kurs_jzyka_rosyjskiego_strona

 

Kurs języka rosyjskiego dla dorosłych na poziomie podstawowym skierowany jest do osób, które chcą rozpocząć naukę języka rosyjskiego, poznać alfabet, podstawowe zasady pisowni i gramatyki, czytać proste teksty, tworzyć i rozumieć nieskomplikowane wypowiedzi. Nacisk podczas kursu kładziony jest na spójne rozwijanie takich kompetencji językowych, jak mówienie, czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności komunikacyjnych. Dodatkowym atutem jest blok tematów z języka branżowego.

Efekty po ukończeniu kursu:

Uczestnik kursu posiada wiedzę w zakresie podstaw systemu fonetycznego języka rosyjskiego, potrafi operować podstawowym słownictwem z użyciem podstawowych struktur gramatycznych w zakresie najważniejszych tematów życia codziennego. Potrafi tworzyć proste wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące podstawowych aspektów i sytuacji życia codziennego. Rozumie krótkie wypowiedzi, pytania, polecenia. Czyta ze zrozumieniem krótkie teksty z życia codziennego, np. ogłoszenia, życzenia okolicznościowe, wiadomości SMS lub email, proste formularze. Potrafi współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz rozumie potrzebę pracy własnej i potrzebę uczenia się dla dalszego rozwoju. Zna, rozumie i potrafi poprawnie stosować podstawowe słownictwo i wyrażenia z wybranych aspektów działalności zawodowej w prostej, konkretnej sytuacji komunikacyjnej.

 

 

Czas trwania: 120 godzin (zajęcia dwa razy w tygodniu po dwie gdziny 45 min)

Cena kursu: 2000 zł (możliwość rozłożenia na raty)

Koordynator kursu / prowadzący: dr Wanda Kubiak 

Nauczyciel akademicki - Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych 


KURS ONLINE

Niezbędne dokumenty: