Załącznik nr 3
do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej
 dla studentów Państwowej Szkoły Wyższej
im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

 

INFORMACJA O POMOCY MATERIALNEJ
NA ROK AKADEMICKI 2018/2019
PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA
im. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

ŚWIADCZENIA

 1. STYPENDIUM SOCJALNE
 2. PODWYŻSZONE STYPENDIUM SOCJALNE
 3. STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
 4. STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 5. ZAPOMOGA

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

- STYPENDIUM SOCJALNE I PODWYŻSZONE STYPENDIUM SOCJALNE, STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - 15 PAŹDZIERNIKA (następnie do 15 dnia każdego miesiąca – do czerwca) – dla studiów rozpoczynających się semestrem zimowym, KONIEC LUTEGO (następnie do 15 dnia każdego miesiąca) - dla studiów rozpoczynających się semestrem letnim

- STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW - do 15 października dla studiów rozpoczynających się semestrem zimowym, KONIEC LUTEGO - dla studiów rozpoczynających się semestrem letnim

- ZAPOMOGA – najpóźniej do 15 czerwca

UWAGA WAŻNE !!!

Podania o przyznanie pomocy materialnej należy składać elektronicznie, przez Wirtualną Uczelnię oraz dokumenty wraz z załącznikami niezwłocznie po wysłaniu elektronicznym dostarczyć do skrzynki podawczej właściwego dziekanatu, znajdującej się w holu przed dziekanatami.

 

Obydwie ścieżki ( rejestracji elektronicznej i dostarczenia) dokumentów są OBOWIĄZKOWE!

 

W przypadku, kiedy student ubiega się o kilka stypendiów składa oddzielne podanie o każde z nich.

Podania wraz z załączonymi dokumentami muszą być zszyte, (pierwsza strona - podanie o stypendium, a następnie kolejne załączniki) i umieszczone w plastikowej koszulce.

Niepodpisane wnioski będą rozpatrzone negatywnie.

Szczegółowa instrukcja składania elektronicznego wniosków znajduje się na stronie internetowej Uczelni.

Studenci, którzy są absolwentami studiów I stopnia (licencjackie, inżynierskie) NIE MOGĄ ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej (stypendium socjalne, podwyższone stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę) na kolejnym kierunku studiów I stopnia. Studenci ci mogą ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej na studiach
II stopnia (magisterskie).

Studenci, którzy są absolwentami studiów II stopnia (magisterskie) NIE MOGĄ ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej (stypendium socjalne, podwyższone stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę) na kolejnym kierunku studiów
II stopnia.

Pomoc materialna przysługuje na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres sześciu lat.

 

Wykaz niezbędnych dokumentów:

 

I. STYPENDIUM SOCJALNE

We wniosku o stypendium socjalne student wpisuje stan rodziny aktualny na dzień składania wniosku.

Do członków rodziny zalicza się tylko: studenta, rodziców studenta, jego opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych (jego i rodzeństwa), dzieci własne i przysposobione rodziców studenta niepełnoletnie oraz pobierające naukę do 26 roku życia, (jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia) oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, pozostające na ich utrzymaniu, a także małżonka studenta i ich dzieci (także dzieci małżonka studenta niepełnoletnie oraz pobierające naukę do 26 roku życia, (jeżeli 26 rok życia przypada
w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia) oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, pozostające na ich utrzymaniu.

Do rodziny studenta nie wlicza się konkubenta studenta lub konkubenta członka rodziny studenta.

 

Dokumenty, jakie należy dołączyć do podania o stypendium socjalne:

a) ZAŚWIADCZENIA Z URZĘDU SKARBOWEGO za poprzedni rok podatkowy (2017) – składają członkowie rodziny studenta pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym ze studentem i student, na dzień składania wniosku, którzy ukończyli 18 lat:

· zaświadczenia z Urzędu Skarbowego członków rodziny studenta i studenta o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art.27,30b,30c i 30e ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

b) OŚWIADCZENIA O DOCHODACH STUDENTA I CZŁONKÓW RODZINY, jeżeli rozliczają się na podstawie przepisów
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w formie ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki.

