eko2015
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Technicznych

KIERUNEK
EKONOMIA

studia stacjonarne i niestacjonarne
licencjackie (I stopnia)

Specjalności:
• e-gospodarka - NOWOŚĆ
• gospodarka międzynarodowa - NOWOŚĆ


  Ulotka informacyjna kierunku ekonomia

Charakterystyka kierunku

Ekonomista to zawód uniwersalny. Absolwenci kierunku mogą znaleźć pracę we wszystkich działach i sferach gospodarki, we wszystkich przedsiębiorstwach, począwszy od stanowisk związanych z podstawowym zarządem, np. służbach finansowo-księgowych, poprzez stanowiska związane z organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz marketingiem, aż po stanowiska kierownicze najwyższego szczebla – prezesów i dyrektorów firm czy głównych księgowych. Absolwenci kierunku ekonomia mogą w szczególności podjąć pracę w instytucjach UE, urzędach administracji publicznej, korporacjach międzynarodowych oraz innych przedsiębiorstwach w sektorze prywatnym i publicznym. Studia realizowane są w systemie dwustopniowym:

 • I stopień licencjacki, trwające 3 lata (6 semestrów)
 • II stopień magisterski, trwające 2 lata (4 semestry), mogą je podjąć absolwenci studiów licencjackich takich kierunków jak: ekonomia studia I stopnia, a także finanse i rachunkowość oraz zarządzanie, po wyrównaniu różnic programowych. Absolwenci innych kierunków studiów mogą podjąć studia magisterskie po uzupełnieniu minimum programowego I stopnia wymienionych kierunków studiów.


Specjalność e-gospodarka

Celem specjalności e-gospodarka jest kształcenie specjalistów, którzy potrafią stosować technologie informatyczne we współczesnej gospodarce oraz różnych organizacjach. Absolwent specjalności to ekonomista, który do rozwiązywania problemów makro i mikroekonomicznych potrafi skutecznie wykorzystać rozmaite rozwiązania informatyczne. Wybierając specjalność, studenci uzyskują interdyscyplinarną wiedzę z zakresu współczesnej ekonomii, zarządzania, marketingu, komunikacji gospodarczej i społecznej oraz narzędzi i technologii informatycznych. Jej głównym celem jest dostarczenie kompleksowej wiedzy i umiejętności, umożliwiających poznanie reguł współczesnej gospodarki, w której przewagę konkurencyjną i innowacyjność zdobywa się dzięki umiejętnemu stosowaniu różnych narzędzi informatyki.


Specjalność Gospodarka międzynarodowa

Specjalność gospodarka międzynarodowa jest unikatową specjalnością obejmującą zagadnienia takie, jak międzynarodowe stosunki gospodarcze, polityczne i społeczne, procesy i zjawisk w skali globalnej, przemiany w międzynarodowym podziale pracy oraz na rynkach światowych. Problematyka specjalności związana jest także z procesami międzynarodowej integracji gospodarczej, wielostronnymi i bilateralnymi stosunkami gospodarczymi między krajami, zagadnieniami makroekonomii gospodarki otwartej, przemianami na światowych rynkach towarowych, przepływem usług, kapitału i pracy w skali międzynarodowej czy konsekwencjami zagranicznej polityki ekonomicznej, szczególnie mocarstw gospodarczych. Specjalność przygotowuje absolwentów do pracy w instytucjach i organizacjach zajmujących się szeroko pojętą wymianą międzynarodową.

 

Studiując na kierunku ekonomia, studia I stopnia, zdobywasz rozszerzoną wiedzę w zakresie:

 • podstaw mikroekonomii i makroekonomii,
 • matematyki i narzędzi matematycznych - statystyki opisowej, ekonometrii,
 • zarządzania, zarządzania jakością, zarządzania logistyką, zarządzania strategicznego, nauki o przedsiębiorstwie,
 • rachunkowości, analizy ekonomicznej,
 • międzynarodowych stosunków gospodarczych, ekonomii integracji europejskiej,
 • polityki gospodarczej, polityki społecznej, historii gospodarczej,
 • finansów publicznych i rynków finansowych, finansów przedsiębiorstw,
 • gospodarowania kapitałem ludzkim,
 • marketingu w handlu i usługach, zarządzania i planowania marketingowego,
 • zarządzania logistyką, zarządzania strategicznego, nauki o przedsiębiorstwie,
 • technologii informacyjnej,
 • dziedzin potrzebnych w pracy zawodowej takich jak, prawo i prawo pracy, ochrona własności intelektualnej, zarządzanie, marketing, planowanie strategiczne i biznes plan- niezbędnych do sprawnego prowadzenia podmiotów gospodarczych,
 • dyscyplin pozwalających zrozumieć społeczny kontekst funkcjonowania gospodarki (geografia ekonomiczna, gospodarka regionalna, socjologia) oraz z zakresu komunikacji społecznej umożliwiających poznanie sposobów zachowania się zespołów ludzkich i komunikowania się jednostek, instytucji i podmiotów gospodarczych.

 

Absolwent kierunku ekonomia

 • potrafi przeprowadzić analizę dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych, ­
 • analizuje i ocenia sytuację ekonomiczno-finansową jednostek gospodarczych, ­
 • samodzielnie ocenia sytuację ekonomiczną organizacji, podejmuje działania z obszaru finansów zapewniających stały jej rozwój, zbiera i opracowuje materiały potrzebne do tworzenia szeroko rozumianych strategii rozwojowych organizacji, ­
 • analizuje i ocenia podstawowe zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze, ­
 • rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej, ­
 • formułuje i analizuje problemy ekonomiczne, zarówno na poziomie makro, jak i mikroekonomicznym, ­
 • znajduje materiały źródłowe z zakresu ekonomii, potrafi je analizować i interpretować,
 • posiada umiejętności warsztatowe takie, jak gromadzenie, przetwarzanie, prezentowanie i analizowanie danych, redagowanie tekstów o charakterze naukowym i analitycznym,
 • posiada umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w organizacjach i instytucjach publicznych i pozarządowych – głównie na stanowiskach operacyjnych – w kraju i za granicą, ­
 • jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Celem kształcenia jest także ukształtowanie sylwetki absolwenta cechującego się kulturą i otwartością na zmiany, posiadającego umiejętności dostosowania się do zmieniającego się otoczenia gospodarczego, w tym rynku pracy, cechującego się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową. Istotne jest przygotowanie absolwenta nie tylko do pracy zawodowej, ale także do ciągłego samorozwoju i elastycznego reagowania na zmieniające się wymagania rzeczywistości społecznej, lokalnej, krajowej i globalnej.DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ

 w przezroczystej „koszulce" do Dziekanatu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych, p. 266R.

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
na studia stacjonarne i niestacjonarne
od 1 kwietnia 2016 r.
http://irk.pswbp.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.pswbp.pl/
tel. 083 344 99 30
e-mail: rekrutacja(at)pswbp.pl
piątek, 17 czerwca 2011 06:59 Poprawiony: środa, 22 czerwca 2016 13:24 Wpisany przez Marek Kowalczyk