fiz-k

Wydział Nauk o Zdrowiu
KIERUNEK
FIZJOTERAPIA
studia stacjonarne
uzupełniające magisterskie
(drugiego stopnia) 
 
 
 

 


Charakterystyka kierunku - sylwetka absolwenta

Studia stacjonarne - drugiego stopnia na kierunku fizjoterapia o profilu praktycznym trwają 2 lata (4 semestry).

Adresatami studiów są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku fizjoterapia. Absolwent uzupełniających studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia uzyska dyplom i tytuł zawodowy magistra fizjoterapii. W trakcie kształcenia na studiach drugiego stopnia studenci zdobędą wykształcenie i przygotowanie zawodowe do samodzielnej pracy (w ramach ustawowych kompetencji i zgodnie z 4 poziomem kwalifikacji zawodowych) z osobami chorymi, niepełnosprawnymi oraz wymagającymi stosowania zabiegów korekcyjno-kompensacyjnych w stanach zagrożenia zdrowia i sprawności fizycznej. Przewidywanym obszarem pracy zawodowej absolwentów studiów drugiego stopnia fizjoterapii jest także samodzielna praca w zakresie fizjoprofilaktyki chorób i niepełnosprawności w systemie ochrony zdrowia.

Absolwenci studiów drugiego stopnia kierunku fizjoterapia o profilu praktycznym będą przygotowani merytorycznie i praktycznie do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, który od dnia 27 października 2015 roku jest już samodzielnym zawodem medycznym. Absolwenci uzyskają uprawnienia zawodowe - zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia - do prowadzenia diagnostyki fizjoterapeutycznej z użyciem zalecanego, specjalistycznego sprzętu, urządzeń i testów funkcjonalnych; planowania i programowania działań fizjoterapeutycznych; wykonywania zabiegów wykorzystujących czynniki naturalne (fizykalne) w profilaktyce oraz leczeniu i rehabilitacji oraz współdziałania w zespołach rehabilitacyjnych. Będą także przygotowani do współpracy w realizacji zadań z zakresu rehabilitacji środowiskowej – w szczególności usprawniania ustawicznego osób trwale niepełnosprawnych; wykorzystania środków i procedur fizjoterapii wobec osób z czynnikiem ryzyka niepełnosprawności celem podtrzymywania i kształtowania optymalnego poziomu wydolności i sprawności fizycznej.

Umiejętności i wiedza w zakresie stosowania czynników fizykalnych i procedur fizjoterapeutycznych w procesach leczniczych i profilaktycznych, uzyskane podczas studiów pierwszego, a pogłębione i uaktualnione na studiach drugiego stopnia, przygotują do zawodowego kształcenia ustawicznego – w tym także do podjęcia formalnego doskonalenia zawodowego: specjalizacji z zakresu fizjoterapii (5 poziom kwalifikacji zawodowych), a także studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Studia drugiego stopnia umożliwią absolwentowi podjęcie zatrudnienia w placówkach służby zdrowia, ośrodkach rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnością, w ośrodkach promocji zdrowia stosujących specyficzne procedury w zakresie korektywy i kompensacji, w gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach spa, lecznicach dla zwierząt, w administracji ochrony zdrowia jednostek samorządowych, administracji państwowej, a także w organizacjach pozarządowych – realizujących specyficzne zadania na rzecz osób okresowo i trwale niepełnosprawnych, zgodnie z Europejską Deklaracją Standardów w Fizjoterapii oraz obowiązującymi w Polsce unormowaniami prawnymi, dotyczącymi fizjoterapeutów (w tym ustawa o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 27 października 2015 roku).

 

Po uzyskaniu wymaganych uprawnień pedagogicznych absolwenci będą mogli podjąć także pracę dydaktyczną.

 

Kandydatem na studia II stopnia kierunku FIZJOTERAPIA mogą być wyłącznie absolwenci studiów I stopnia na kierunku FIZJOTERAPIA

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK,
  2. poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku FIZJOTERAPIA,
  3. poświadczona przez uczelnię kopia dowodu osobistego,
  4. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku z Przychodni Medycyny Pracy (dotyczy kierunków: bezpieczeństwo narodowe, fizjoterapia, pielęgniarstwo, turystyka i rekreacja, zdrowie publiczne, budownictwo*). Skierowanie na badania należy wydrukować z systemu IRK,
  5. wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej wydrukowany z IRK,
  6.  jedna kolorowa fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ
 w przezroczystej „koszulce" do Sekcji Promocji i Rekrutacji - p. 108R (parter)

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
kwiecień - wrzesień
http://irk.pswbp.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.pswbp.pl/
tel. +48 83 3449930
e-mail: rekrutacja(at)pswbp.pl