Studenci zainteresowani wyjazdem zagranicznym w celu realizacji praktyki wakacyjnej w krajach Unii Europejskiej finansowanym ze środków Programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe: Mobilność z krajami programu oraz środków POWER: zagraniczna mobilność studentów pobierających stypendia socjalne oraz studentów niepełnosprawnych proszeni są o zapoznanie się z Uczelnianymi zasadami rekrutacji, finansowania i realizacji wyjazdów obowiązującymi w roku akademickim 2018/2019.

WYJAZD NA PRAKTYKĘ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ SZKOLNICTWO WYŻSZEZASADY REALIZACJI, REKRUTACJI I FINANSOWANIA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

I. ZASADY OGÓLNE

1. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) oraz II stopnia (magisterskich) Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (dalej PSW) mogą ubiegać się o dofinansowanie na wyjazd zagraniczny w celu realizacji praktyk bądź stażu zagranicznego ze środków finansowych Programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna.

2. Wyjazd zagraniczny na praktyki lub staż można realizować wielokrotnie w całkowitym okresie studiów, przy czym maksymalny okres pobytu na praktyce oraz/lub na studiach może trwać łącznie maksymalnie 12 miesięcy w ramach każdego poziomu studiów. Do całkowitej liczby miesięcy wliczane są wcześniejsze wyjazdy z Programu Erasmus LLP („Uczenie się przez całe życie") w ramach każdego poziomu studiów.

3. Do przyznania dofinansowania w celu realizacji praktyki ze środków Programu Erasmus + uprawnione są osoby posiadające status studenta PSW, które pomyślnie przeszły proces rekrutacji i zostały zakwalifikowane do wyjazdu na praktyki w ramach Programu Erasmus +.

4. W momencie wyjazdu osoba zakwalifikowana na praktyki w ramach Programu Erasmus + musi mieć ukończony co najmniej pierwszy rok studiów I stopnia.

5. Osoba zakwalifikowana na wyjazd na praktyki w ramach Programu Erasmus + nie może przebywać w momencie wyjazdu na urlopie dziekańskim ani być w inny sposób urlopowana.

6. Jeśli praktyka odbywa się w innej uczelni wyższej, uczelnia ta musi posiadać ważną Kartę Uczelni Erasmus (Erasmus Charter of Higher Education - ECHE) nadaną przez Komisję Europejską.

7. Praktyki mogą odbywać się tylko w krajach formalnie dopuszczonych do uczestnictwa w programie Erasmus+.

8. Praktyki mogą odbywać się w zagranicznych instytucjach, np. przedsiębiorstwie/firmie, placówce naukowo-badawczej, organizacji non-profit i w innych instytucjach. Nie można odbyć praktyk programu Erasmus+ w instytucjach unijnych ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, ani polskich placówkach dyplomatycznych za granicą.

9. Minimalny czas pobytu na praktyce za granicą to okres 2 pełnych miesięcy.

10. Każdy stypendysta Programu Erasmus + zobowiązany jest ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ. Karta obowiązuje jednakże tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje część świadczeń związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach NFZ.

11. Student wyjeżdżając na praktykę samodzielnie decyduje o swoim zakwaterowaniu za granicą. Na wniosek studenta, Uczelniane Biuro Programu Erasmus+ udzieli studentowi wsparcia przy znalezieniu oraz wyborze zakwaterowania.

12. Student organizuje i finansuje podróż we własnym zakresie. Na wniosek studenta, Uczelniane Biuro Programu Erasmus+ udzieli studentowi wszelkich możliwych informacji dotyczących organizacji podróży do miejsca odbywania praktyki.

II. ZASADY FINANSOWANIA

1. Jeżeli zakwalifikowany student opłaca czesne za naukę w PSW, kontynuuje opłacanie czesnego w PSW także w okresie odbywania praktyki za granicą.

