Instytut Socjologii Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II rozpoczął działalność 1 października 2005 roku z inicjatywy Jego Magnificencji prof. dr hab. Józefa Bergiera Rektora uczelni. Dyrektorem Instytutu został prof. dr hab. inż. Sławomir Partycki, który jednocześnie pełni stanowisko Kierownika Katedry Mikrostruktur Społecznych i Teorii Socjologicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.

Instytut Socjologii prowadzi studia licencjackie z socjologii w ramach dwóch specjalności: Socjologii Gospodarki i Internetu oraz Komunikacji Społecznej i Mediów.
W 3-cim roku funkcjonowania Instytutu powstały studia w trybie niestacjonarnym.

Instytut Socjologii prowadzi badania w zakresie: zastosowania Internetu w życiu społecznym i gospodarczym, kapitału społecznego w sieci, społeczeństwa sieciowego, gospodarki sieciowej, zachowań konsumenckich, współpracy transgranicznej, funkcjonowania społeczności lokalnych, socjologii religii, problemów niepełnosprawności, wdrażania innowacji w zarządzaniu, życiu społecznym i gospodarczym, antropologii kulturowej.

Instytut Socjologii PSW współpracuje stale z Instytutem Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, gdzie studenci po ukończeniu studiów licencjackich (I-go stopnia) mają możliwość podjęcia studiów magisterskich (II-go stopnia) oraz doktoranckich (III-go stopnia). Wszystkie przedmioty z socjologii objęte są systemem punktowym ECTS, dzięki czemu egzaminy z nich uznawane są na innych uczelniach
w Europie.

Swoją ofertę studiów Instytut Socjologii PSW im. Papieża Jana Pawła II kieruje również do osób mających możliwość podjęcia studiów w ramach tzw. „Karty Polaka”.  „Karta Polaka” nadaje jej posiadaczom prawo do podjęcia studiów (w tym również doktoranckich) oraz innych form kształcenia, a także uczestnictwa w badaniach naukowych
i pracach rozwojowych na zasadach określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym  dnia 27 lipca 2005 roku. Dodatkowo posiadacz „Karty Polaka” ma prawo ubiegać się o stypendium
i inną pomoc przewidzianą dla cudzoziemców w odrębnych przepisach.


 POBIERZ PREZENTACJĘ INSTYTUTU

wtorek, 07 grudnia 2010 09:50 Poprawiony: poniedziałek, 18 czerwca 2012 07:29 Wpisany przez Marek Kowalczyk