Praktyka zawodowa
Filologia rosyjska II rok
Rok akademicki 2018/2019

Student kierunku Filologia rosyjska odbywa praktykę zawodową po IV semestrze  studiów w okresie wakacyjnym lub w czerwcu po terminie ostatniego egzaminu w sesji letniej.

Czas trwania praktyki to 240 godzin. (6 tygodni). Za 1 godzinę praktyki przyjmuje się jednostkę 45-minutową
Przed rozpoczęciem praktyki, student zobowiązany jest do wskazania miejsca praktyk, w którym zamierza odbyć praktykę, biorąc pod uwagę możliwość zrealizowania założeń programowych.

W tej sytuacji należy pobrać i odpowiednio wypełnić w jednym egzemplarzu List intencyjny - skierowanie (ZALACZNIK_Nr_1.pdf ) oraz dwa egzemplarze Porozumienia ( Porozumienie_w_sprawie_prowadzenia_praktyk_01.07.2019.docx ). Dokumenty uzupełnione o wskazane dane powinny być złożone w Sekcji Praktyk Studenckich i Biura Karier (pok. 367R) w celu weryfikacji i złożenia właściwego podpisu.

W przypadku studentów cudzoziemców istnieje możliwość realizacji praktyk w zakładach właściwych ze względu na miejsce pochodzenia studenta. Procedura dostarczenia dokumentacji – jw.

Studenci mogą ubiegać się o zaliczenie wykonywanej pracy zawodowej, odbytego stażu bądź prowadzonej działalności gospodarczej na poczet praktyk o ile profil pracy, stażu bądź prowadzonej działalności jest zgodny z założeniami programowymi praktyki danego kierunku/specjalności i nie trwa krócej niż czas trwania praktyki określony planami studiówi programem kształcenia. W tej sytuacji należy złożyć podanie do dziekana Wydziału PSWim. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej wraz z odpowiednim uzasadnieniem oraz zaświadczeniem potwierdzającym spełnienie wskazanych wymogów (wskazany okres zatrudnienia, stanowisko, zakres obowiązków). Podanie należy składać we właściwym dla kierunku Dziekanacie.

Ankietę dla pracodawcy (do pobrania przez każdego studenta), po zakończonej praktyce należy złożyć uzupełnioną ankietę w Sekcji Praktyk Studenckich i Biura Karier pok.367R.

Po weryfikacji i złożeniu właściwych podpisów przez przedstawicieli uczelni, dokumenty zostaną przekazane studentom w celu dostarczenia ich do miejsca praktyk.

Zwrot podpisanego przez zakład przyjmujący studenta na praktykę jednego egzemplarza porozumienia, będzie uprawniał studenta do otrzymania dzienniczka praktyk. Dziennik praktyk student otrzyma na indywidualne konto w Wirtualnej Uczelni.


Do pobrania:

 Program_Praktyk_nabr_2017-2018.doc

 Ankieta_dla_Pracodawcy_copy.pdf

 

wtorek, 23 kwietnia 2019 13:52 Poprawiony: wtorek, 19 listopada 2019 09:27 Wpisany przez Anna Bogusz