kpp2017

Kurs Pierwszej Pomocy dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich

Celem kształcenia jest przygotowanie uczniów szkół gimnazjalnych i średnich do udzielania pomocy osobom poszkodowanym w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia w miejscu zdarzenia z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

W szczególności szkolenie zakłada realizację celów, takich jak:

- zdobycie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa podczas udzielania pierwszej pomocy;

- zdobycie i utrwalenie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy podczas nagłego zatrzymania krążenia (NZK) z wykorzystaniem AED;

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy;

- kształtowanie właściwej postawy etycznej w podejmowanych czynnościach.

Szkolenie trwa 6 godzin dydaktycznych (6 x 45 min). Ponad połowa to zajęcia praktyczne.

W wyniku uczestnictwa w szkoleniu, uczestnik nabywa wiedzę dotyczącą:

- obowiązku niesienie pomocy oraz konsekwencji jej zaniechania;

- zagrożeń występujących na miejscu zdarzenia;

- przyczyn występowania NZK;

- budowy AED, oraz zasad przyklejania elektrod na klatce piersiowej;

-sytuacji szczególnych w których należy zastosować zmodyfikowany algorytm postępowania podczas RKO.

W wyniku uczestnictwa w szkoleniu, uczestnik nabywa umiejętności:

- używania środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczka do prowadzenia oddechu zastępczego);

- oceny zagrożeń dla siebie, osoby poszkodowanej oraz osób trzecich;

- wezwania pomocy służb ratowniczych;

- identyfikowania oznak nagłego zatrzymania krążenia;

- oceny stanu osoby poszkodowanej (ocena przytomności i oddechu);

- ułożenia osoby poszkodowanej w pozycji bocznej bezpiecznej;

- prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osoby dorosłej;

- rozpoznawania znaków i symboli informujących o miejscu znajdowania się AED;

- bezpiecznego obsługiwania urządzenia AED, właściwego umieszczania elektrod na klatce piersiowej;

- prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dziecka i niemowlęcia;

- rozróżniania sytuacji szczególnych, w których podejmuje RKO w sposób odmienny od standardowego.

 

Po ukończeniu szkolenia oraz zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem AED.

 Do pobrania:

 Formularz zgłoszeniowy