fiz2015

Wydział Nauk o Zdrowiu
i Nauk Społecznych

KIERUNEK
FIZJOTERAPIA
studia stacjonarne
uzupełniające magisterskie (II stopnia) 
 
 
 

 


Charakterystyka kierunku - sylwetka absolwenta

Studia stacjonarne - drugiego stopnia na kierunku fizjoterapia o profilu praktycznym trwają 2 lata (4 semestry).

Adresatami studiów są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku fizjoterapia. Absolwent uzupełniających studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia uzyska dyplom i tytuł zawodowy magistra fizjoterapii. W trakcie kształcenia na studiach drugiego stopnia studenci zdobędą wykształcenie i przygotowanie zawodowe do samodzielnej pracy (w ramach ustawowych kompetencji i zgodnie z 4 poziomem kwalifikacji zawodowych) z osobami chorymi, niepełnosprawnymi oraz wymagającymi stosowania zabiegów korekcyjno-kompensacyjnych w stanach zagrożenia zdrowia i sprawności fizycznej. Przewidywanym obszarem pracy zawodowej absolwentów studiów drugiego stopnia fizjoterapii jest także samodzielna praca w zakresie fizjoprofilaktyki chorób i niepełnosprawności w systemie ochrony zdrowia.

Absolwenci studiów drugiego stopnia kierunku fizjoterapia o profilu praktycznym będą przygotowani merytorycznie i praktycznie do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, który od dnia 27 października 2015 roku jest już samodzielnym zawodem medycznym. Absolwenci uzyskają uprawnienia zawodowe - zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia - do prowadzenia diagnostyki fizjoterapeutycznej z użyciem zalecanego, specjalistycznego sprzętu, urządzeń i testów funkcjonalnych; planowania i programowania działań fizjoterapeutycznych; wykonywania zabiegów wykorzystujących czynniki naturalne (fizykalne) w profilaktyce oraz leczeniu i rehabilitacji oraz współdziałania w zespołach rehabilitacyjnych. Będą także przygotowani do współpracy w realizacji zadań z zakresu rehabilitacji środowiskowej – w szczególności usprawniania ustawicznego osób trwale niepełnosprawnych; wykorzystania środków i procedur fizjoterapii wobec osób z czynnikiem ryzyka niepełnosprawności celem podtrzymywania i kształtowania optymalnego poziomu wydolności i sprawności fizycznej.

Umiejętności i wiedza w zakresie stosowania czynników fizykalnych i procedur fizjoterapeutycznych w procesach leczniczych i profilaktycznych, uzyskane podczas studiów pierwszego, a pogłębione i uaktualnione na studiach drugiego stopnia, przygotują do zawodowego kształcenia ustawicznego – w tym także do podjęcia formalnego doskonalenia zawodowego: specjalizacji z zakresu fizjoterapii (5 poziom kwalifikacji zawodowych), a także studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Studia drugiego stopnia umożliwią absolwentowi podjęcie zatrudnienia w placówkach służby zdrowia, ośrodkach rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnością, w ośrodkach promocji zdrowia stosujących specyficzne procedury w zakresie korektywy i kompensacji, w gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach spa, lecznicach dla zwierząt, w administracji ochrony zdrowia jednostek samorządowych, administracji państwowej, a także w organizacjach pozarządowych – realizujących specyficzne zadania na rzecz osób okresowo i trwale niepełnosprawnych, zgodnie z Europejską Deklaracją Standardów w Fizjoterapii oraz obowiązującymi w Polsce unormowaniami prawnymi, dotyczącymi fizjoterapeutów (w tym ustawa o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 27 października 2015 roku).

Po uzyskaniu wymaganych uprawnień pedagogicznych absolwenci będą mogli podjąć także pracę dydaktyczną.


DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ

 w przezroczystej „koszulce" do Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, p. 267R.

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
na studia stacjonarne i niestacjonarne
od 3 kwietnia 2017 r.
http://irk.pswbp.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.pswbp.pl/
tel. +48 83 344 99 30
e-mail: rekrutacja(at)pswbp.pl