ORGANIZACJA PRAKTYK
W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

WAŻNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW

Zgodnie z planami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, studentów Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej obowiązują praktyki na poszczególnych kierunkach w wymiarze tygodniowym bądź godzinowym.

INFORMACJE OGÓLNE

Formy odbywania praktyk:

1.        Student może skorzystać z miejsc praktyk, z którymi uczelnia podpisała porozumienia długoterminowe (Porozumienia_dugoterminowe.doc). W tej sytuacji przed realizacją praktyk należy pobrać i wypełnić jeden egzemplarz Deklaracji praktyk  (ZALACZNIK_Nr_3.pdf ) i uzupełnioną o wskazane dane złożyć do Sekcji Praktyk Studenckich i Biura Karier (pok. 367R) w celu weryfikacji i złożenia właściwego podpisu.

2.       W przypadku zakładu przyjmującego studenta na praktykę, nie znajdującego się w załączniku na liście instytucji, z którymi uczelnia podpisała porozumienie długoterminowe (porozumienia_dlugoter.doc), student może wskazać miejsce praktyk, w którym zamierza odbyć praktykę, biorąc pod uwagę możliwość zrealizowania założeń programowych. W tej sytuacji należy pobrać i odpowiednio wypełnić w jednym egzemplarzu List intencyjny - skierowanie (ZALACZNIK_Nr_1.pdf ) oraz dwa egzemplarze Porozumienia (ZALACZNIK_Nr_4.pdf), w przypadku kierunku Pielęgniarstwo (ZALACZNIK_Nr5.pdf ). Dokumenty uzupełnione o wskazane dane powinny być złożone w Sekcji Praktyk Studenckich i Biura Karier (pok. 367R) w celu weryfikacji i złożenia właściwego podpisu.

3.       W przypadku studentów cudzoziemców istnieje możliwość realizacji praktyk w zakładach właściwych ze względu na miejsce pochodzenia studenta. Procedura dostarczenia dokumentacji – jw.

4.       Studenci mogą ubiegać się o zaliczenie wykonywanej pracy zawodowej, odbytego stażu bądź prowadzonej działalności gospodarczej na poczet praktyk o ile profil pracy, stażu bądź prowadzonej działalności jest zgodny z założeniami programowymi praktyki danego kierunku/specjalności i nie trwa krócej niż czas trwania praktyki określony planami studiówi programem kształcenia. W tej sytuacji należy złożyć podanie do dziekana Wydziału PSWim. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej wraz z odpowiednim uzasadnieniem oraz zaświadczeniem potwierdzającym spełnienie wskazanych wymogów (wskazany okres zatrudnienia, stanowisko, zakres obowiązków). Podanie należy składać we właściwymdla kierunku Dziekanacie do dnia 31.05.2018 r.

5.        Pozostałe formy odbywania praktyk zawarte są w Regulaminie Praktyk Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych.

Wskazane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 31.05.2018 r.

Ankieta dla pracodawcy (do pobrania przez każdego studenta), po zakończonej praktyce należy złozyć uzupełnioną ankietę w Sekcji Praktyk Studenckich i Biura Karier pok.367R.

 ANKIETA_DLA_PRACODAWCY.pdf

Po weryfikacji i złożeniu właściwych podpisów przez przedstawicieli uczelni, dokumenty zostaną przekazane studentom w celu dostarczenia ich do miejsca praktyk.

Zwrot podpisanego przez zakład przyjmujący studenta na praktykę jednego egzemplarza porozumienia, będzie uprawniał studenta do otrzymania dzienniczka praktyk.

Termin odbywania praktyk:

1.        Praktyki semestru letniego mogą być realizowane w miesiącach wakacyjnych: lipiec, sierpień, wrzesień

2.       Praktyki na kierunku: Ratownictwo Medyczne, Pielęgniarstwo i część praktyk na kierunku Zdrowie Publiczne, studia II stopnia, odbywają się w terminach wyznaczonych przez uczelnię.

Zaliczenie praktyk:

1.        Zaliczenie praktyk semestru letniego przez opiekunów praktyk z ramienia uczelni odbędzie się w wyznaczonych i podanych do wiadomości terminach, jednak nie później niż do 05.09.2017 r.

2.       Zaliczenie praktyk semestru zimowego odbywa się zgodnie z terminarzem roku akademickiego.

3.       Do zaliczenia praktyki każdy student jest zobowiązany:

-        wypełnić dzienniczek praktyk wraz z podpisem zakładowego opiekuna praktyk;

-        umieścić opinię własną o praktyce wraz z podpisem;

-        umieścić opinię opiekuna praktyk wraz z podpisem opiekuna z ramienia placówki;

-      dostarczyć raport badawczy, bądź inną dokumentację wskazaną przez opiekuna praktyk z ramienia uczelni (w zależności od kierunku);

-        wypełnione karty weryfikacji efektów kształcenia praktykanta.

Brak zaliczenia praktyk wiąże się z warunkowym zaliczeniem semestru.

Programy praktyk oraz karty weryfikacji efektów kształcenia praktykanta będą do pobrania w oddzielnych ogłoszeniach (Studenci zakładka Praktyki).

środa, 11 października 2017 07:26 Poprawiony: środa, 07 lutego 2018 12:58 Wpisany przez Bernardyna Darecka