Adresaci studiów

Studia kierowane są do menedżerów i właścicieli firm, kadry kierowniczej wszystkich szczebli i funkcji administracji publicznej, pracowników działów personalnych i kadrowych, doradców personalnych, psychologów i socjologów.

Cel studiów

Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi ukierunkowane są na zapoznanie słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy na temat metod i narzędzi, możliwych do zastosowania w praktyce zarządzania, a także dostarczenia profesjonalnej wiedzy niezbędnej do strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim.

Program studiów

 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Pomiar efektywności ZZL
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Diagnoza predyspozycji zawodowych
 • Negocjacje i mediacje
 • Systemy motywacyjne
 • Doskonalenie kompetencji społecznych
 • Audyt personalny
 • Wartościowanie pracy, systemy wynagrodzeń
 • Coaching
 • Rozwój pracowników
 • Prawo pracy

Kadra dydaktyczna

 • dr inż. Agnieszka Smarzewska - Prorektor właściwy do spraw studenckich w PSW w Białej Podlaskiej;
 • dr inż. Danuta Guzal-Dec - nauczyciel akademicki PSW w Białej Podlaskiej
 • dr Agnieszka Cyburt - nauczyciel akademicki PSW w Białej Podlaskiej
 • dr Monika Łęska - nauczyciel akademicki PSW w Białej Podlaskiej
 • doc. dr Jacek Kamiński - nauczyciel akademicki PSW w Białej Podlaskiej
 • mgr Aneta Chrząszcz - nauczyciel akademicki PSW w Białej Podlaskiej
 • mgr Sylwia Lewczuk - trener w zakresie doskonalenia kompetencji społecznych, diagnozy predyspozycji zawodowych
 • mgr Anna Tusznio - kierownik ds. ZZL
 • mgr Wioleta Dąbrowska - księgowa/specjalista ds. kadr i prac w kancelarii księgowo-podatkowej

Koordynator studiów podyplomowych - mgr Aneta Chrząszcz

Wymiar godzinowy - 151 godzin wykładów i ćwiczeń

Czas trwania - 2 semestry

Ilość miejsc - 30

Opłaty za studia - opłata rekrutacyjna - 100 zł; czesne / semestr - 1400 zł.

Rozpoczęcie zajęć - październik 2018 r.

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:

1.Internetowa Rejestracja Kandydatów
2. Złożenie wymaganych dokumentów:

 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz jego kserokopia,
 • kserokopia dowodu osobistego(oryginał do wglądu),
 • jedna aktualna fotografia kolorowa, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego,
 • kserokopia odpisu aktu małżeństwa, w przypadku gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne (odpis do wglądu)
poniedziałek, 04 października 2010 21:44 Poprawiony: piątek, 02 marca 2018 14:01 Wpisany przez Andrzej Borodijuk