C) ZAŚWIADCZENIE CZŁONKÓW RODZINY STUDENTA I STUDENTA ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O WYSOKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM ROK AKADEMICKI (np. ZUS, KRUS, Powiatowy Urząd Pracy) tylko w przypadku uzyskania przez te osoby dochodu w 2017 roku wykazanego
w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego

d) ZAŚWIADCZENIA Z URZĘDU GMINY LUB URZĘDU MIASTA lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, składają wszyscy członkowie rodziny bez względu na wiek.

e) JEŻELI GOSPODARSTWO JEST WYDZIERŻAWIONE, NALEŻY:

- przedłożyć umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny studenta lub studenta gospodarstwa rolnego, w dzierżawę na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników tzn. umowę dzierżawy zawartą w formie pisemnej na okres, co najmniej 10 lat i zgłoszona do ewidencji gruntów i budynków zawarta z osobą niebędącą: małżonkiem wydzierżawiającego, jego zstępnym lub pasierbem, małżonkiem zstępnego lub pasierba, osobą pozostającą z wydzierżawiającym we wspólnym gospodarstwie domowym, małżonkiem osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym.

- umowę dzierżawy w przypadku oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

f) UMOWĘ ZAWARTĄ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO, W PRZYPADKU WNIESIENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO
DO UŻYTKOWANIA PRZEZ ROLNICZA SPÓŁDZIELNIĘ PRODUKCYJNĄ.

g) ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI ZASĄDZONYCH ALIMENTÓW:

· wyrok sądowy o wysokości przyznanych alimentów;

· zaświadczenie od Komornika o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych bądź o bezskuteczności egzekucji;

· zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o wysokości przyznanych świadczeń alimentacyjnych (zaliczka alimentacyjna), bądź o ich braku.

h) ZAŚWIADCZENIA Z URZĘDU PRACY potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta. Zaświadczenie z kwotą netto zasiłku.

· W przypadku osób, które są bezrobotne, a nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy składają oświadczenie o byciu osobą bezrobotną niezarejestrowaną.

i) ZAŚWIADCZENIA O UCZĘSZCZANIU DO SZKOŁY LUB SZKOŁY WYŻSZEJ rodzeństwa lub dzieci wnioskodawcy od 18 do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, to do ich ukończenia. Jeżeli student posiada rodzeństwo/dzieci pełnoletnie uczące się lub studiujące należy także dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
o jego dochodach netto za poprzedni rok podatkowy oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek (w tym przypadku należy przedstawić zaświadczenie ze szkoły lub dokument potwierdzający niepełnosprawność).

j) DECYZJE ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych; DECYZJE KRUS – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

· Decyzje ZUS, KRUS (kserokopia + oryginał do poświadczenia) o wysokości przyznanej renty rodzinnej, renty rodziców
i emerytury przypadającej na studenta i jego rodzeństwo.

k) KAŻDY STUDENT JEST ZOOBOWIAZANY ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE O NIEPOBIERANIU ŚWIADCZEŃ NA INNYM KIERUINKU STUDIÓW

ł) ZAŚWIADCZENIE PRACODAWCY O TERMINIE URLOPU WYCHOWAWCZEGO członka rodziny studenta i okresie, na jaki został on udzielony oraz o okresach zatrudnienia.

ł) W PRZYPADKU, KIEDY WYKAZANY DOKUMENTAMI DOCHÓD NETTO W RODZINIE STUDENTA WYNOSI 0,00 ZŁ, STUDENT JEST ZOBOWIĄZANY NAPISAĆ OŚWIADCZENIE WYJAŚNIAJĄCE, Z CZEGO SIĘ UTRZYMUJE.

m) ODPIS ZUPEŁNY AKTU URODZENIA, w przypadku, gdy ojciec jest nieznany.

n) W PRZYPADKU UZYSKANIA DOCHODU ZA GRANICĄ – dochody za 2017 rok netto przetłumaczone na język polski.

o) POZOSTAŁE NIEZBĘDNE DOKUMENTY KONIECZNE DO USTALENIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA LUB POŚWIADCZAJĄCE JEGO SYTUACJE RODZINNĄ (NP. ZAŚWIADCZENIA O OTRZYMYWANIU ZASIŁKÓW Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ, ZAŚWIADCZENIE O PRZEBYWANIU CZŁONKA RODZINY STUDENTA W MIEJSCACH ODOSOBNIENIA ITP.).

ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA:

 1. Do dochodu studenta wlicza się (po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób) –
 2. Przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art.27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne;
 3. Deklarowany w oświadczeniu dochód netto z działalności gospodarczej prowadzonej na zasadach karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy
  i zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
 4. Inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:

- renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

- renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

- świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,

- dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

- świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

- emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,

- renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,

- zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,

- środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,

- należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet
z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.
z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.),

- należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,

- należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,

- dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,

- alimenty,

- stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016 i Nr 185, poz. 1092) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się:

a) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,

b) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:

· funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, · niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

· umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych,,

c) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty;

d) świadczeń, o których mowa w art. 173a, 173b, 199a i art. 200 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;

- kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,

- należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,

- dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.),

- dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,

- ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",

- ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,

- świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,

- dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,

- dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,

- renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

- zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

- świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

2. DO DOCHODU RODZINY STUDENTA NIE WLICZA SIĘ:

· świadczeń rodzinnych (tj. zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne),

· świadczeń z pomocy społecznej (tj. zasiłki stałe, okresowe, celowe itd.),

· dopłat bezpośrednich dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej,

· stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach: funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzonych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych, świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329,
 z późn. zm.),

· świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów przyznawanych na podstawie ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym,

· świadczeń otrzymywanych na podstawie Działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez program stypendialny”(tzw. stypendia unijne dla uczniów i studentów),

· świadczeń, o których mowa w art. 173a (stypendia samorządowe dla studentów), 173b (stypendia za wyniki w nauce od instytucji), 199a (stypendia samorządowe dla doktorantów) i art. 200 ust.1 (stypendium doktoranckie) ustawy prawo o szkolnictwie wyższym,

· dochodów rodziców, jeżeli student jest samodzielny finansowo.


3. Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki:

· posiadał on/a lub jego małżonek/a stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym (2017)

· posiada on/a lub jego małżonek/a  stałe źródło dochodów (udokumentowane) w roku bieżącym;

· jego miesięczny dochód w okresach, o których powyżej mowa, nie jest mniejszy niż:

   930,35 PLN/ miesięcznie NETTO 

· nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź jednym z nich.

Jeżeli student ubiega się o stypendium, jako samodzielny finansowo, składa stosowne oświadczenie wraz z wnioskiem o stypendium.


4. W celu obliczenia wysokości dochodu w rodzinie studenta sumuje się wszystkie dochody uzyskane przez studenta
i członków rodziny studenta w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się
o świadczenie pomocy materialnej.

5.Przy obliczaniu wysokości dochodu uwzględnia się kwotę zasądzonego świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka, studenta lub innego członka rodziny studenta.

6. W sytuacji, gdy członek rodziny ma ustalone alimenty, ale ich nie otrzymuje lub otrzymuje w wysokości niższej od ustalonej wyrokiem sądowym, ugodą sądową, do dochodu rodziny wlicza się alimenty w otrzymywanej wysokości. Na potwierdzenie wysokości alimentów należy przedstawić zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne
o częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów oraz wysokość wyegzekwowanych alimentów.

