Projekt „Otwarci na zmiany" to projekt realizowany w ramach Programu Welcome to Poland zgodnie z umową PPI/WTP/2019/1/00032/U/00001. Program jest realizowany w ramach projektu „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem Programu jest wsparcie zdolności instytucjonalnej uczelni posiadających Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz jednostek naukowych prowadzących kształcenie w obszarze obsługi zagranicznych studentów, doktorantów i kadry akademickiej.

Okres realizacji projektu: 2019-12-01 - 2021-06-30

Przyznane dofinansowanie: 260 417,00 zł.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału organizacyjnego PSW w zakresie obsługi studentów i kadry z zagranicy.

Z przeprowadzonej analizy wynika, iż uczelnia musi wzmocnić potencjał kompetencji pracowników, stworzyć narzędzia wspierające obsługę cudzoziemców oraz zadbać o świadomość studentów w zakresie wagi procesu internacjonalizacji poprzez budowanie postaw otwartości i tolerancji oraz integrację środowiska. Realizacja projektu wpisuje się w Strategię Rozwoju PSW, zgodnie z którą uczelnia zakłada zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia, oraz opracowany przez MNiSW Program umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Projekt skierowany jest do 30 pracowników uczelni, nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych, w tym kadry kierowniczej.

Pracownicy wezmą udział w szkoleniach z zakresu komunikacji w języku angielskim oraz szkoleniach zmierzających do poprawy zdolności uczelni w zakresie umiędzynarodowienia kształcenia. Szkolenia wpłyną na podniesienie kompetencji językowych, komunikacyjnych, międzykulturowych a także zarządczych w zakresie zarządzania procesem umiędzynarodowienia. W ramach projektu powstaną również narzędzia wspierające obsługę obcokrajowców: aplikacja mobilna oraz 10 filmów instruktażowych z zakresu obsługi Biblioteki Akademickiej, które będą nowoczesną i skuteczną formą przekazywania informacji istotnych z puntu widzenia studentów i pracowników cudzoziemców.

W celu podniesienia świadomości społeczności studenckiej o wadze procesu umiędzynarodowienia uczelni zorganizowane zostaną warsztaty z antydyskryminacji oraz warsztaty z wielokulturowości połączone z prezentacją kultur krajów, z których pochodzą studentów PSW. Działania będą wspierały budowanie przyjaznej atmosfery oraz postawy otwartości i tolerancji.

 

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland”, realizowany w ramach Działania określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

czwartek, 09 stycznia 2020 10:03 Poprawiony: czwartek, 09 stycznia 2020 10:33 Wpisany przez Sławomir Stodulski