Informacja uzupełniająca dla studentów, którzy ubiegają się o świadczenia stypendialne
na rok akademicki 2019/2020

 

 

Świadczenia stypendialne w roku akademickim 2019/2020:

- przysługują na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;

- nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;

b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

 

Łączny okres w którym student może otrzymać świadczenia w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 6 LAT. Termin ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach.

W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa. Do okresu 6 lat wlicza się także okresy studiowania sprzed 1października 2019 r.

 

Student ubiegający się o świadczenia albo otrzymujący takie świadczenia, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić uczelnię o uzyskaniu przez siebie tytułu zawodowego skutkującym utratą prawa do tych świadczeń lub o upływie terminu, w którym mógł o te świadczenia ubiegać się lub je pobierać.

 

Student, którego łączny okres studiowania wynosi 6 lat lub więcej

nie ma prawa ubiegać się o świadczenia stypendialne.

poniedziałek, 16 września 2019 12:14 Poprawiony: wtorek, 17 września 2019 12:45 Wpisany przez Marek Kowalczyk