7. Do dochodów nieopodatkowanych wlicza się świadczenia uzyskane z Funduszu Alimentacyjnego.

8. Nie uważa się za członka rodziny studenta rodzeństwa lub dziecka studenta w wieku powyżej 26 lat, nawet wówczas, gdy pozostaje na utrzymaniu, chyba, że legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności.

9. Za UTRATĘ DOCHODU uznaje się wyłącznie dochody wskazane w art. 3 ust. 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. nr 139 poz. 992) tzn.

· uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,

· utratę prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

· utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,

·utratę zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,

· wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej,

· utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

· utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń;

10. Za UZYSKANIE DOCHODU uznaje się wyłącznie dochody wskazane w art. 3 ust. 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. nr 139 poz. 992 j.t.)

· zakończenie urlopu wychowawczego,

· uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

· uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,

· uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,

· rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej,

· uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

11. Zmiana warunków zatrudnienia nie stanowi uzyskania dochodu (np. wzrost wynagrodzenia, zwiększenie wymiaru etatu) ani utraty dochodu (np. zmniejszenie wynagrodzenia, zmniejszenie wymiaru etatu).

Następujące dochody nie mogą więc być ani "dochodami utraconymi" (trzeba je uwzględniać w wyliczeniach, mimo że już nie występują), ani "dochodami uzyskanymi" (nie należy ich uwzględniać w wyliczeniach, mimo że pojawiły się po 2017 r. i występują w chwili obecnej):
- dochody z gospodarstwa rolnego
- dochody z wynajmu
- dochody z alimentów (tylko alimenty z 2017 r. od osoby, która zmarła są "dochodem utraconym")
- dochody ze świadczeń  z funduszu alimentacyjnego

UWAGA! zmiana!

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny utracił dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskał dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczął pozarolniczą działalność gospodarczą.

12. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie ilości hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu studenta oraz rodziny studenta w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 hektara przeliczeniowego ogłaszanego corocznie we wrześniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

13. Dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego i dochody pozarolnicze sumuje się.

14. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 hektar przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. W przypadku mniejszej powierzchni gruntów nie ustala się dochodu z gospodarstwa rolnego.

15. Zmiana powierzchni gospodarstwa rolnego (np. zakup) nie stanowi uzyskania ani utraty dochodu. Wszelkie zmiany uwzględniane są w latach, które stanowią podstawę przyznania świadczeń pomocy materialnej z zastrzeżeniem,
że jeśli zmiana powierzchni nastąpiła w trakcie roku kalendarzowego liczy się proporcjonalnie do liczby miesięcy posiadania gospodarstwa rolnego. Tak wyliczony dochód dzieli się przez dwanaście miesięcy.

UWAGA: Przy obliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego wysokość składki zdrowotnej nie ma żadnego znaczenia, nie można jej odliczyć od dochodu.

UWAGA! Na zaświadczeniu z Urzędu Gminy musi być wyraźnie napisane, że W ROKU 2017 dana osoba była właścicielem gospodarstwa o podanej wielkości, zaświadczenie z bieżącą datą stwierdzające, że dana osoba jest właścicielem gospodarstwa o wielkości... jest niewystarczające; chodzi o potwierdzenie wielkości gospodarstwa w 2017 roku! Kwota dochodu z tego gospodarstwa jest na zaświadczeniu niepotrzebna.

16. W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Polski przelicza się je na podstawie średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do stypendium socjalnego.

17. Student, który założył swoja rodzinę i nie jest samodzielny finansowo, a współmałżonek nie jest studentem i nie posiada żadnych źródeł dochodu może otrzymać stypendium socjalne na podstawie dochodów swoich rodziców.
Do rodziny studenta może on wówczas wliczyć współmałżonka oraz swoje dziecko (dzieci).

18. W przypadku studenta, który wychowywał się w rodzinie zastępczej po uzyskaniu przez niego pełnoletniości
za dochód do celów stypendium przyjmuje się tylko dochody przez niego osiągane.


