrzymują od uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ drogą elektroniczną następujące dokumenty:

- Oświadczenie o rachunku bankowym,

- Oświadczeniu o konieczności posiadania ubezpieczenia KL, NNW, OC,

- Oświadczenie rodzica/opiekuna o zapoznaniu się z umową finansową,

- wzór „Porozumienie o programie studiów" (Learning Agreement)–indywidualny program studiów realizowany na uczelni przyjmującej sporządzany przez studenta i zatwierdzony przez Kierownika Zakładu oraz Dziekana Wydziału,

-Aneks do Programu Studiów- sporządzany przez Studenta, Kierownika Zakładu oraz Dziekana Wydziału.

-link do formularza aplikacyjnego na stronie uczelni przyjmującej.

2. Student zakwalifikowany na studia w ramach programu Erasmus+ zobowiązany jest do wypełnienia testu językowego on-line w systemie Online Linguistic Support z języka obcego, w którym student będzie odbywał studia w uczelni przyjmującej. Student wypełnia test przed wyjazdem oraz po powrocie ze stypendium za granicą. Zwolnieni z tego obowiązku są jedynie stypendyści, dla których wymienione wyżej języki są językami ojczystymi.

3. Osoba zakwalifikowana na wyjazd podpisuje umowę finansową i staje się formalnie beneficjentem Programu Erasmus+. Umowa stanowi podstawę do przekazania kwoty stypendium. Stypendium przekazywane jest na rachunek bankowy podany przez osobę zakwalifikowaną na wyjazd w oświadczeniu. W umowie stypendialnej podana jest całkowita kwota otrzymanego grantu, termin pobytu, okres finansowania oraz wzajemne zobowiązania studenta i uczelni macierzystej. Zatwierdzone przez Kierownika Zakładu oraz Dziekana Wydziału „Porozumienie o programie studiów" (Learning Agreement) jest integralną częścią umowy.

4. Po podpisaniu umowy finansowej, student zakwalifikowany na wyjazd na studia trwający w semestrze letnim, w celu zapewnienia sobie możliwości udziału w praktyce zagranicznej ze środków Erasmus+, ma prawo złożyć Formularz Zgłoszeniowy na realizację praktyki wakacyjnej. Praktyka taka, może być zrealizowana jedynie w tym samym roku akademickim w którym realizowany był wyjazd studyjny. Zgodnie z zasadą pierwszeństwa wyjazdu osób, które nie korzystały wcześniej z dofinansowania Programu Erasmus+, wyjazd osób które aplikując o wyjazd na praktykę przebywają na wymianie Erasmus+ na studiach, a które złożyły Formularz Zgłoszeniowy z deklarację odbycia praktyki może być sfinansowany z funduszy Programu Erasmus + na rok akademicki 2020/2021 bądź w przypadku posiadania przez Uczelnię wystarczającej ilości środków, z funduszy na rok bieżący.

V. REALIZACJA WYJAZDU

1. Okres odbywania studiów na uczelni przyjmującej może zostać przedłużony w ramach tego samego roku akademickiego za zgodą uczelni macierzystej oraz przyjmującej bez gwarancji otrzymania stypendium ERASMUS+/ POWER na dodatkowy okres studiów.

2. W celu ubiegania się o możliwość kontynuowania studiów na uczelni przyjmującej student musi obligatoryjnie wystąpić do Dziekana odpowiedniego Wydziału w PSW z podaniem o zgodę na przedłużenie studiów. Dotyczy to wszystkich studentów, bez względu na to, czy zostali zakwalifikowani na odbycie jednego czy też dwóch semestrów studiów na zagranicznej uczelni przyjmującej.

3. W celu ubiegania się o możliwość kontynuowania studiów na uczelni przyjmującej student przedkłada uczelnianemu Koordynatorowi Programu Erasmus+ następujące dokumenty:

- podanie o przedłużenie studiów na kolejny semestr ze zgodą Dziekana odpowiedniego Wydziału w

PSW,

- potwierdzenie pobytu w pierwszym semestrze studiów w uczelni partnerskiej,

-dokument potwierdzający zaliczenie na zagranicznej uczelni partnerskiej zajęć zaplanowanych na  pierwszy semestr pobytu zatwierdzony przez Dziekana odpowiedniego Wydziału PSW oraz uczelni partnerskiej,

- zgodę zagranicznej uczelni partnerskiej na kontynuację studiów na kolejny semestr

4. Nie później niż w ciągu jednego miesiąca od przyjazdu do uczelni partnerskiej student ma możliwość wniesienia zmian do Learning Agreement w porozumieniu z uczelnią przyjmującą i wysyłającą.

5. Niezrealizowanie z winy studenta zatwierdzonego planu studiów zawartego w dokumencie „Porozumienie o programie studiów"/Learning Agreement może skutkować anulowaniem umowy i koniecznością zwrotu przez studenta pełnej lub częściowej kwoty wypłaconego stypendium programu Erasmus+.

VI. ROZLICZENIE STYPENDIUM

1. W ciągu miesiąca od daty kończącej pobyt na stypendium student ma obowiązek przedłożyć uczelnianemu Koordynatorowi Programu Erasmus :

a) Dokument „Transcript of Records/ Wykaz Zaliczeń" - zaświadczenia o uzyskanych zaliczeniach, egzaminach i ocenach uzyskanych w uczelni przyjmującej; oryginał dokumentu należy przekazać do właściwego Dziekanatu lub do Uczelnianego Koordynatora Erasmus;

b) Dokument „Confirmation of Stay/ Potwierdzenie Pobytu" - zaświadczenie o długości pobytu na uczelni przyjmującej zawierające daty rozpoczęcia i zakończenia studiów, które stanowi podstawę do rozliczenia się Studenta z otrzymanym dofinansowaniem;

c) Wszystkie 3 części dokumentu „Porozumienie o programie studiów"/Learning Agreement „ tj. części: „przed", „w trakcie" (w razie naniesienia zmian do Programu) oraz „po" mobilności.

2. W ciągu tygodnia od daty kończącej pobyt student ma również obowiązek wypełnić raport Beneficjenta w systemie Mobility Tool+ dotyczącą pobytu na stypendium oraz obowiązek złożenia drugiego testu biegłości językowej w systemie Online Linguistic Support.

3. Na podstawie złożonej przez studenta dokumentacji uczelniany Koordynator Programu Erasmus dokonuje rozliczenia finansowego stypendium według obowiązujących zasad Programu Erasmus+.

4. Zaniedbanie przez studenta któregokolwiek z obowiązków wymaganych do rozliczenia stypendium powoduje konieczność zwrotu pełnej lub części kwoty wypłaconego stypendium. Zwrotu stypendium student dokonuje w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zwrotu otrzymanych środków.

5. Wezwanie do zwrotu wysyłane jest na adres mailowy Studenta wskazany w Umowie Finansowej pomiędzy studentem a Uczelnią.

6. Rozliczenie Studenta z osiągnięć edukacyjnych zdobytych na uczelni przyjmującej oraz względem przebiegu swoich studiów na uczelni macierzystej regulują Zasady przygotowania dokumentów, doboru przedmiotów i rozliczenia wyjazdu na studia zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.


wtorek, 24 maja 2016 14:26 Poprawiony: poniedziałek, 09 grudnia 2019 18:10 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk