Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

OGŁASZA

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY PRAKTYKANTÓW

do udziału w praktykach zawodowych realizowanych w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W rekrutacji mogą wziąć udział studentki i studenci Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji praktykantów Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej do udziału w projekcie pt. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Załącznik Nr 1).

Planowaną projektem liczbę studentów/studentek, na poszczególnych kierunkach studiów, przedstawiono poniżej:

Pedagogika: 1 kobieta

Wniosek rekrutacyjny o udział w projekcie (załącznik Nr 2) należy złożyć w Sekcji Praktyk Studenckich i Biura Karier PSW, lub przesłać drogą pocztową na adres: Sekcja Praktyk Studenckich i Biura Karier  PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, w terminie do dnia 2 listopada 2017 r. do godz. 15.00. z dopiskiem na kopercie „Rekrutacja na praktykantów PSW- Projekt".

W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do uczelni.   Wniosek złożony po wyznaczonym w ogłoszeniu terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 83 3449929.

Załączniki:

Wniosek_studenta_o_udzia_w_projekcie.docx

Informacja_o_projekcie.docx

Regulamin.pdf

Zarzdzenie_Rektora_nr_52.pdf

wtorek, 31 października 2017 09:08 Poprawiony: wtorek, 31 października 2017 11:53 Wpisany przez Sławomir Stodulski