Praktyka dydaktyczna
Realizacja: VI sem.
Pedagogika III rok
Rok akademicki 2018/2019

Student III roku kierunku Pedagogika odbywa praktykę dydaktyczną.

Przed rozpoczęciem praktyki, student zobowiązany jest do wskazania miejsca praktyk, w którym zamierza odbyć praktykę, biorąc pod uwagę możliwość zrealizowania założeń programowych.

W tej sytuacji należy pobrać i odpowiednio wypełnić w jednym egzemplarzu List intencyjny - skierowanie (ZALACZNIK_Nr_1.pdf ) oraz dwa egzemplarze Porozumienia ( Porozumienie_w_sprawie_prowadzenia_praktyk_01.07.2019.docx ). Dokumenty uzupełnione o wskazane dane powinny być złożone w Sekcji Praktyk Studenckich i Biura Karier (pok. 367R) w celu weryfikacji i złożenia właściwego podpisu.

W przypadku studentów cudzoziemców istnieje możliwość realizacji praktyk w zakładach właściwych ze względu na miejsce pochodzenia studenta. Procedura dostarczenia dokumentacji – jw.

Studenci mogą ubiegać się o zaliczenie wykonywanej pracy zawodowej, odbytego stażu bądź prowadzonej działalności gospodarczej na poczet praktyk o ile profil pracy, stażu bądź prowadzonej działalności jest zgodny z założeniami programowymi praktyki danego kierunku/specjalności i nie trwa krócej niż czas trwania praktyki określony planami studiówi programem kształcenia. W tej sytuacji należy złożyć podanie do dziekana Wydziału PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej wraz z odpowiednim uzasadnieniem oraz zaświadczeniem potwierdzającym spełnienie wskazanych wymogów (wskazany okres zatrudnienia, stanowisko, zakres obowiązków). Podanie należy składać we właściwymdla kierunku Dziekanacie.

Po weryfikacji i złożeniu właściwych podpisów przez przedstawicieli uczelni, dokumenty zostaną przekazane studentom w celu dostarczenia ich do miejsca praktyk.

Zwrot podpisanego przez zakład przyjmujący studenta na praktykę jednego egzemplarza porozumienia, będzie uprawniał studenta do otrzymania dzienniczka praktyk. Dziennik praktyk student otrzyma na indywidualne konto w Wirtualnej Uczelni.

Ankietę dla pracodawcy (do pobrania przez każdego studenta) po zakończonej praktyce należy złożyć uzupełnioną w Sekcji Praktyk Studenckich i Biura Karier pok.367R.

Po zakończonej praktyce wszystkie dokumenty wymagane do zaliczenia praktyk należy zdać opiekunowi praktyk z ramienia uczelni we wskazanym wcześniej terminie.
Opiekun praktyki pedagogicznej - mgr Anetta Roszkowska

 

Do pobrania:

 Pedagogika_PR_PRAKTYK_ZAWOD_2016_2017.pdf

 Pedagoika_PR_PRAKTYK_NAUCZYC_2016_2017.pdf

 Ankieta_dla_Pracodawcy_copy.pdf

wtorek, 16 kwietnia 2019 13:22 Poprawiony: wtorek, 19 listopada 2019 09:27 Wpisany przez Anna Bogusz