2. Student zakwalifikowany do wyjazdu otrzymuje dofinansowanie w postaci stypendium Komisji Europejskiej ze środków Programu Erasmus +, którego stawka uzależniona jest od długości pobytu oraz kraju docelowego. Stypendium wypłacane jest przez PSW na rzecz osoby wyjeżdżającej.

3. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej przedstawionymi w "Przewodniku programu Erasmus+" Polska Narodowa Agencja w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustaliła i przyjęła na rok akademicki 2018/2019 następujące stawki stypendiów:

Miesięczna stawka stypendium w EURO

Kraje należące do danej grupy

600 Grupa 1. Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

550 Grupa 2. Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

500 Grupa 3. Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

4. Studentom wyjeżdżającym do tej samej grupy krajów będzie przyznawany taki sam poziom dofinansowania.

5. Stypendium nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą. Ze środków stypendium stypendyści Programu Erasmus+ pokrywają koszty dojazdu, przejazdów lokalnych, wyżywienia, zakwaterowania, podręczników, ubezpieczenia i innych kosztów osobistych podczas odbywania praktyk za granicą.

6. Wypłata stypendiów krajowych (np. stypendium socjalnego, stypendium Rektora dla najlepszych studentów), co do których student PSW nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta na praktyce zagranicznej.

7. Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dodatkowe stypendium na zasadach ustalonych przez Polską Narodową Agencję Programu Erasmus+ określonych w dokumencie Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych. Rok akademicki 2018/2019 dostępnych na stronie internetowej Uczelni http://www.pswbp.pl/index.php/pl/stypendia-programu-power/zasady-ubiegania-si-o-stypendia-eplus.

8. Studenci uprawnieni do otrzymywania stypendium socjalnego w PSW otrzymują z budżetu Programu PO WER dodatkowo 200 euro miesięcznie. W takim przypadku całość obliczonej kwoty dofinansowania (podstawa Erasmus+ oraz dodatek POWER) wypłacana jest studentowi ze środków POWER. Walutą obowiązująca w Programie POWER jest Złoty a przelicznik stawek Erasmus+ na dany kraj z dodatkiem socjalnym 200 euro wygląda następująco:

Miesięczna stawka stypendium w PLN

Kraje należące do danej grupy

3019 PLN Grupa 1. Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

2803 PLN Grupa 2. Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

2587 PLN Grupa 3. Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

9. W przypadku wyczerpania środków na wypłatę stypendiów dopuszcza się za zgodą osób zainteresowanych realizację wyjazdów na praktyki zagraniczne bez dofinansowania ze środków Programu Erasmus +.

10. PSW zastrzega sobie prawo do wypłacenia studentowi części należnego stypendium odpowiadającej połowie miesięcznej stawki przysługującej za ostatni miesiąc pobytu, po powrocie studenta z wyjazdu i wywiązaniu się ze wszystkich zobowiązań określonych w niniejszym dokumencie, tj. przedłożeniu  dokumentów związanych z wyjazdem, wypełnieniu ankiety on-line.

III REKRUTACJA

1. Rekrutacja studentów na praktyki w ramach Programu Erasmus+ odbywa się na poziomie uczelnianym i dotyczy obydwu wydziałów. Rekrutację ogłasza koordynator Programu Erasmus +.

2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

3. Rekrutacja na praktyki w roku akademickiego 2018/2019 przeprowadzana jest raz w roku. W roku akademickim 2018/2019 terminem wyznaczonym na zgłoszenie chęci udziału w praktyce zagranicznej i dostarczeniem wszystkich wymaganych dokumentów jest okres od 22 lutego do 22 marca 2019r. Informacja o terminach rekrutacji udostępniana jest na stronie internetowej Programu Erasmus+ (www.pswbp.pl/Współpraca/Erasmus/SMP praktyka).

