Projekt "Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP"

bank

 

Projekt z zakresu edukacji ekonomicznej 
realizowany przez Wydział Nauk Ekonomicznych PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
współfinansowany przez Narodowy Bank Polski
Czas trwania projektu: I 2020 - XII 2020 r.

Cel główny:

Upowszechnienie praktycznej wiedzy i rozwój kompetencji z zakresu zarządzania finansami i przedsiębiorczości oraz planowania kariery zawodowej u 25 uczniów uczestniczących w indywidualnych działaniach zespołowych Projektu oraz w grupach od 50 do 150 uczniów uczestniczących w ramach pozostałych działań Projektu, a także wsparcie
5 nauczycieli w procesie pracy z uczniem uwzględniające rozwój jego kariery zawodowej.

 

Cele szczegółowe:

  • Zwiększenie poziomu wiedzy i kompetencji uczniów z zakresu oszczędzania i inwestowania.
  • Zwiększenie poziomu wiedzy i kompetencji uczniów z zakresu zarządzania własnymi pieniędzmi.
  • Zwiększenie wiedzy uczniów z zakresu takich instrumentów, jak kredyt, pożyczka i ubezpieczenie.
  • Zwiększenie poziomu praktycznej wiedzy i kompetencji uczniów z zakresu rozwoju działalności gospodarczej.
  • Zwiększenie wiedzy uczniów na temat ich predyspozycji zawodowych i możliwości kształtowania ścieżki rozwoju zawodowego.
  • Rozwój umiejętności pracy zespołowej i umiejętności komunikacyjnych uczniów.
  • Rozwój kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem uwzględniającej jego rozwój zawodowy oraz wsparcie w zakresie narzędzi dydaktycznych.

Odbiorcy projektu

Pierwszą grupą docelową są uczniowie 5 szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Biała Podlaska. Projekt zakłada dwa typy działań. 25 uczniów będzie mogło uczestniczyć w działaniach zespołowych. Powołanych zostanie 5 zespołów 5-osobowych uczniów z 5 szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Biała Podlaska uczestniczących w projekcie. Poza działaniami realizowanymi z zespołami w projekcie uruchomione zostaną działania angażujące, w zależności od działania – od 50 do 150 uczniów ze szkół uczestniczących w projekcie.

Drugą grupą odbiorców są nauczyciele przedmiotów ekonomicznych szkół ponadpodstawowych koordynujący zespoły szkolne uczestniczące w poszczególnych działaniach zaplanowanych w projekcie. Zakładana liczba beneficjentów
– 5 – z każdej szkoły po jednym.

 

PROJEKT OBEJMUJE NASTĘPUJACE DZIAŁANIA:

Szkolenia dla uczniów na platformie e-learningowej

W ramach projektu zostanie zapewniony dostęp do 3 modułów szkoleń z zakresu finansów osobistych (moduł 1: kredyty i pożyczki, moduł 2: ubezpieczenia, moduł 3: oszczędzanie) opracowanych przez ekspertów z zakresu finansów – pracowników PSW w Białej Podlaskiej. Szkolenia zakończą się testem zdobytej wiedzy. Dla osób, które uzyskają trzy najlepsze wyniki po podsumowaniu wyników z trzech modułów łącznie, przewidziane zostaną nagrody.

Szkolenie jest skierowane do wszystkich uczniów szkół uczestniczących w projekcie.

(Szczegóły w zakładce Platforma e-learningowa)

 

Wykład ekspercki

W ramach projektu zostanie zorganizowany wykład otwarty w siedzibie PSW w Białej Podlaskiej z ekspertem z zakresu inwestowania. Podsumowaniem wykładu będzie krótki, pisemny konkurs z zakresu zagadnień podejmowanych na wykładzie. Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone na spotkaniu podsumowującym projekt.

Szkolenie jest skierowane do wszystkich uczniów szkół uczestniczących w projekcie.

(Szczegóły w zakładce Wykład ekspercki)

 

Cykl warsztatów angażujących uczniów z zakresu instrumentów finansowych

Warsztaty z zakresu instrumentów finansowych oferowanych przez banki. Warsztaty przeprowadzone zostaną przez doświadczonego ekonomistę. Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu będą certyfikaty uczestnictwa.

W warsztatach uczestniczyć będzie pięć 5-osobowych zespołów uczniów reprezentujących szkoły uczestniczące w projekcie.