II. PODWYŻSZONE STYPENDIUM SOCJALNE (stypendium socjalne w zwiększonej wysokości)

O przyznanie podwyższonego stypendium socjalnego mogą ubiegać się tylko studenci studiów stacjonarnych, których miesięczny dochód w rodzinie nie może przekroczyć kwoty ustalonej przez Rektora.

a) Do podania o przyznanie podwyższonego stypendium socjalnego należy dołączyć zaświadczenie o zakwaterowaniu w Domu Studenta, Bursie Szkolnej, hotelu, umowę najmu. Umowa powinna być sporządzona w formie pisemnej
i zwierać: datę i miejsce sporządzenia umowy, wskazanie stron - dane najemcy i wynajmującego, określenie lokalu będącego przedmiotem najmu, czasu, na jaki umowa została zawarta, wysokość czynszu (kserokopia umowy + oryginał do poświadczenia).

Studenci, którzy mieszkają w Domu Studenta Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej składają podanie o podwyższone stypendium socjalne BEZ ZAŁĄCZNIKÓW.

W przypadku wypowiedzenia umowy najmu przez jedna ze stron student zobowiązany jest do powiadomienia uczelni o tym fakcie w terminie 7 dni od momentu zdarzenia.

III. STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

O przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych może ubiegać się student, który ma przyznany, udokumentowany orzeczeniem lekarskim, stopień niepełnosprawności.

Do podania o przyznanie stypendium należy dołączyć kserokopię (+oryginał do poświadczenia) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

IV. STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

O przyznanie stypendium student może ubiegać się w przypadku gdy:

 1. został przyjęty na studia w roku złożenia egzaminu maturalnego, jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 2. jest studentem co najmniej II roku studiów pierwszego stopnia lub studentem studiów drugiego stopnia albo studentem I roku studiów drugiego stopnia (pod warunkiem, że rozpoczął je w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia tj. kolejnych 365 dni)

Stypendium jest przyznawane na wniosek studenta.

Aby otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów należy złożyć wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów wraz z załącznikiem:

· zaświadczenie z Dziekanatu potwierdzającego wysokość średniej z ostatniego roku studiów I stopnia wraz
z kierunkiem/specjalnością, terminem ukończenia studiów i obowiązującą skalą ocen (dotyczy studentów niebędących w poprzednim roku akademickim studentami PSW w Białej Podlaskiej). Jeżeli ostatni rok studiów I stopnia trwał jeden semestr, podstawą przyznania stypendium za wyniki w nauce na pierwszym roku studiów II stopnia jest średnia ocen uzyskana w tym semestrze.

· w przypadku studenta, który przeniósł się do PSW z innej uczelni, należy do wniosku dołączyć zaświadczenie
z Dziekanatu potwierdzające wysokość średniej ocen z ostatniego roku studiów wraz z obowiązującą skalą ocen
i wykazem wszystkich przedmiotów z ostatniego roku studiów;

· zaświadczenia, dyplomy potwierdzające wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;

· zaświadczenia, dyplomy, stwierdzające osiągnięcia naukowe, artystyczne.

V. ZAPOMOGA

Zapomoga przyznawana jest na wniosek studenta. Może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie trudną sytuacją materialną – w takim przypadku student może ubiegać się o stypendium socjalne.

Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 4 miesięcy od daty zdarzenia uzasadniającego jej przyznanie.

Zdarzenie wskazane przez studenta we wniosku za przyczynę uzasadniającą ubieganie się o zapomogę musi być potwierdzone odpowiednim dokumentem. W przypadku ubiegania się o przyznanie zapomogi w związku z ciężką chorobą studenta lub członka jego najbliższej rodziny – jest on zobowiązany dostarczyć opinię lekarza specjalisty właściwego dla leczenia wskazanego schorzenia lub inny równoważny dokument.

Zapomogę można otrzymać dwa razy w roku akademickim.czwartek, 27 września 2018 00:00 Poprawiony: piątek, 28 września 2018 15:27 Wpisany przez Marek Kowalczyk