4. Kandydaci na wyjazdy na praktyki w ramach Programu Erasmus + składają w terminie wskazanym w ogłoszeniu o rekrutacji do uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ następujące dokumenty:

1) Formularz wniosku o zakwalifikowanie na wyjazd (w zakładce Wyjazdy studentów –dokumenty do pobrania) uwzględniający nazwę instytucji, w której student będzie odbywać praktykę, planowany termin jej odbywania, oraz program praktyki – działania, które student będzie realizował w trakcie trwania praktyki. Uwaga! Zakres tematyczny praktyki jak również realizowane podczas praktyki zadania muszą wiązać się ze studiowanym przez Studenta kierunkiem studiów/ specjalizacją.

2) Wydruk z systemu BAZUS o średniej ocen z całego okresu na aktualnym poziomie studiów. Studenci I roku II stopnia studiów przedkładają informację o średniej z ocen z poprzedniego semestru. (do samodzielnego wydrukowania z systemu BAZUS  lub pobrania z Dziekanatu)

3) Dokument potwierdzający znalezienie miejsca (przedsiębiorstwa/firmy) na praktykę. (Umowa pomiędzy przedsiębiorstwem a studentem; list akceptacyjny; oficjalny email z przedsiębiorstwa wystosowany do studenta/uczelni).

5. Podstawowymi kryteriami kwalifikowania na wyjazd są wyniki w nauce, znajomość języka obcego, w którym będą odbywały się praktyki oraz zgodność zakresu tematycznego praktyki ze studiowanym kierunkiem.

6. Dodatkowym kryterium kwalifikacji są: realizacja wyjazdu na praktykę po raz pierwszy (promowane są wyjazdy osób, które wcześniej nie korzystały z dofinansowania Erasmus+), działalność na rzecz promocji Uczelni lub na rzecz Programu Erasmus (pełnienie funkcji opiekuna Studenta Erasmus itp.).

7. Znajomość języka obcego, w którym odbywają się praktyki sprawdzana jest w zależności od liczby kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminu językowego (powyżej 10 kandydatów). Egzaminy sprawdzające znajomość języka odbędą się w dniach 25-26 marca 2019 r. lub w indywidualnym terminie ustalonym z kandydatem (ale nie później niż 28 marca 2018r).

8. W przypadku dużej liczby kandydatów, którzy w wyniku postępowania kwalifikacyjnego uzyskali taki sam wynik, Komisja Rekrutacyjna może wprowadzić uzupełniające kryteria kwalifikacji.

9. Decyzje o zakwalifikowaniu podejmuje Komisja Rekrutacyjna. Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej wraz z listą rankingową osób zakwalifikowanych na wyjazd oraz listą rezerwową (poprzez podanie numery albumu studenta) umieszczana jest na stronie internetowej uczelni. Studenci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną poinformowani o wynikach naboru drogą mailową na adres podany w Formularzu wniosku o zakwalifikowanie na praktyki.

10. Kandydatom przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia opublikowania wyników kwalifikacji. Odwołanie wnosi się do Rektora. Postanowienie Rektora jest decyzją ostateczną.

11. Decyzja o rozpatrzeniu odwołania przesyłana jest osobom zainteresowanym w formie elektronicznej na adres wskazany w Formularzu.

12. W przypadku rezygnacji osoby z listy podstawowej, na wyjazd zakwalifikowana zostaje kolejna osoba z listy rezerwowej. W przypadku zakwalifikowania wszystkich osób z listy rezerwowej i dostępności środków finansowych, zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca.

IV. POSTĘPOWANIE PO ZAKWALIFIKOWANIU NA WYJAZD

1. Studenci zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną otrzymują od uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ drogą elektroniczną następujące dokumenty:

-Oświadczenie o rachunku bankowym,

- Oświadczeniu o konieczności posiadania ubezpieczenia zdrowotnego,

- Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z umową finansową i zgodzie na wyjazd,

- wzór „Porozumienie o programie praktyki" (Learning Agreement for Traineeship) – indywidualny program praktyk realizowany w instytucji przyjmującej. Dokument ten student opracowuje we współpracy z opiekunem praktyk danego kierunku, koordynatorem Programu Erasmus oraz opiekunem praktyki po stronie instytucji przyjmującej. Dokument w wersji ostatecznej zatwierdzany jest przez Dziekana Wydziału.

