Adresaci studiów:

Studia adresowane są do pracowników służb granicznych, agencji celnych, firm handlowych, przemysłowych, przewozowych, spedycyjnych, dystrybucyjnych specjalizujących się w wymianie międzynarodowej oraz osób zainteresowanych pracą w tych instytucjach.

Cel studiów

Celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy poprzez poszerzenie, aktualizację i ugruntowanie wiedzy niezbędnej w pracy związanej z tematyką celną, spedycyjną, zarządzaniem i logistyką. Studia uczą podstaw organizacji przemieszczania towarów, właściwej interpretacji przepisów prawa celnego, zwłaszcza w kontekście zmian wprowadzonych od 1 maja 2016 r. w związku z wejściem w życie Unijnego Kodeksu Celnego, dotyczących procedur celnych, zabezpieczenia kwoty długu celnego, pozwoleń na stosowanie uproszczeń, ukazują znaczenie i rolę polityki cywilnej Unii Europejskiej w tworzeniu warunków rozwoju i uczciwej konkurencji w międzynarodowym obrocie towarowym. Studia pozwolą poznać zasady funkcjonowania handlu i procedur w systemie elektronicznym - komunikacja pomiędzy przedsiębiorcami a organami celnymi. Przybliżą prawne aspekty ochrony zewnętrznych granic UE oraz obszaru Schengen. Uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych może stanowić ułatwienie startu w zawodzie spedytor krajowy i międzynarodowy, agent celny,  bądź  w uzyskaniu certyfikatu kompetencji zawodowych umożliwiających zarządzaniem firmą transportową, spedycyjną, ponadto absolwenci studiów są zwolnieni z egzaminu pisemnego na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (na podstawie art. 38 a ust. 1 Ustawy o transporcie drogowym).

Kwalifikacje po ukończeniu studiów

Absolwnt dysponuje wiedzą na temat teorii, zasad polityki celnej, międzynarodowych regulacji  i umów dotyczących tej problematyki oraz na temat funkcjonowania gospodarczych porozumień integracyjnych w szczególności unii celnej; posiada umiejętności klasyfikowania narzędzi polityki celnej oraz potrafi ocenić realizację zadań i funkcji polityki celnej; ma opanowany podstawowy zakres pojęć z problematyki celnej; dysponuje wiadomościami na temat funkcjonowania w obsłudze celnej nowoczesnych technologii informacyjnych, nabył praktyczną umiejętność ustalania wartości celnej i wyliczania należności celnych oraz posługiwania się użytkową wersją taryfy celnej; dysponuje wiedzą w zakresie praktyk w obszarze obsługi celnej podmiotów gospodarczych i osób fizycznych; potrafi zdefiniować normy prawne regulujące obrót towarowy z zagranicą, obrót wewnątrzwspólnotowy  oraz weryfikować, uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę; zna regulacje i zasady  postępowania administracyjnego, potrafi je zdefiniować, opisać oraz wykorzystać w sytuacjach życiowych i zawodowych; posiada wiedzę na temat struktury organów Służby Celnej nadzorującej obrót towarowy z zagranicą; potrafi wymienić i wyjaśnić przeznaczenia celne oraz zidentyfikować środki i zasady obrotu towarowego z zagranicą; ma wiedzę z zakresu ustawy o podatku VAT i podatku akcyzowym w zakresie obrotu towarowego z zagranicą i obrotu wewnątrzwspólnotowego; dysponuje wiadomościami z zakresu prawa dewizowego i systemu statystyki obrotów handlu międzynarodowego – potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia; zna zasady postępowania administracyjnego w I i II instancji oraz postępowania kontrolnego prowadzonego przez  Służbę Celną i  administracją podatkową; dysponuję wiedzą i posiada umiejętności z zakresu etycznego zachowania  i postępowania w służbie cywilnej i celnej.

Program studiów
 

 • Transakcje w handlu zagranicznym
 • Prawo celne Unii Europejskiej i międzynarodowe prawo celne
 • Prawo handlowe, cywilne, socjalne i podatkowe
 • Postępowanie w sprawach celnych
 • Polityka celna
 • Prawo dewizowe i karne skarbowe
 • Polityka wizowa i azylowa
 • Graniczna kontrola osób i towarów
 • Ustrój organów celnych
 • Zarządzanie funkcjami logistycznymi
 • Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Dostęp do rynku
 • Normy techniczne i techniczne aspekty działalności
 • Bezpieczeństwo drogowe
 • Kontrola w transporcie samochodowym. Usprawnienia i obowiązki ITD


Kadra dydaktyczna

 • dr Piotr Witkowski - nauczyciel akademicki w  Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • dr Liliana Białach - st. specjalista Służby Celnej w Izbie Celnej w Białej Podlaskiej
 • dr Robert Pakiewicz - nauczyciel akademicki w PSW w Białej Podlaskiej
 • mgr Monika Skura - Ekspert Służby Celnej w Izbie Celnej W Białej Podlaskiej
 • mgr inż. Leszek Krasa - Kierownik Oddziału w Izbie Celnej w Białej Podlaskiej
 • mgr inż. Sławomir Matejek
 • mgr Andrzej Kacik

 

Koordynator studiów podyplomowych - dr Lilianna Białach

Wymiar godzinowy - 185 godzin wykładów i ćwiczeń

Czas trwania - 2 semestry

Ilość miejsc - 30

Opłaty za studia - czesne / semestr - 1600 zł

Rozpoczęcie zajęć - październik 2018 r.


Warunki przyjęcia na studia podyplomowe
1. Internetowa Rejestracja Kandydatów
2. Złożenie wymaganych dokumentów:

 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz jego kserokopia,
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wwlądu),
 • jedna aktualna fotografia kolorowa, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego,
 • kserokopia odpisu aktu małżeństwa, w przypadku gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne (odpis do wglądu).

13701140_1106786439377889_2467496293842012219_o