(Szczegóły w zakładce Warsztaty)

 

Indywidualne spotkania uczniów z doradcami zawodowymi

Zorganizowanie indywidualnych, 2-godzinnych spotkań uczniów z doradcami zawodowymi na terenie szkół uczestniczących w projekcie. Celem spotkań będzie określenie predyspozycji zawodowych i pomoc w budowaniu ścieżki rozwoju zawodowego. W ramach spotkań zostanie przeprowadzony test kariery, określone zostaną preferencje zawodowe oraz przybliżona zostanie wiedza o zawodach zgodnych z ujawnionymi preferencjami zawodowymi. Spotkanie zakończy podsumowanie i ustosunkowanie się doradcy do pytań i wątpliwości zgłaszanych przez uczniów.
W działaniach zostanie wykorzystane specjalistyczne oprogramowanie. Działania przeprowadzą licencjonowani, doświadczeni doradcy zawodowi. Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu będą certyfikaty uczestnictwa.

W działaniach z zakresu doradztwa zawodowego uczestniczyć będzie 25 uczniów – tworzących pięć 5-osobowych zespołów reprezentujących szkoły uczestniczące w projekcie. Przewidziano udział każdego z 25 uczniów w 2-godzinnym spotkaniu z doradcą zawodowym.

 

(Szczegóły w zakładce Indywidualne doradztwo zawodowe)

 

Przeprowadzenie rozgrywek zespołów uczniów z wykorzystaniem symulatora biznesowego

Uczestnictwo w symulacji tworzy możliwość nabycia kompleksowej, praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu rozwoju działalności gospodarczej, stymuluje rywalizację i motywuje do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów, rozwija umiejętność pracy zespołowej. Uczestnicy pod nadzorem przeszkolonego koordynatora - instruktora gry symulacyjnej Marketplace (pracownika PSW w Białej Podlaskiej) podejmują decyzje w toku 6-tygodniowej rozgrywki. Przewidziano nagrody dla najlepszego zespołu. Podstawą przyznania nagród będą wyniki zespołów uzyskane w trakcie czasu trwania symulacji. Na podstawie wyników instruktor gry symulacyjnej Marketplace wytypuje zwycięski zespół.

 

W konkursie uczestniczyć będzie dziesięć zespołów uczniów reprezentujących szkoły uczestniczące w projekcie (po dwa zespoły - 2 i 3-osobowe z każdej ze szkół).

 

(Szczegóły w zakładce Symulator biznesowy- gra symulacyjna Marketplace)

 

Organizację dwóch konkursów dla uczniów

W ramach projektu zostaną zorganizowane dwa konkursy:

1. Konkurs na krótki (do 5 minut) film zachęcający uczniów do oszczędzania - pt. „Jak zostałem dusigroszem /Zbieram ale nie do skarpety :)”.

2. Konkurs dla wszystkich uczniów na krótki esej „Rozłóż na czynniki pierwsze sukces zawodowy postaci, którą podziwiasz”.

 

Konkursy zostaną skierowane do wszystkich uczniów szkół uczestniczących w projekcie.

 

(Szczegóły w zakładce Konkursy tematyczne)

 

Działania skierowane do nauczycieli, w tym spotkania z doradcą zawodowym, spotkania z certyfikowanym coachem

W ramach projektu zostaną zorganizowane 1-godzinne spotkania z nauczycielami uczestniczącymi w projekcie poświęcone pracy z uczniem nad rozwojem zawodowym. Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu będą certyfikaty uczestnictwa.

W ramach projektu zostaną zorganizowane również spotkania z certyfikowanym coachem dla 5 nauczycieli przedmiotów ekonomicznych. Sesja będzie poświęcona możliwościom wykorzystywania coachingu w dydaktyce. Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu będą certyfikaty uczestnictwa.

 

Wsparcie nauczycieli w zakresie narzędzi dydaktycznych

W ramach spotkań z doradcą nauczyciele otrzymają komplet materiałów z zakresu poradnictwa zawodowego. Obejmą one scenariusze kilkudziesięciu zajęć z zakresu takiej tematyki, jak: poznawanie siebie, rynek pracy, uczenie się, rozwój kompetencji kluczowych. Materiały stanowić będą kompletny zestaw pomocy przygotowanych do prowadzenia zajęć z poradnictwa zawodowego, dostarczanych na CD, zawierających cel zajęć, opis ich przebiegu, załączniki potrzebne do ich przeprowadzenia, prezentacje do wyświetlenia.

 

czwartek, 06 lutego 2020 15:01 Poprawiony: poniedziałek, 01 lutego 2021 17:33 Wpisany przez Arkadiusz Franczuk