niedziela, 14 lutego, 2016
beznazwy_copyStudia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi ukierunkowane są na zapoznanie słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy na temat metod i narzędzi, możliwych do zastosowania w praktyce zarządzania, a także dostarczenia profesjonalnej wiedzy niezbędnej do strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim. Studia kierowane są do menedżerów i właścicieli firm, kadry kierowniczej wszystkich szczebli i funkcji administracji publicznej, pracowników działów personalnych i kadrowych, doradców personalnych, psychologów i socjologów.

Tematyka zajęć:

- Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi;
- Pomiar efektywności ZZL;
- Rekrutacja i selekcja pracowników;
- Diagnoza predyspozycji zawodowych;
- Negocjacje i mediacje;
- Systemy motywacyjne;
- Doskonalenie kompetencji społecznych;
- Audyt personalny;
- Wartościowanie pracy, systemy waynagrodzeń;
- Coaching;
- Rozwój pracowników;
- Prawo pracy.

Kadra dydaktyczna:
- dr inż. Agnieszka Smarzewska;
- dr Ewelina Dresler;
- dr inż. Danuta Guzal-Dec;
- dr Agnieszka Cyburt;
- dr Monika Łęska;
- doc. dr Jacek Kamiński;
- mgr Aneta Chrząszcz;
- mgr Sylwia Lewczuk.

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:
1. Internetowa Rejestracja Kandydatów
2. Złożenie wymaganych dokumentów:
- podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz jego kserokopia,
- kserokopia dowodu osobistego(oryginał do wglądu),
- jedna aktualna fotografia kolorowa, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego,
- kserokopia odpisu aktu małżeństwa, w przypadku gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne (odpis do wglądu)

Organizacja i zaliczenie studiów:
Studia podyplomowe są odpłatne.
Zajęcia prowadzone są w formie niestacjonarnej (w soboty i niedziele).
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, zdanie egzaminów z przedmiotów objętych programem nauczania oraz zaliczenie egzaminu końcowego na podstawie przedłożonej pracy dyplomowej.

Czas trwania: 2 semestry (149 godziny)

Liczba miejsc: 30

Odpłatność: 1300 zł/semestr; 100 zł opłata rekrutacyjna

Koordynator: dr Monika Łęska

Rekrutacja na studia rozpoczyna się od dnia 04.05.2015 r. i odbywa się bez egzaminów wstępnych.

Data rozpoczęcia zajęć: październik 2015 r