zp
Wydział Nauk o Zdrowiu
i Nauk Społecznych

KIERUNEK
ZDROWIE PUBLICZNE
studia stacjonarne i niestacjonarne
licencjackie (I stopnia)

 
Specjalności:

• zarządzanie w ochronie zdrowia
• żywienie człowieka z dietetyką 
• koder medyczny 


Charakterystyka kierunku:

  Studia pierwszego stopnia na kierunku zdrowie publiczne trwają 3 lata (6 semestrów). Absolwent studiów licencjackich na kierunku Zdrowie Publiczne uzyskuje tytuł licencjata i powinien posiadać wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie różnorodnych funkcji związanych z realizacją zadań profilaktyki i ochrony zdrowia przez instytucje państwowe, samorządowe, społeczne i prywatne funkcjonujące w systemie ochrony zdrowia, zajmujące się opieką społeczno - medyczną, promocją zdrowia i edukacją prozdrowotną, nadzorem sanitarno-epidemiologicznym oraz organizowaniem i administrowaniem w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, podnoszeniem stanu zdrowia społeczeństwa. W szczególności powinien wykazywać się znajomością w zakresie podstawowych problemów zdrowotnych, systemów opieki zdrowotnej, podstaw nauk społecznych, prawa, ekonomii i zarządzania, metod badawczych, umiejętności wykorzystania systemów informatycznych (przede wszystkim Internetu) do nadzoru epidemiologicznego, a także wykazać się znajomością pracy w służbach sanitarno- epidemiologicznych.

Specjalność: żywienie człowieka z dietetyką - NOWOŚĆ!

Celem kształcenia na specjalności żywienie człowieka z dietetyką jest przekazanie wiedzy na temat racjonalnego żywienia człowieka zdrowego i chorego zależnie od wieku, płci, stanu fizjologicznego oraz aktywności fizycznej. Absolwent będzie potrafił wskazać zagrożenia wynikającego z niewłaściwego sposobu żywienia w chorobach dietozależnych, określić zalecenia i opracować modele promocji zdrowego żywienia służące zdrowiu. W  toku studiów student zapozna się z obowiązującymi aktami prawnymi z zakresu higieny żywności, toksykologii żywności i metod oznaczania związków toksycznych w żywności. W programie kształcenia uwzględnia się takie zagadnienia, jak: wpływ składników odżywczych na funkcjonowanie organizmu, analizę stanu żywienia i sposobu żywienia różnych grup populacyjnych, epidemiologię żywieniową, dietoprofilaktykę i dietoterapię chorób powstałych na tle nieprawidłowego żywienia, jakość i ocenę zdrowotną żywności z uwzględnieniem surowców konwencjonalnych i ekologicznych, charakterystykę żywności specjalnego przeznaczenia oraz politykę wyżywienia ludności.

Studia przygotowują absolwentów do pracy w instytucjach prowadzących żywienie zbiorowe i zajmujących się nadzorem nad prawidłowym żywieniem, oraz dają możliwość prowadzenia indywidualnej działalności ukierunkowanej na profilaktykę zaburzeń stanu zdrowia związanych z żywnością i żywieniem, promocję zdrowego żywienia i poradnictwo  w  tym zakresie.

Specjalność: zarządzanie w ochornie zdrowia

Celem jest przygotowanie fachowców do działań na rzecz szeroko rozumianej ochrony zdrowia publicznego. Studia oferują niezbędną wiedzę menadżerską i pozwalają na doskonalenie umiejętności koniecznych do zarządzania jednostkami ochrony zdrowia.  Podczas studiów kładziony jest nacisk na rozwijanie zdolności kreatywnego działania - zarówno samodzielnego jak i w zespole.
 

Specjalność: koder medycznyNOWOŚĆ! 

Celem specjalności jest przygotowanie absolwenta do pracy w placówkach medycznych oraz instytucjach finansujących świadczenia opieki zdrowotnej. Podczas studiów student zdobędzie wiedzę
z zakresu podstawowych nauk medycznych związanych z funkcjonowaniem organizmu ludzkiego, epidemiologią chorób oraz umiejętnością rozliczania i kontraktowania świadczeń zdrowotnych udzielanych przez placówki medyczne. Absolwent będzie potrafił posługiwać się klasyfikacjami medycznymi i współpracować z placówkami finansującymi świadczenia zdrowotne stosując właściwe narzędzia statystyczne i informatyczne do kodowania świadczeń zdrowotnych.

Koder medyczny to dzisiaj bardzo poszukiwany specjalista na rynku pracy, który zna procedury diagnostyczne placówki i potrafi je ewidencjonować, zapewnia terminowe sprawozdania z udzielonych świadczeń do NFZ i pomaga osiągnąć "zysk" jednostce ochrony zdrowia. Koder medyczny posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do właściwej  klasyfikacji procedur medycznych.

Studia przygotowują do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, organizacjach rządowych związanych ze zdrowiem: Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia.


DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ
 w przezroczystej „koszulce" do Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, p. 267R.

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
na studia stacjonarne i niestacjonarne
od 3 kwietnia 2017 r.
http://irk.pswbp.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.pswbp.pl/
tel. 083 344 99 30
e-mail: rekrutacja(at)pswbp.pl
sobota, 14 sierpnia 2010 21:46 Poprawiony: czwartek, 23 lutego 2017 09:33 Wpisany przez Marek Kowalczyk