PRAKTYKA ZAWODOWA  II
Realizacja: od września 2019
Filologia angielska
Nabór 2017/2018
 

Student kierunku Filologia angielska odbywa praktykę zawodową II we wrześniu z mozliwością kontynuacji w V semestrze studiów w czasie wolnym od zajęć na Uczelni

Czas trwania praktyki to 4 tygodnie/160 godzin. Za 1 godzinę praktyki przyjmuje się jednostkę 45-minutową

Przed rozpoczęciem praktyki, student zobowiązany jest do wskazania miejsca praktyk, w którym zamierza odbyć praktykę, biorąc pod uwagę możliwość zrealizowania założeń programowych.

 

W tej sytuacji należy pobrać i odpowiednio wypełnić w jednym egzemplarzu List intencyjny - skierowanie (ZALACZNIK_Nr_1.pdf), dwa egzemplarze Porozumienia  Porozumienie_w_sprawie_prowadzenia_praktyk_01.07.2019.docx). Dokumenty uzupełnione o wskazane dane powinny być złożone w Sekcji Praktyk Studenckich i Biura Karier (pok. 367R) w celu weryfikacji i złożenia właściwego podpisu.

Ankietę dla pracodawcy (do pobrania przez każdego studenta), po zakończonej praktyce należy złożyć uzupełnioną ankietę w Sekcji Praktyk Studenckich i Biura Karier pok.367R.

Po weryfikacji i złożeniu właściwych podpisów przez przedstawicieli uczelni, dokumenty zostaną przekazane studentom w celu dostarczenia ich do miejsca praktyk.

Zwrot podpisanego przez zakład przyjmujący studenta na praktykę jednego egzemplarza porozumienia, będzie uprawniał studenta do otrzymania dzienniczka praktyk. Dziennik praktyk student otrzyma na indywidualne konto w Wirtualnej Uczelni.

 

Do pobrania:

  FA_PRAKTYKA_ZAWODOWA_II_2017-18.docx - program praktyk

  Ankieta_dla_Pracodawcy_copy.pdf 

 

 

piątek, 06 września 2019 13:47 Poprawiony: wtorek, 19 listopada 2019 09:35 Wpisany przez Anna Bogusz

Praktyki programowe