sobota, 18 kwietnia, 2015
enuaru
Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi ukierunkowane są na zapoznanie słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy na temat metod i narzędzi, możliwych do zastosowania w praktyce zarządzania, a także dostarczenia profesjonalnej wiedzy niezbędnej do strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim. Studia kierowane są do menedżerów i właścicieli firm, kadry kierowniczej wszystkich szczebli i funkcji administracji publicznej, pracowników działów personalnych i kadrowych, doradców personalnych, psychologów i socjologów.


Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:

1. Internetowa Rejestracja Kandydatów
2. Złożenie wymaganych dokumentów:
- podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz jego kserokopia,
- kserokopia dowodu osobistego(oryginał do wglądu),
- jedna aktualna fotografia kolorowa, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego,
- kserokopia odpisu aktu małżeństwa, w przypadku gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne (odpis do wglądu)

Organizacja i zaliczenie studiów:
Studia podyplomowe są odpłatne.
Zajęcia prowadzone są w formie niestacjonarnej (w soboty i niedziele).
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, zdanie egzaminów z przedmiotów objętych programem nauczania oraz zaliczenie egzaminu końcowego na podstawie przedłożonej pracy dyplomowej.

Czas trwania: 2 semestry

Liczba miejsc: 30

Koordynator: dr Monika Łęska

Rekrutacja na studia rozpoczyna się od dnia 04.05.2015 r. i odbywa się bez egzaminów wstępnych.

Data rozpoczęcia zajęć: październik 2015 r