2. Student zakwalifikowany na praktyki w ramach programu Erasmus+ zobowiązany jest do wypełnienia testu językowego on-line z języka obcego, w którym będzie odbywał praktykę. Student wypełnia test na platformie językowej OLS (Online Linguistic Support) przed wyjazdem oraz po powrocie ze stypendium za granicą. Zwolnieni z tego obowiązku są jedynie stypendyści, dla których języki te są językami ojczystymi. Zaproszenie do zrobienia testu językowego przychodzi na adres mailowy podany przez Studenta w formularzu zgłoszeniowym.

3. Osoba zakwalifikowana na wyjazd podpisuje umowę finansową i staje się formalnie beneficjentem Programu Erasmus+. Umowa stanowi podstawę do przekazania kwoty stypendium. Stypendium przekazywane jest na rachunek bankowy podany przez osobę zakwalifikowaną na wyjazd w oświadczeniu. W umowie stypendialnej podana jest całkowita kwota otrzymanego grantu, termin pobytu, okres finansowania oraz wzajemne zobowiązania studenta i instytucji przyjmującej. Zatwierdzone przez Dziekana Wydziału „Porozumienie o programie praktyk" (Learning Agreement for Traineeship) jest integralną częścią umowy.

V. REALIZACJA WYJAZDU

1. Okres odbywania praktyk w instytucji przyjmującej może zostać przedłużony w ramach tego samego roku akademickiego za zgodą uczelni macierzystej oraz instytucji przyjmującej bez gwarancji otrzymania stypendium ERASMUS+ na dodatkowy okres praktyk.

2. W celu ubiegania się o możliwość kontynuowania praktyk w instytucji przyjmującej student musi obligatoryjnie wystąpić o zgodę do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+.

3. W celu ubiegania się o możliwość kontynuowania praktyk w instytucji przyjmującej student przedkłada uczelnianemu Koordynatorowi Programu Erasmus+ następujące dokumenty:

- podanie o przedłużenie praktyk,

- potwierdzenie pobytu na praktykach,

- zgodę zagranicznej instytucji przyjmującej na kontynuację praktyk.

VI. ROZLICZENIE STYPENDIUM

1. W ciągu miesiąca od daty kończącej pobyt na stypendium student ma obowiązek przedłożyć uczelnianemu Koordynatorowi Programu Erasmus+ zaświadczenie o pobycie na praktykach w instytucji przyjmującej zawierające daty rozpoczęcia i zakończenia praktyki (Confirmation of Stay) odpowiadające okresowi wymienionemu w umowie stypendialnej;

2. W ciągu tygodnia od daty kończącej pobyt student ma również obowiązek wypełnić ankietę on-line stypendysty Erasmus+ dotyczącą pobytu na stypendium. Ankieta wypełniana jest w internetowym systemie Mobility Tool. Zaproszenie do wypełnienia ankiety przychodzi na adres mailowy Studenta podany w umowie finansowej ze studentem.

3. Na podstawie złożonej przez studenta dokumentacji uczelniany Koordynator Programu Erasmus + dokonuje rozliczenia finansowego stypendium według obowiązujących zasad Programu Erasmus+.

4. Zaniedbanie przez studenta któregokolwiek z obowiązków wymaganych do rozliczenia stypendium powoduje konieczność zwrotu pełnej lub części kwoty wypłaconego stypendium. Zwrotu stypendium student dokonuje w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zwrotu otrzymanych środków.

5. Wezwanie do zwrotu wysyłane jest na adres mailowy Studenta wskazany w Umowie Finansowej pomiędzy studentem a Uczelnią.

Zatwierdził:

prof. zw. dr hab. Józef Bergier

Opracowała:

mgr Agnieszka M. Kaliszuk

czwartek, 21 lutego 2019 15:07 Poprawiony: piątek, 22 lutego 2019 07:52 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk