Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych
Katedra Ekonomii i Zarządzania

Regulamin
Bialskiej Ligi Młodych Przedsiębiorców
Rok szkolny 2017/2018

1. Celem konkursu wiedzy ekonomiczno-finansowej jest:
rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz uzdolnień uczniów,wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki w szkołach wyższego szczebla,doskonalenie pracy szkół w zakresie wspierania rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych,wyzwalanie twórczej postawy nauczycieli w poszukiwaniu odpowiednich metod i form pracy z uczniem zdolnym,promowanie szkół, nauczycieli oraz uczniów szczególnie uzdolnionych

2. Miejscem realizacji konkursu jest:
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża JP II w Białej Podlaskiej
ul. Sidorska 95/97, tel. +48 83 344 99 00,
http://www.pswbp.pl ,  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I, II, III szkół średnich z terenu powiatu bialskiego.

4. Zgłoszenia uczestników konkursu „Bialska Liga Młodych Przedsiębiorców" należy dokonać do dnia 24.11.2017 r. wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

5. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 1

6. Konkurs  ma  formę pisemną z pytaniami otwartymi i zamkniętymi. Za przygotowanie testów odpowiadają pracownicy dydaktyczni Katedry Ekonomii i Zarządzania.

7. Etapy konkursu odbywą się zgodnie z harmonogramem – załącznik nr 2

8. Niestawienie się ucznia w terminie przeprowadzania konkursu, spóźnienie o więcej niż 15 minut oraz zgłoszenie się w innym niż wyznaczone przez organizatora miejscu, pozbawia ucznia możliwości uczestniczenia w konkursie. W przypadku, gdy spóźnienie uczestnika wyniesie do 15 minut nie przedłuża mu się czasu trwania konkursu.

9. W czasie trwania konkursu uczestnicy nie mogą opuszczać sali. Pracownik Katedry Ekonomii i Zarządzania obecny w czasie trwania etapu w szczególnie uzasadnionej sytuacji może zezwolić na opuszczenie sali.

10. Każdy uczestnik startuje indywidualnie (klasyfikacja indywidualna).

11. Materiały konkursowe objęte są klauzulą poufności; art. 100 § 2 ust. 4 i 5; Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny, Dz. U. nr 88, poz. 553, z późn. zm.; art. 266 § 2; Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm., art. 24., ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U z 2016r. poz. 666, poz. 1333.

12. Materiały pomocnicze opublikowane są na stronie internetowej organizatora konkursu: http://www.pswbp.pl

13. Dyskwalifikują uczestnika:niesamodzielność wykonywania zadań,korzystanie z niedozwolonych pomocy,wyniesienie pracy poza salę konkursową.

14. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy uczestnika lub zakłócania prawidłowego
przebiegu konkursu Przewodniczący Jury pracownik Katedry Ekonomii i Zarządzania obecny w czasie trwania danego etapu podejmuje decyzję o przerwaniu konkursu dla danego uczestnika i unieważnia jego pracę.

15. Zadania konkursowe obejmują treści określone w poszczególnych zakresach tematycznych zawartych w harmonogramie.

16. Prace uczniów są oceniane według klucza odpowiedzi i modelu oceniania.

17. Czas trwania każdego etapu konkursu – 60 minut. Przeznacza się 15 minut na wprowadzenie, a pozostałe 45 minut na przeprowadzenie testu.

18. Uczestnik konkursu zobowiązany jest zgłosić się 15 minut przed rozpoczęciem konkursu. Powinien posiadać niezbędne przybory do pisania oraz legitymację szkolną.

19. Za sprawdzenie prac odpowiada Organizator konkursu. Oblicza ilość  uzyskanych punktów określających miejsca w klasyfikacji indywidualnej. Kolejność miejsc ustalana jest według liczby zdobytych punktów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej uczniów uzyska tę samą liczbę punktów otrzymują oni ex aequo tę samą lokatę.

20. Organizator ogłasza i publikuje wyniki na stronie internetowej: http://www.pswbp.pl w terminie do dwóch tygodni od zakończenia etapu konkursu.

21. Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom konkursu w czasie dojazdu i powrotu odpowiada rodzic (opiekun prawny).

22. Nad prawidłowością przebiegu konkursów czuwa Organizator – przedstawiciel Katedry Ekonomii i Zarządzania.

23. Wszelkie sprawy sporne związane z interpretacją niniejszego regulaminu rozstrzyga Organizator.

Do pobrania:
 KARTA_ZGLOSZENIA.pdf

  BLMP_-_tematyka_i_terminy.pdf

 
 

czwartek, 12 stycznia 2017 13:09 Poprawiony: poniedziałek, 04 grudnia 2017 15:09 Wpisany przez Małgorzata Parafiniuk