Klauzula Informacyjna RODO
dla uczestników projektu
„Edukacja latem" w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą
w 2018 roku

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Fundacja Edukacja i Przyszłość Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej informuje, iż:

1. Administratorem  danych osobowych uczestników projektu  jest Fundacja Edukacja i Przyszłość Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana  Pawła II w Białej Podlaskiej z siedzibą przy ulicy Sidorskiej 95/97, 21-500 Biała Podlaska.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. nr +48 833449982 lub adresem email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu finansowanego ze środków Kancelarii Senatu „Edukacja latem" w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku, tj. realizacji zajęć z języka polskiego, realizacji programu edukacyjno  -turystycznego, tj. wycieczek, kształcenia, dokumentacji przebiegu projektu, wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, promocyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych, wynikających z zawartej Umowy nr 73/274A/2018 między Fundacją Edukacja i Przyszłość a Kancelarią Senatu – w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. b, c i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
- organizacji wydarzeń, konferencji, konkursów, promocji, ankiet,
-  prowadzenia monitoringu wizyjnego, w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. a i f RODO;

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
-  wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
-  osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
-  podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające);

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych dla potrzeb realizacji projektu, tj. realizacji zajęć z języka polskiego, wycieczek i monitorowania realizacji projektu, jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w projekcie;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9. Podanie danych w zakresie wymaganym przez Kancelarię Senatu jest obligatoryjne, w pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do których zostały zebrane. Nie podanie tych danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów;

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzany w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu;

11. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Projekt „Edukacja latem"
współfinansowany jest ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach realizacji zadania zleconego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku.
Wartość projektu: 166 876 PLN
Dotacja Kancelarii Senatu: 145 464 PLN
Wkład własny Fundacji Edukacja i Przyszłość: 21 412 PLN

godlo_senat_z_podpisem_1

wtorek, 03 lipca 2018 16:10 Poprawiony: środa, 11 lipca 2018 11:24 Wpisany przez Iwona Żelisko